ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1878, 25. oktoober 2021, tippdomeeni .eu registri määramise kohta ( 1 )
Euroopa Komisjon 25.10.2021 otsus number 1878; jõustumiskuupäev 27.10.2021

redaktsioon

26.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 378/22


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1878,

25. oktoober 2021,

tippdomeeni .eu registri määramise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2019. aasta määrust (EL) 2019/517, mis käsitleb tippdomeeninime .eu kasutuselevõttu ja toimimist, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 733/2002 ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004, (1) eriti selle artiklit 8,

Komisjoni 14. mai 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1083, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/517 ning kehtestatakse nõuetele vastavuse ja valikukriteeriumid ning tippdomeeninime .eu registri määramise menetlus (EMPs kohaldatav tekst), eelkõige selle artikli 9 lõiget 3 (2),

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon peab määrama avatud, läbipaistva ja mittediskrimineeriva valikumenetluse põhjal registri, kes hakkab vastutama tippdomeeni .eu korraldamise, haldamise ja juhtimise eest. Komisjon peab korraldama valikumenetluse kahes etapis, hinnates esmalt taotlejate vastavust nõuetele ning koostades seejärel nõuetele vastavate taotlejate paremusjärjestuse, lähtudes delegeeritud määruses (EL) 2020/1083 kindlaks määratud valikukriteeriumitest.

(2)

Praegune tippdomeeni .eu korraldamise, haldamise ja juhtimise leping komisjoni ja registri vahel allkirjastati 10. oktoobril 2014 viieks aastaks ning seda pikendati 2019. aastal veel kolmeks aastaks. Selle kehtivus lõpeb 12. oktoobril 2022.

(3)

Komisjon kuulutas 1. märtsil 2021Euroopa Liidu Teatajas välja projektikonkursi tippdomeeni .eu registri valimiseks (2021-026011), et organisatsioonid, kes soovivad vastutada tippdomeeni .eu korraldamise, haldamise ja juhtimise eest, saaksid esitada vastava taotluse.

(4)

Projektikonkurss lõppes 18. mail 2021 ja selle tulemusel laekus viis taotlust.

(5)

Valikumenetluse esimeses etapis hindas komisjon taotluse esitajaid menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumide alusel ja hindas nende vastavust nõuetele. Nõuetele vastavaks loeti neli taotlust. Tingimustele vastavate taotlejate nimekiri avaldati 9. juulil 2021 ja komisjon teavitas kõiki taotlejaid menetluse esimese etapi tulemustest.

(6)

Menetluse teises etapis hindas komisjon nõuetele vastavaid taotlejaid valikukriteeriumide põhjal ja asetas nad paremusjärjestusse. Komisjon koostas pärast taotluste läbivaatamist iga taotluse individuaalsetest hindepunktidest koosneva tulemuskaardi. Kooskõlas konkursitingimuste punktiga 3.2 hinnati taotlusi järgmiste kriteeriumite alusel: pakutava teenuse kvaliteet, registri ülesannete täitmiseks kavandatud inim- ja tehniliste ressursside piisavus ning registri ülesannete täitmiseks kavandatud finantssuutlikkus ja nõuetele vastavus. Komisjon sai taotluste analüüsimisel abi ka sõltumatutelt välisekspertidelt.

(7)

Komisjon määras kindlaks taotluste paremusjärjestuse. Paremusjärjestuses esikohal olev taotleja Euroopa internetidomeenide register (EURid) tuleks määrata järgmiseks tippdomeeni .eu registriks ja temaga tuleks alustada läbirääkimisi konkursitingimuste kohase lepingu allkirjastamiseks. Sellise lepingu suhtes kohaldatakse komisjoni rakendusmääruses (EL) 2020/857 (3) sätestatud põhimõtteid.

(8)

Kui eduka kandidaadi ja avaliku sektori hankija vahelised läbirääkimised lõpevad ilma lepingut sõlmimata, määrab komisjon vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1083 artiklile 10 registriks paremusjärjestuses järgmise taotleja,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa internetidomeenide register (EURid) on tippdomeeni .eu register, mis vastutab vastavalt määruse (EL) 2019/517 artikli 8 lõikele 3 ja kooskõlas artikli 2 sätetega tippdomeeni .eu korraldamise, haldamise ja juhtimise ees.

Artikkel 2

Euroopa internetidomeenide registrit (EURid) kutsutakse üles sõlmima lepingut, milles määrata kindlaks tingimused, mille alusel kontrollib komisjon kooskõlas määruse (EL) 2019/517 artikli 8 lõikega 4 seda, kuidas register tippdomeeni .eu korraldab, haldab ja juhib.

Kui läbirääkimised Euroopa internetidomeenide registri (EURid) ja komisjoni vahelise lepingu üle lõpevad ilma lepingut sõlmimata, määratakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1083 artiklile 10 registriks paremusjärjestuses järgmine taotleja.

Teenuste kontsessioonileping sõlmitakse esialgu viieks aastaks ning selle kehtivust võib pikendada ühe korra kuni viieks aastaks.

Artikkel 3

Komisjoni rakendusotsus 2014/207/EL (4) tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 25. oktoober 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 91, 29.3.2019, lk 25.

(2)  ELT L 239, 24.7.2020, lk 1.

(3)  Komisjoni 17. juuni 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/857, millega nähakse ette Euroopa Komisjoni ja tippdomeeni .eu registri vahelises lepingus sätestatavad põhimõtted kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/517 (ELT L 195, 19.6.2020, lk 52).

(4)  Komisjoni 11. aprilli 2014. aasta rakendusotsus 2014/207/EL tippdomeeni.eu registri määramise kohta (ELT L 109, 12.4.2014, lk 41).


Top

avalikgif