ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu otsus (EL) 2021/1875, 22. oktoober 2021, liidu nimel võetava seisukoha kohta Ühendkuningriigiga peetavatel iga-aastastel konsultatsioonidel, et leppida kokku lubatud kogupüük
Euroopa Liidu Nõukogu 22.10.2021 otsus number 1875; jõustumiskuupäev 22.10.2021

26.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 378/6


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2021/1875,

22. oktoober 2021,

liidu nimel võetava seisukoha kohta Ühendkuningriigiga peetavatel iga-aastastel konsultatsioonidel, et leppida kokku lubatud kogupüük

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 3 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 29. aprillil 2021 vastu otsuse (EL) 2021/689 (1) ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu (2) (edaspidi „kaubandus- ja koostööleping“) sõlmimise kohta. Kaubandus- ja koostööleping jõustus 1. mail 2021.

(2)

Kaubandus- ja koostöölepingu artikli 494 kohaselt leppisid Euroopa Liit ja Ühendkuningriik (edaspidi „lepinguosalised“) kokku teha koostööd, et tagada, et ühiste kalavarude püük nende vetes oleks pikaajaliselt keskkonnasäästlik ning aitaks saavutada majanduslikku ja sotsiaalset kasu, austades täielikult iseseisvate rannikuriikide õigusi ja kohustusi, mida lepinguosalised kasutavad. Lepinguosalistel on ühine eesmärk kasutada ühiseid kalavarusid määral, mis aitab hoida ja järk-järgult taastada püütavate liikide populatsioonide biomassi maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tagamiseks vajalikust kõrgemal tasemel.

(3)

Vastavalt kaubandus- ja koostöölepingu artiklile 498 korraldavad lepinguosalised iga-aastaseid konsultatsioone, et leppida kokku ühiste kalavarude lubatud kogupüük.

(4)

Komisjon peaks korraldama iga-aastaseid konsultatsioone liidu nimel ja nõukogu poolt kindlaks määratud liidu seisukohtade alusel, mis on kooskõlas aluslepingu asjakohaste sätetega.

(5)

Nõukogu ja selle ettevalmistavate organite korrapärane ja täielik kaasamine Ühendkuningriigiga kõnealuste kalavarude püügivõimaluste kindlaksmääramise üle peetavate iga-aastaste konsultatsioonide protsessi tuleks tagada nõukogu ja komisjoni vahelise ulatusliku koordineerimise ja koostöö kaudu kooskõlas Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artikli 13 lõikes 2 sätestatud liidu institutsioonide vahelise lojaalse koostöö põhimõttega.

(6)

Euroopa Parlamenti tuleb viivitamata ja täielikult teavitada, nagu on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artikli 218 lõikes 10.

(7)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (3) artikli 2 lõike 1 kohaselt peab liit tagama selle, et püügitegevus ja vesiviljelus oleks keskkonna seisukohast pikaajaliselt jätkusuutlikud ning neid majandataks sellisel viisil, mis on kooskõlas majandusliku, sotsiaalse ja tööhõivealase kasu saavutamise ja toiduvarude kättesaadavuse toetamise eesmärkidega.

(8)

Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt peab liit kohaldama kalapüügi majandamise suhtes ettevaatusprintsiibil põhinevat lähenemisviisi ning püüdma tagada, et mere bioloogilisi elusressursse kasutatakse nii, et püütavate liikide populatsioonid taastatakse ja hoitakse tasemetel, mis ületavad maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid.

(9)

Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 2 lõike 5 punkti j kohaselt peab kalavarude majandamine olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/56/EÜ (4) sätestatud hea keskkonnaseisundi saavutamise eesmärgiga. Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 2 lõike 5 punktis a koostoimes artikli 7 lõike 1 punktiga d nõutakse täiendavalt, et liit kaotaks järk-järgult tagasiheite, muu hulgas edendades püügimeetodeid, mis aitavad kaasa selektiivsemale kalapüügile ning soovimatu saagi võimalikult suurele vältimisele ja vähendamisele, samuti sellele kalapüügile, millel on väike mõju mere ökosüsteemile ja kalavarudele.

(10)

Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 3 punktis c on sätestatud, et liit võtab majandamis- ja kaitsemeetmeid parimate kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal.

(11)

Määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 28 on sätestatud, et liit kohaldab oma kalandusalastes välissuhetes kõnealuse määruse artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärke ja põhimõtteid, muu hulgas toetab teaduslike teadmiste ja nõuannete edasiarendamist. Määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 28 on samuti kehtestatud, et kõnealuse määruse VI osas sätestatud välispoliitikat käsitlevad sätted ei piira ELi toimimise lepingu artikli 218 alusel vastu võetud erisätete kohaldamist.

