ID-kaart

Lihtotsing

Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja „Kodakondsuse seaduse“ tundmise eksami läbiviimise kord
Vabariigi Valitsus 25.09.2008 määrus number 143; jõustumiskuupäev 01.03.2009

redaktsioon 01.09.2013

AVALDATUD :

RT I 2008, 43, 245

REDAKTSIOON:

VV m 18.07.2013 Nr. 118 jõust. 01.09.2013

RT I, 19.07.2013, 4

VV m 18.07.2013 Nr. 118 jõust. 22.07.2013

RT I, 19.07.2013, 4

VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012

RT I, 11.09.2012, 1

VV m 12.08.2010 Nr. 110 jõust. 01.10.2010

RT I 2010, 57, 370

VV m 17.12.2009 Nr. 214 jõust. 01.01.2010

RT I 2009, 65, 448

Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksami läbiviimise kord

Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2008. a määrus nr 143

Määrus kehtestatakse «Kodakondsuse seaduse» § 9 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesolevas määruses sätestatakse Eesti Vabariigi põhiseaduse ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksami (edaspidi eksam) läbiviimise, eksamitulemuste hindamise ja vormistamise ning vaidlustamise kord.

§ 2. Eksamite korraldamine

(1) Eksameid korraldab Haridus- ja Teadusministeerium või «Kodakondsuse seaduse» § 9 lõike 22 alusel temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus (edaspidi eksameid korraldav asutus).
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)

(2) Eksamil kontrollitakse testi vormis Eesti Vabariigi põhiseaduse ja «Kodakondsuse seaduse» tundmist järgmistes valdkondades:
1) Eesti riigikorra põhialused, mis on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduse I ja III peatükis;
2) igaühe põhiõigused, vabadused ja kohustused, mis on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduse II peatükis;
3) Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja kohtu pädevus vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele;
4) Eesti kodakondsuse omandamise, saamise, taastamise ja kaotamise tingimused ning kord vastavalt «Kodakondsuse seadusele».

§ 3. Eksamimaterjalid

(1) Testis on 24 eestikeelset valikvastustega küsimust, igal küsimusel on üks õige vastusevariant. Test koostatakse nii, et hõlmatud on kõik § 2 lõikes 2 loetletud valdkonnad.

(2) Eksamiküsimused koos õigete vastusevariantidega koostab ekspertkomisjon, mille liikmed kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga.
(VV m 18.07.2013 Nr. 118 jõust. 22.07.2013 - RT I, 19.07.2013, 4)

(3) Eksameid korraldav asutus tagab eksamite läbiviimiseks piisava arvu testiversioonide koostamise. Testide konfidentsiaalsuse tagab eksameid korraldav asutus. Testide koostajad, eksamikomisjoni liikmed ja teised testidega ametialaselt kokku puutuvad isikud kohustuvad tagama testide konfidentsiaalsuse.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)

§ 4. Eksamile registreerimine

(1) Eksamile saab registreeruda kirjalikult või vastava elektroonilise lahenduse kaudu Internetis.

(2) Kirjalikul registreerumisel esitab isik eksameid korraldavale asutusele:
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)
1) kirjaliku avalduse eksameid korraldava asutuse veebilehel avaldatud vormil;
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)
2) «Isikut tõendavate dokumentide seaduses» sätestatud isikut tõendava dokumendi koopia;
3) olemasolu korral Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2007. a määruse nr 247 «Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord» alusel moodustatud ekspertkomisjoni otsuse.

(3) Lõike 2 punktis 1 nimetatud avalduses märgitakse eksamile registreeruja:
1) ees- ja perekonnanimi trükitähtedega;
2) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
3) elukoha aadress;
31) e-posti aadress ja kontakttelefon;
(VV m 18.07.2013 Nr. 118 jõust. 22.07.2013 - RT I, 19.07.2013, 4)
4) avalduse esitamise kuupäev;
5) allkiri.

(4) Eksamile registreerunud isikule teatab eksameid korraldav asutus eksami toimumise aja ja koha kirjalikult või e-posti teel hiljemalt 7 päeva enne eksami toimumist.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)

§ 5. Eksamieelsed konsultatsioonid ja näidismaterjalid

(1) Eksamile registreerunud isikul on õigus saada vähemalt ühe tunni ulatuses tasuta rühmakonsultatsiooni eksaminõuete ja korralduse kohta.

