ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Hilleri Treisalti ja Anne Kiilaspää kaebuse läbivaatamine
Vabariigi Valimiskomisjon 25.10.2021 otsus number 24; jõustumiskuupäev 25.10.2021

redaktsioon 25.10.2021 [RT III, 26.10.2021, 5]

Hilleri Treisalti ja Anne Kiilaspää kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 25.10.2021 nr 24

Kaebuse sisu

Hilleri Treisalt ja Anne Kiilaspää esitasid 20.10.2021 Kuusalu Valla Valimiskomisjonile avalduse, mille sisuks on kaebus Kuusalu vallas toimunud valimisrikkumise kohta. Kuusalu Valla Valimiskomisjon edastas kaebuse samal päeval riigi valimisteenistusele.

Kaebajad taotlevad, et 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ei tehtaks Kuusalu vallas kindlaks hääletamistulemusi, valimistulemusi, volikogu koosseisu ja seal Kuusalu valla volikogu koosseisu liikmena kandidaati nr 182. Kaebajad leiavad, et Kuusalu valla volikogu hääletamistulemused tuleks tühistada, sest Kuusalu vallas kandideerinud kandidaat nr 182 tegi kaebajate hinnangul keelatud valimisreklaami, mis võis nende hinnangul mõjutada hääletamistulemusi. Keelatud reklaam seisnes selles, et kandidaadi nr 182 valimisreklaami, mis oli kleebitud alkoholipudelile, avaldati sotsiaalmeedias. Kaebajad leiavad, et see reklaam on vastuolus reklaamiseaduse § 3 lõike 4 punktiga 1, mille kohaselt ei tohi reklaam olla vastuolus heade kommete ja tavadega ning sama lõike punktiga 4, mille kohaselt ei tohi reklaam kutsuda üles kahjustama tervist.


Kuusalu Valla Valimiskomisjoni selgitused

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni esimehe, vallasekretäri 21.10.2021 antud selgituse kohaselt, võttes aluseks kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, puudub valla valimiskomisjonil pädevus hinnata kaebuses esitatud reklaami sisu. Kaebusest ei nähtu, millises avalikus ruumis (puuduvad tõendid) ja sotsiaalmeedias on reklaam avaldatud. Hinnanguliselt on tegemist reklaamiseaduses sisalduvate sätetega, mis ei laiene kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud valla valimiskomisjoni töö pädevusele valimiste korraldamisel.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) § 63 kohaselt on kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav taotlus vaadata läbi ja tühistada valla või linna valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiste korraldaja või valla või linna valimiskomisjoni toiming. KOVVS § 64 kohaselt on kaebuse esitamise õigus üksikisikul, kandidaadil, valimisliidul ja erakonnal, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava otsuse või toiminguga rikutud. Vastavalt KOVVS § 65 lõike 1 punktile 4 tuleb kaebuses ära näidata, kuidas vaidlustatav otsus või toiming rikub kaebaja õigusi. Kaebajad kandideerisid Kuusalu vallas Eesti Keskerakonna nimekirjas ning nad on põhjendanud oma subjektiivete õiguste rikkumist sellega, et samas nimekirjas kandideerinud kandidaadi nr 182 kaebajate hinnangul seadusvastane reklaam mõjutas valimistulemusi, mille tõttu ei saanud kaebajad Kuusalu Vallavolikogu liikmeteks. Seega on kaebajatel kaebeõigus. Vaidlustatav toiming on seega hääletamistulemuste kindlakstegemine Kuusalu vallas.

2. Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuses ei ole valimisreklaamide seadusele vastavuse hindamine. Samuti ei ole valimisreklaami seadusele vastavuse hindamine valla või linna valimiskomisjoni pädevuses. Valla või linna valimiskomisjonil ei ole volitusi selgitada välja, kas kaebaja väidetud reklaami Kuusalu vallas hääleõiguslikele isikutele esitleti. Kaebajad ei ole esitanud selle kohta tõendeid ka Vabariigi Valimiskomisjonile. Valijate lubamatu mõjutamise kohta puuduvad seega tõendid. Muid põhjendusi, miks vaidlustatav toiming ei ole seaduslik, ei ole kaebajad esitanud. Sellest tulenevalt jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse rahuldamata. Kaebuses kirjeldatud reklaam võib olla keelatud reklaam reklaamiseaduse tähenduses ja keelatud annetus erakonnaseaduse tähenduses. Sellest tulenevalt edastab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse menetlemiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile ning Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile.


Lähtudes KOVVS § 66 lõike 3 punktist 1, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Hilleri Treisalti ja Anne Kiilaspää kaebus rahuldamata.

Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

avalikgif