(12)

Määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 33 on kehtestatud liidule ja kolmandatele riikidele ühist huvi pakkuvate kalavarude majandamise põhimõtted ja eesmärgid ning sätted vahetust ja ühist majandamist käsitlevate lepingute kohta.

(13)

Pidades silmas kaubandus- ja koostöölepinguga hõlmatud kalavarude muutuvat olemust ja vajadust võtta liidu seisukohas arvesse uusi arenguid, sealhulgas enne iga-aastaseid konsultatsioone või nende käigus esitatud uut teaduslikku ja muud asjakohast teavet, tuleks kõnealustel konsultatsioonidel liidu seisukoha iga-aastaseks täpsustamiseks näha ette sätted. Need sätted peaksid olema kooskõlas ELi lepingu artikli 13 lõikes 2 sätestatud liidu institutsioonide vahelise lojaalse koostöö põhimõttega.

(14)

Vastavalt nõukogu otsuse (EL) 2021/1765 (5) II lisa punkti 2 alapunktile c võib liit püüda registreerida küsimused, milles lepinguosalised on kokku leppinud pärast kaubandus- ja koostöölepingu artikli 498 kohaseid konsultatsioone.

(15)

Seepärast on asjakohane määrata kindlaks liidu nimel Ühendkuningriigiga peetavatel iga-aastastel konsultatsioonidel võetav seisukoht, kuna nende konsultatsioonide tulemused tuleks rakendada liidu õiguses,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Seisukoht, mis võetakse liidu nimel Ühendkuningriigiga peetavatel iga-aastastel konsultatsioonidel, millel käsitletakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu (edaspidi „kaubandus- ja koostööleping“) artikli 498 kohaseid ühiste kalavarude, sealhulgas süvamere kalavarude püügivõimalusi, on esitatud käesoleva otsuse lisas.

2.   Lõikes 1 osutatud liidu seisukoha täpsustused tehakse igal aastal vastavalt artiklile 2.

Artikkel 2

1.   Nõukogu korrapärane ja täielik kaasamine kogu iga-aastaste konsultatsioonide protsessi jooksul tagatakse nõukogu ja komisjoni vahelise ulatusliku koordineerimise ja koostöö kaudu.

2.   Enne Ühendkuningriigiga peetavate iga-aastaste konsultatsioonide algust ja nende käigus võtab komisjon vajalikke meetmeid, et liidu nimel väljendatavas seisukohas võetaks arvesse uusimaid kättesaadavaid teaduslikke nõuandeid ja muud asjakohast teavet kooskõlas lisas sätestatud põhimõtete ja tegevussuunistega. Seisukohta kajastatakse kirjalikus aruandes, milles dokumenteeritakse kaubandus- ja koostöölepingu artikli 498 alusel peetud konsultatsioonide tulemusena liidu ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud kokkulepped.

3.   Sel eesmärgil edastab Euroopa Komisjon nõukogule piisavalt aegsasti enne iga-aastaseid konsultatsioone ja vajaduse korral kõnealuste konsultatsioonide käigus kirjaliku dokumendi, mis põhineb lõikes 2 osutatud nõuannetele ja teabele, milles esitatakse liidu seisukoha kavandatud täpsustused, et neid arutada ja kiita heaks liidu nimel väljendatava seisukoha üksikasjad. Nõukogu jätkab asja menetlemist kogu protsessi vältel ning komisjon edastab nõukogule piisavalt aegsasti enne lõikes 2 osutatud kirjalikule aruandele allakirjutamist liidu seisukoha, et iga-aastase konsultatsiooni üksikasjalikud tulemused heaks kiita.

4.   Käesolevas artiklis osutatud protsess hõlmab kohapealseid koordineerimisnõupidamisi, ettekandeid, ülevaateid ja arutelusid ning liikmesriikide delegatsioonide täielikku kaasamist iga-aastastesse konsultatsioonidesse, sealhulgas liidu delegatsiooni koosseisus, ja vajaduse korral tehnilistesse koosolekutesse.

5.   Kui iga-aastaste konsultatsioonide käigus ei ole liidul võimalik jõuda Ühendkuningriigiga kokkuleppele ning et liidu seisukohas oleks võimalik võtta arvesse uusi elemente, edastab komisjon küsimuse nõukogule.

6.   Kui pärast iga-aastaste konsultatsioonide lõppu on asjakohane lubatud kogupüüki muuta aastaks või aastateks, mille kohta need kokku lepiti, esitab komisjon piisavalt aegsasti ning tuginedes uusimale teaduslikule ja muule asjakohasele teabele ning vastavalt lisas esitatud põhimõtetele ja tegevussuunistele nõukogule uue kirjaliku dokumendi, milles esitatakse sellist muudatust käsitleva liidu seisukoha kavandatud täpsustused, et neid arutada ja kiita heaks liidu nimel väljendatava seisukoha üksikasjad enne kirjalikule aruandele allakirjutamist.

Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 30. juunini 2027. Nõukogu hindab seda otsust vastavalt vajadusele ja asjakohasel juhul muudab seda komisjoni ettepaneku põhjal. Läbivaatamine toimub igal juhul ja hiljemalt 30. juunil 2023.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 22. oktoober 2021

Nõukogu nimel

Eesistuja

G. DOVŽAN


(1)  Nõukogu 29. aprilli 2021. aasta otsus (EL) 2021/689 ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ja Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (ELT L 149, 30.4.2021, lk 2).

(2)  ELT L 149, 30.4.2021, lk 10.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv) (ELT L 164, 25.6.2008, lk 19).

(5)  Nõukogu 5. oktoobri 2021. aasta otsus (EL) 2021/1765 seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ajavahemikuks 2021–2026 kalanduse erikomitees, mis on loodud ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepinguga (ELT L 355, 7.10.2021, lk 135).


LISA

LIIDU NIMEL VÕETAV SEISUKOHT ÜHENDKUNINGRIIGIGA PEETAVATEL IGA-AASTASTEL KONSULTATSIOONIDEL, ET LEPPIDA KOKKU LUBATUD KOGUPÜÜK

1.   PÕHIMÕTTED

Ühendkuningriigiga peetavate iga-aastaste konsultatsioonide raames püüab liit saavutada järgmise:

a)

tagada, et kokkulepitud kalapüügivõimalused on kooskõlas rahvusvahelise õigusega, eelkõige Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) mereõiguse konventsiooniga (1982) ning ÜRO piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitleva kokkuleppega (1995);

b)

tagada liidu rahvusvaheliste kohustuste järgimise;

c)

taotleda kooskõla ja koostoimet liidu poliitikatega, mida ta rakendab kahepoolsetes kalandussuhetes muude kolmandate riikidega ning piirkondlikes kalavarude majandamise organisatsioonides, ning tagab kooskõla muude valdkondade poliitikaga, eelkõige välissuhete, tööhõive, keskkonna, kaubanduse, arendustegevuse ning teadus- ja uuendustegevuse valdkonnas;

d)

tagada, et lubatud kogupüük ja muud funktsionaalselt seotud meetmed on kehtestatud viisil, mis on sidus kaubandus- ja koostöölepinguga, ja võtta täielikult arvesse kõiki kalanduse erikomitee kehtestatud meetmeid või suuniseid;

e)

tagada, et lubatud kogupüük määratakse ühiselt kindlaks kooskõlas ühise kalanduspoliitika (edaspidi „ÜKP“) eesmärgiga tagada, et kalapüük oleks pikaajaliselt keskkonnasäästlik ning et seda majandataks viisil, mis on sidus majandusliku, sotsiaalse ja tööhõivealase kasu eesmärkide saavutamisega, sealhulgas ÜKP peamine kaitse-eesmärk, nimelt maksimaalne jätkusuutlik saagikus, ning samuti kohaldatavad mitmeaastased kavad;

f)

järgida nõukogu 19. märtsi 2012. aasta järeldusi, mis käsitlevad komisjoni teatist ühise kalanduspoliitika välise mõõtme kohta;

g)

tagada liidu kalalaevadele võrdsed võimalused, mis põhinevad samadel põhimõtetel ja standarditel nagu need, mida kohaldatakse liidu õiguse alusel;

h)

kehtestada kalapüügivõimalusi käsitlevate iga-aastaste konsultatsioonide ajakava;

i)

tagada sidususe liidu keskkonnaõigusaktidega, eelkõige direktiiviga 2008/56/EÜ, ning muude liidu poliitikatega.

2.   TEGEVUSSUUNISED

Liit teeb kõik endast oleneva, et jõuda Ühendkuningriigiga kokkuleppele püügivõimalustes (lubatud kogupüügid ja nendega funktsionaalselt seotud meetmed), põhinedes järgmisele lähenemisviisile.

Komisjon teeb iga-aastaste konsultatsioonide käigus tihedat koostööd nõukoguga, et:

a)

kehtestada lubatud kogupüük parimate kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal, et saavutada maksimaalne jätkusuutliku saagikuse kasutamise määr;

b)

kehtestada lubatud kogupüük ettevaatusprintsiibil põhineva lähenemisviisi kohaselt kalapüügi puhul, kus maksimaalse jätkusuutliku saagikuse kasutamise määra käsitlevad parimad teaduslikud nõuanded ei ole kättesaadavad;

c)

vältida asjaomaste kalavarude ülepüüki, määratledes lubatud kogupüügi varasemate aastatega sarnanevale tasemele, kui parimad teaduslikud nõuanded ei ole kättesaadavad;

d)

