ID-kaart

Lihtotsing

Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja „Kodakondsuse seaduse” ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord
Vabariigi Valitsus 13.12.2007 määrus number 247; jõustumiskuupäev 22.12.2007

redaktsioon 14.09.2012

AVALDATUD :

RT I 2007, 68, 422

REDAKTSIOON :

VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012

RT I, 11.09.2012, 1

VV m 17.06.2010 Nr. 87 jõust. 01.10.2010

RT I 2010, 45, 272

VV m 10.07.2008 Nr.113 jõust.01.10.2008

RT I 2008, 33, 204Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord

Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2007. a määrus nr 247Määrus kehtestatakse «Kodakondsuse seaduse» § 35 lõike 10 ning «Välismaalaste seaduse» § 250 lõike 1 punkti 3 alusel.

(VV m 17.06.2010 Nr. 87 jõust. 01.10.2010 - RT I 2010, 45, 272)


§ 1. Määruse reguleerimisala


Määrus kehtestab tingimused ja korra, mille kohaselt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja (edaspidi taotleja) võib terviseseisundi tõttu sooritada eesti keele ning kodakondsuse taotleja »Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksamid üldkorrast erinevas ulatuses ja viisil või vabastatakse ta nende eksamite sooritamisest.


§ 2. Terviseseisundi tuvastamine raviarsti poolt


Isiku, kes terviseseisundi tõttu soovib eesti keele ning «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksamid sooritada üldkorrast erinevas ulatuses ja viisil või soovib nendest eksamitest vabastamist, terviseseisundit hindab raviarst, kes väljastab tema terviseseisundi kohta teatise.


§ 3. Eksperdikomisjon
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)


(1) Paragrahvis 2 nimetatud teatise alusel ning täiendavatele dokumentidele tuginedes määrab taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja terviseseisundi hindamise eksperdikomisjon (edaspidi eksperdikomisjon). Nimetatud eksperdikomisjon otsustab ka eksamite sooritamisest vabastamise.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)


(2) Eksperdikomisjoni teenindamise korraldab Haridus- ja Teadusministeerium või «Kodakondsuse seaduse» § 35 lõike 102 alusel temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)


§ 4. Eksamite ulatuse ja viisi muutmise või eksamitest vabastamise taotlus


(1) Isik, kes terviseseisundi tõttu ei ole võimeline sooritama eksameid üldises korras, taotleb eksamite ulatuse ja viisi muutmist eksperdikomisjonile esitatava asjakohase taotlusega.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)


(2) Isik, kes terviseseisundi tõttu ei ole võimeline eksameid sooritama, esitab eksperdikomisjonile taotluse eksamitest vabastamiseks.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)


(3) Isiku eest võib taotluse esitada ka tema volitatud esindaja, kes lisab taotlusele esindusõigust tõendava notariaalselt kinnitatud volikirja.


(4) Taotlusele lisatakse raviarsti teatis isiku terviseseisundi kohta ja, kui on olemas, ka Sotsiaalkindlustusameti otsus isiku puude raskusastme tuvastamise kohta vastavalt «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» §-le 22. Raviarsti teatisele võib lisada ka muid isiku terviseseisundit kirjeldavaid dokumente.
(VV m 10.07.2008 Nr.113 jõust.01.10.2008 - RT I 2008, 33, 204)


(5) Haridus- ja Teadusministeerium või «Kodakondsuse seaduse» § 35 lõike 102 alusel temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus edastab laekunud taotlused 10 tööpäeva jooksul eksperdikomisjonile.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)


§ 5. Taotluse läbivaatamine eksperdikomisjonis

(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)


(1) Eksperdikomisjon teatab taotlejale taotluse läbivaatamise aja ja koha. Eksperdikomisjon võib suunata isiku täiendavasse ekspertiisi või teha talle ettepaneku esitada täiendavaid dokumente, samuti ettepaneku osaleda eksperdikomisjoni koosolekul, kus isiku taotlus läbi vaadatakse. Taotlejal ja tema notariaalselt volitatud esindajal on õigus osaleda eksperdikomisjoni koosolekul, kus tema taotlus läbi vaadatakse.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)


(2) Eksperdikomisjon võib kaasata taotluse läbivaatamise menetlusse ekspertidena teatise väljastanud raviarsti ja ka teisi spetsialiste nende nõusolekul.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)


(3) Eksperdikomisjon vaatab taotluse läbi oma koosolekul eksperdikomisjoni töökorra kohaselt. Eksperdikomisjoni koosolekud toimuvad vähemalt kuus korda ühe kalendriaasta jooksul.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)


(4) Eksperdikomisjon teeb oma otsused lihthäälteenamusega.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)


(5) Eksperdikomisjoni otsus vormistatakse kirjalikult ning sellele kirjutavad alla koosolekul osalenud eksperdikomisjoni liikmed.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)


(6) Eksperdikomisjoni otsus toimetatakse taotlejale kätte postiga mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)


§ 6. Eksperdikomisjoni otsus
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)


(1) Eksperdikomisjon võib oma otsusega:
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)
1) jätta taotluse rahuldamata;
2) rahuldada taotluse täielikult või osaliselt.


(2) Eksamite sooritamise ulatuse ja viisi määramise otsuses toob eksperdikomisjon välja, millises ulatuses ja mil viisil tuleb isikul eksam sooritada. Eesti keele eksami puhul võib eksperdikomisjon vabastada isiku mõne eksami osa sooritamisest, samuti näha ette eksami suulise osa asendamise kirjalikuga ja vastupidi. Eksperdikomisjoni otsusega võib eksami sooritamiseks ette näha ka muid taotleja terviseseisundist tulenevaid mõistlikke erisusi.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)


(3) Eksamite sooritamisest vabastamise otsus tehakse juhul, kui isiku terviseseisundist tulenevalt ei ole eksamite sooritamine võimalik või otstarbekas ka muudetud ulatuses ja viisil.


(4) Eksperdikomisjoni otsus peab olema põhjendatud.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)


§ 7. Määruse kehtetuks tunnistamine


Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2005. a määrus nr 276 «Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse taotleja eesti keele ning «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord» (RT I 2005, 57, 458) tunnistatakse kehtetuks.


Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS

Riigisekretär Heiki LOOT


avalikgif