(2) Konsultatsioonide läbiviimise ning konsultantide metoodilise juhendamise korraldab eksameid korraldav asutus.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)

(3) Eksameid korraldav asutus korraldab eksamit kirjeldava ning eksami teemavaldkondi tutvustava käsiraamatu ning näidistestide avaldamise oma veebilehel.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)

§ 6. Eksami läbiviimine

(1) Eksameid korraldav asutus määrab eksamite toimumise aja ja koha. Eksam korraldatakse vähemalt 12 korda aastas.
(VV m 18.07.2013 Nr. 118 jõust. 22.07.2013 - RT I, 19.07.2013, 4)

(2) (Kehtetu - VV m 18.07.2013 Nr. 118 jõust. 22.07.2013 - RT I, 19.07.2013, 4)

(3) Eksameid viivad läbi eksamikomisjonid, mille liikmete nimekirja kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga. Eksamikomisjoni koosseisu kuulub vähemalt kaks liiget, kellest üks on eksamikomisjoni esimees.

(4) Eksamile lubatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduses» sätestatud isikut tõendava dokumendi alusel.

(5) Enne eksami algust tutvustab eksamikomisjoni esimees eksamineeritavatele eksami läbiviimise korda.

(6) Eksamiruumis on eksami sooritamise ajal lisaks eksamineeritavatele ja eksamikomisjoni liikmetele õigus viibida ka eksameid korraldava asutuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajatel.
(VV m 17.12.2009 Nr. 214 jõust. 01.01.2010 - RT I 2009, 65, 448;
VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)

(7) Eksam sooritatakse kirjalikult või elektrooniliselt eesti keeles. Eksami kestus on 45 minutit. Eksami sooritamisel võib kasutada eestikeelset Eesti Vabariigi põhiseadust ja «Kodakondsuse seadust» ning sõnaraamatut. Nende olemasolu eksamiruumis tagab eksameid korraldav asutus.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1;
VV m 18.07.2013 Nr. 118 jõust. 22.07.2013 - RT I, 19.07.2013, 4)

(8) Eksam loetakse mittesooritatuks ja eksaminand kõrvaldatakse eksamilt, kui:
1) ta kasutab eksami sooritamisel kõrvalist abi;
2) tema käitumine segab eksami läbiviimist või häirib teisi eksaminande.

(9) Eksameid korraldav asutus valmistab ette eksamimaterjalide komplekti ning korraldab eksamimaterjalide komplekti toimetamise eksami toimumise kohta ning pärast eksami toimumist eksamitööde toimetamise eksameid korraldavasse asutusesse.
(VV m 18.07.2013 Nr. 118 jõust. 22.07.2013 - RT I, 19.07.2013, 4)

(10) Isiku, kes terviseseisundi tõttu ei ole võimeline sooritama eksameid üldises korras, eksam viiakse läbi Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2007. a määruse nr 247 «Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord» alusel moodustatud ekspertkomisjoni otsuses määratud ulatuses ja viisil.

§ 7. Eksamitulemuste vormistamine ja teatavaks tegemine

(VV m 18.07.2013 Nr. 118 jõust. 22.07.2013 - RT I, 19.07.2013, 4)

(1) Eksamil antud vastused sisestatakse infosüsteemi, mis arvutab õigete vastuste põhjal kokku eksami tulemuse.
(VV m 18.07.2013 Nr. 118 jõust. 22.07.2013 - RT I, 19.07.2013, 4)

(2) Eksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on testi 24 küsimusest õigesti vastanud vähemalt 18 küsimusele. Eksami sooritanutele väljastab eksameid korraldav asutus Eesti Vabariigi põhiseaduse ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksami tunnistuse.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)

(3) Eksameid korraldav asutus teatab eksamitulemusest isikule kirjalikult või e-posti teel 14 päeva jooksul eksami toimumise päevast arvates. Eksameid korraldav asutus teeb eksami sooritanud isikule tunnistuse kättesaadavaks riigiportaali eesti.ee kaudu.
(VV m 12.08.2010 Nr. 110 jõust. 01.10.2010 - RT I 2010, 57, 370;
VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)

