ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1874, 25. oktoober 2021, millega parandatakse määruse (EL) 2018/395 (milles sätestatakse üksiksasjalikud eeskirjad õhupallilendude ja õhupalli lennumeeskonna liikmete lubade suhtes) ning rakendusmääruse (EL) 2018/1976 (milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad purilennukilendude ja purilennuki lennumeeskonna liikmete lubade suhtes) saksakeelseid versioone
Euroopa Komisjon 25.10.2021 määrus number 1874; jõustumiskuupäev 15.11.2021

26.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 378/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1874,

25. oktoober 2021,

millega parandatakse määruse (EL) 2018/395 (milles sätestatakse üksiksasjalikud eeskirjad õhupallilendude ja õhupalli lennumeeskonna liikmete lubade suhtes) ning rakendusmääruse (EL) 2018/1976 (milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad purilennukilendude ja purilennuki lennumeeskonna liikmete lubade suhtes) saksakeelseid versioone

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2018. aasta määrust (EL) 2018/1139, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) nr 376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91, (1) eriti selle artikleid 23, 27 ja 31,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EL) 2018/395 (2) saksakeelses versioonis on III lisa BFCL-osa BPL-alajao punkti BFCL.125 BPL alapunktis a ja punkti BFCL.145 BPL alapunktis e vead, mis muudavad teksti tähendust.

(2)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1976 (3) saksakeelses versioonis on III lisa SFCL-osa SPL-alajao punkti SFCL.125 SPL alapunktis a ja SFCL.145 SPL alapunktis e samasugused vead, mis muudavad teksti tähendust.

(3)

Seepärast tuleks määruse (EL) 2018/395 ja rakendusmääruse (EL) 2018/1976 saksakeelseid versioone vastavalt muuta. Muudes keeleversioonides ei ole vaja parandusi teha.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2018/1139 artikli 127 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

(ei puuduta eestikeelset versiooni)

Artikkel 2

(ei puuduta eestikeelset versiooni)

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. oktoober 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 212, 22.8.2018, lk 1.

(2)  Komisjoni 13. märtsi 2018. aasta määrus (EL) 2018/395, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad õhupallilendude ja õhupalli lennumeeskonna liikmete lubade suhtes vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/1139 (ELT L 71, 14.3.2018, lk 10).

(3)  Komisjoni 14. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/1976, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad õhupallilendude ja õhupalli lennumeeskonna liikmete lubade suhtes vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/1139 (ELT L 326, 20.12.2018, lk 64).


Top

avalikgif