kombineerida erinevaid teaduslikke nõuandeid lubatud kogupüükide kindlaks määramiseks kombineerida erinevaid teaduslikke nõuandeid, sealhulgas juhul kui sellistes nõuannetes on ühendatud maksimaalse jätkusuutliku saagikusega seotud ja ettevaatusprintsiibil põhinevad nõuanded, lubatud kogupüükide puhul, kui nõuandega hõlmatud ala ja majandamispiirkonna vahel esineb ebakõla, või kui lubatud kogupüügid koosnevad rohkem kui ühest liigist, ning püüda leida viis, et võtta arvesse asjakohaseid nõuandeid railaste lubatud kogupüügiks;

e)

kindlaks määrata lubatud kogupüügid koos maksimaalse jätkusuutliku saagikuse hinnangu ja FMSY-alase nõuandega kooskõlas ühise kalanduspoliitika maksimaalse jätkusuutliku saagikuse eesmärgiga ja kohaldatavate mitmeaastaste kavadega; kui mitmeaastased kavad võimaldavad kasutada Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (edaspidi „ICES“) sätestatud FMSY-vahemikke, peaks liit püüdma neid sätteid kasutada, kui neis mitmeaastastes kavades sätestatud tingimused on täidetud;

f)

põhineda lubatud kogupüükide kindlaks määramisel ettevaatusprintsiibile, vastavalt ICESi teabelehel esitatud peamistele nõuannetele, kui ettevaatusprintsiibil põhinev nõuanne on esitatud järgmise kohta: i) kaaspüügivarud (mitmeaastaste kavade alusel); ii) sihtvarud (mitmeaastaste kavade alusel), mille puhul ICES annab vaid ettevaatusprintsiibil põhinevaid nõuandeid ning iii) lubatud kogupüügid, mille puhul on antud mitmeaastane ettevaatusprintsiibil põhinev nõuanne, kui eesmärgiks on stabiilsus;

g)

võtta arvesse olukorra keerulisust kõigi kalavarude samaaegsel püügil mitme liigiga püügipiirkonnas maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel, eelkõige juhul, kui püüki piiravate liikide püüdmist on raske vältida, sealhulgas lubatud kogupüükide korral, kui kas siht- või kaaspüügi liikide puhul on soovitatud nullpüüki. Kui see on mitmeaastaste kavade põhjal asjakohane, püüab liit lisada lubatud kogupüügi tasemele heastamismeetmed asjakohastes merepiirkondades;

h)

lähtuda teaduslikeks või seire-eesmärkideks ettenähtud lubatud kogupüükide kindlaks määramisel teaduslikest nõuannetest;

i)

saavutada konkreetsete liikide ja varude suhtes kohaldatavate liidu õigusaktide sidusus;

j)

saavutada ühtlustamist liikide puhul, mille püük on keelatudteaduslikele nõuannetele põhjal, sealhulgas süvamerehaide püügi üldist keelustamist;

k)

leppida kokku lubatud kogupüügi kohandamise meetodis ja rakendamises pärast lossimiskohustuse erandite kohaldamist (vähese tähtsusega ja ellujäämismääral põhinevad erandid kogu saagi lossimise kohustusest). Liit peaks selliste erandite puhul taotlema kõige kõrgemal tasemel kokkulepitud lähenemisviisi, mis järgiks määrust (EL) nr 1380/2013 artikliga 15;

l)

jõuda kokkuleppele huntahvena põhjapoolsete varude kaitseks välja töötatud lähenemisviisis, tuginedes ICESi teaduslikule nõuandele;

m)

jõuda kokkuleppele muudes lubatud kogupüükidega funktsionaalselt seotud meetmetes, eelkõige seoses kehtivate eritingimuste ja piirkondadevahelise paindlikkusega, lähtudes määrusest (EL) nr 1380/2013, eelkõige selle artikli 15 lõigetest 8 ja 9;

n)

parimate kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal ja kaubandus- ja koostöölepingu artikli 499 lõike 4 kohaselt välja selgitada varud, mida pidada erikalavarudeks ajutiste lubatud kogupüükide kindlaks määramise seisukohast, juhul kui iga-aastaseid konsultatsioone ei ole võimalik õigeaegselt lõpule viia vastavalt kaubandus- ja koostöölepingu artikli 498 lõikele 2;

o)

leppida kokku ICESile esitatavates ühistes taotlustes, kui on kindlaks tehtud vajadus täiendavate nõuannete järele;

p)

tagada, et lubatud kogupüügi tasemed, kooskõlas teaduslike nõuannetega, määratakse kindlaks õigeaegselt väike tobia, kilu ja norra tursiku püügiaasta alguseks Põhjamere puhul, kus püügiaasta ei vasta kalendriaastale;

q)

jätkata olemasolevat ajutist kvootide vahetusmehhanismi seni, kuni kalanduse erikomitee kehtestab alalise mehhanismisa.


Top

avalikgif