ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1880, 26. oktoober 2021, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2019/317, millega kehtestatakse ühtse Euroopa taeva algatuse raames tulemuslikkuse kava ja tasude süsteem, poolakeelset versiooni ( 1 )
Euroopa Komisjon 26.10.2021 määrus number 1880; jõustumiskuupäev 16.11.2021

redaktsioon

27.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 380/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1880,

26. oktoober 2021,

millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2019/317, millega kehtestatakse ühtse Euroopa taeva algatuse raames tulemuslikkuse kava ja tasude süsteem, poolakeelset versiooni

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 549/2004, millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks (raammäärus), (1) eriti selle artikli 11 lõiget 6,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 550/2004 aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas (teenuse osutamise määrus), (2) eriti selle artikli 15 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/317 (3) poolakeelses versioonis on vigu, mis mõjutavad järgmiste sätete kohaldamisala: artikli 14 lõike 1 esimene lause ja artikli 15 lõike 1 esimene lause seoses tulemuseesmärkide kooskõla hindamise kriteeriumiga; artikli 21 lõige 3 seoses konkreetse terminali aeronavigatsioonitasude sissenõudmise piirkonna kehtestamise tingimusega; artikli 22 lõike 5 kolmanda lõigu sissejuhatav lause seoses navigatsioonitasude sissenõudmise piirkondadega, mille puhul on olemas kindlaksmääratud kulud; artikli 22 lõike 7 teine lause seoses riiklike järelevalveasutuste kohustusega kontrollida asjakohaseid raamatupidamisdokumente; I lisa 1. jao punkti 2.1 alapunkt c, punkti 2.2 alapunkti a alapunkt iii ja punkti 2.2 alapunkti b alapunkt iv seoses lähte- ja sihtpunktidega, mida kasutatakse näitajate arvutamiseks väljaspool Euroopa õhuruumi asuvast lennujaamast väljuvate või sinna saabuvate lendude puhul; I lisa 1. jao punkti 3.1 alapunkt b seoses kalkuleeritud stardiaja mõistega; I lisa 2. jao punkti 1.2 alapunkt d seoses õhuruumiga, mille puhul arvutatakse hajutusmiinimumi rikkumiste määr; I lisa 2. jao punkti 2.1 alapunkt b ja punkti 2.2 alapunkti b alapunkt iii seoses marsruutlennuosa määratlusega; II lisa punkti 3.3 alapunkt e, IV lisa punkti 2.1 alapunkti d alapunkt iii, VII lisa tabeli 1, punktid 3 ja 3.4, VII lisa punkti 2.1 alapunkt i ja XI lisa punkti 1.2 alapunkt f seoses kapitalikulude arvutamisega; IV lisa punkt 1.3 seoses kontrollväärtustega; VI lisa punkti 1.2 alapunkt d ja punkti 2.1 alapunkt d seoses arengusuundumusi käsitleva aruandluskohustuse ulatusega; VI lisa punkti 2.1 alapunkt a teises lõigus seoses välja arvatud andmetega; XIII lisa punkti 1.1 alapunkt a seoses kontrollväärtusega, millest tuleneb võrdlusväärtus; samuti XIII lisa punkti 2.1 alapunkti a esimene lõik ja punkti 2.1 alapunkti b esimene lõik seoses rahalise kasu ja kahju arvutamise tingimusega.

(2)

Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2019/317 poolakeelset versiooni vastavalt parandada. Teistes keeleversioonides ei ole vaja parandusi teha.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas ühtse taeva komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

(ei puuduta eestikeelset versiooni)

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. oktoober 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 1.

(2)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 10.

(3)  Komisjoni 11. veebruari 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/317, millega kehtestatakse ühtse Euroopa taeva algatuse raames tulemuslikkuse kava ja tasude süsteem ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärused (EL) nr 390/2013 ja (EL) nr 391/2013 (ELT L 56, 25.2.2019, lk 1).


Top

avalikgif