ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1867, 22. oktoober 2021, millega muudetakse otsust 2010/638/ÜVJP Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta
Euroopa Liidu Nõukogu 22.10.2021 otsus number 1867; jõustumiskuupäev 26.10.2021

25.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 377/34


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/1867,

22. oktoober 2021,

millega muudetakse otsust 2010/638/ÜVJP Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 25. oktoobril 2010 vastu otsuse 2010/638/ÜVJP (1) Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta.

(2)

Otsuse 2010/638/ÜVJP läbivaatamine näitas, et kõnealuste piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 27. oktoobrini 2022.

(3)

Otsust 2010/638/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/638/ÜVJP artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 27. oktoobrini 2022. See vaadatakse pidevalt uuesti läbi. Vajaduse korral seda uuendatakse või muudetakse, kui nõukogu leiab, et selle eesmärgid ei ole täidetud.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 22. oktoober 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

G. DOVŽAN


(1)  Nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta otsus 2010/638/ÜVJP Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta (ELT L 280, 26.10.2010, lk 10).


Top

avalikgif