ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1866, 22. oktoober 2021, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid
Euroopa Liidu Nõukogu 22.10.2021 otsus number 1866; jõustumiskuupäev 26.10.2021

25.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 377/33


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/1866,

22. oktoober 2021,

millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2010. aasta otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2008/369/ÜVJP (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 20. detsembril 2010 vastu otsuse 2010/788/ÜVJP.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 29. juunil 2021 vastu resolutsiooni 2582 (2021), millega muudetakse selliste isikute ja üksuste kindlaksmääramise kriteeriume, kelle suhtes kohaldatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1807 (2008) punktides 9 ja 11 sätestatud piiravaid meetmeid.

(3)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid.

(4)

Otsust 2010/788/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/788/ÜVJP artikli 3 lõike 1 punkt i asendatakse järgmisega:

„i)

kavandavad, juhivad, spondeerivad või panevad toime MONUSCO rahuvalvajate või ÜRO töötajate, sealhulgas ekspertide rühma liikmete või meditsiinitöötajate või humanitaarabitöötajate vastu suunatud rünnakuid;“.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 22. oktoober 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

G. DOVŽAN


(1)  ELT L 336, 21.12.2010, lk 30.


Top

avalikgif