(4) Eksameid korraldav asutus säilitab eksamitöid viis aastat.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)

§ 8. (Kehtetu - VV m 18. 07. 2013 Nr. 118 jõust. 01. 09. 2013 - RT I, 19. 07. 2013, 4)

 7; 9. Eesti Vabariigi põhiseaduse ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksami sooritamine põhikooli ühtlustatud küsimuste ja ülesannetega ühiskonnaõpetuse eksami lisana

(1) Põhikoolilõpetaja, kes sooritab põhikooli ühtlustatud küsimuste ja ülesannetega ühiskonnaõpetuse eksami (edaspidi ühiskonnaõpetuse lõpueksam), võib sooritada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksami ühiskonnaõpetuse lõpueksami lisana, kui teatab oma sellekohasest soovist kooli juhtkonnale kirjalikult samaaegselt tema ühiskonnaõpetuse lõpueksamile registreerimisega.

(2) Koolid teatavad lõikes 1 nimetatud põhikoolilõpetajate nimed ja isikukoodid eksameid korraldavale asutusele kirjalikult koos põhikooli lõpueksami materjalide tellimisega.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)

(3) Koolis, kus vähemalt üks õpilane sooritab Eesti Vabariigi põhiseaduse ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksamit ühiskonnaõpetuse lõpueksami lisana, viibib eksamiruumis lisaks lõpueksamikomisjonile ka välisvaatleja.

(4) Välisvaatleja on eksameid korraldava asutuse juhi kinnitatud isik, kelle ülesanne on jälgida eksamikorrast kinnipidamist. Eksamiruumis on eksami sooritamise ajal lisaks eksamineeritavatele, eksamikomisjoni liikmetele ja välisvaatlejale õigus viibida ka § 2 lõikes 1 nimetatud asutuste, Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajatel.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)

(5) Lõikes 1 nimetatud põhikoolilõpetaja lahendab lisaks ühiskonnaõpetuse lõpueksamiülesannetele iga § 2 lõikes 2 sätestatud valdkonna kohta neli eestikeelset valikvastustega lisaküsimust. Nimetatud küsimusi ei arvestata põhikooli lõpueksami tulemuste hindamisel ning nende lahendamiseks antakse eksaminandile lisaaega 30 minutit.

(6) Lisaküsimustele antud vastuseid hindab § 7 lõikes 1 nimetatud hindamiskomisjon.

(7) Õpilane, kes vastab lõikes 5 sätestatud lisaküsimustest õigesti vähemalt 12 küsimusele, loetakse Eesti Vabariigi põhiseaduse ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksami sooritanuks ning tal on õigus saada käesoleva määruse § 7 lõikes 2 sätestatud tunnistus.

§ 10. Eksamitulemuse vaidlustamine

(1) Isikul on õigus esitada eksameid korraldavale asutusele avaldus oma eksamitulemuse vaidlustamiseks ja läbivaatamiseks 30 päeva jooksul alates selle teadasaamisest. Avalduse eksamitulemuse vaidlustamiseks ja läbivaatamiseks saab esitada ainult üks kord.
(VV m 06.09.2012 Nr. 73 jõust. 14.09.2012 - RT I, 11.09.2012, 1)

(2) Eksamitulemuse vaidlustamise avaldusi vaatab läbi ja lahendab vaidekomisjon, mille koosseisu ja töökorra kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

(3) Vaidekomisjoni otsusega võib hindamiskomisjoni otsust muuta (eksamitulemust võib tõsta või langetada).

(4) Vaidekomisjon vaatab esitatud avaldused ja vaidlustatud eksamitööd läbi ning teatab oma otsusest kirjalikult avalduse esitajale 30 päeva jooksul avalduse kättesaamisest arvates.

§ 11. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 14. jaanuari 2002. a määrus nr 14 «Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksami läbiviimise kord» (RT I 2002, 6, 24; 2005, 53, 425) tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Rakendussäte

Määrus jõustub 1. märtsil 2009. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS
Riigisekretär Heiki LOOT

avalikgif