ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
451 Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 "Kohtule dokumentide esitamise kord" muutmine Justiitsmin m 14 25.06.2020 30.06.2020
452 Keskkonnaministri 29. juuni 2017. a määruse nr 20 "Keskkonnaotsuste infosüsteemi asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus" muutmine Keskkonnamin m 38 25.06.2020 03.07.2020
453 Maaeluministri 19. detsembri 2018. a määruse nr 75 "Maaparandushoiutööde nõuded" muutmine Maaelumin m 45 25.06.2020 03.07.2020
454 Nõukogu määrus (EL) 2020/900, 25. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EL) 2019/1838 teatavate 2020. aasta kalapüügivõimaluste osas Läänemeres ja muudetakse määrust (EL) 2020/123 teatavate 2020. aasta kalapüügivõimaluste osas liidu vetes ja väljaspool liitu Euroopa Nõukogu m 900 25.06.2020 01.07.2020
455 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/913, 25. juuni 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Mojama de Barbate" (KGT)] Euroopa Komisjon m 913 25.06.2020 22.07.2020
456 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/914, 25. juuni 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Brie de Meaux" (KPN)] Euroopa Komisjon m 914 25.06.2020 22.07.2020
457 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/915, 25. juuni 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ("Riso Nano Vialone Veronese" (KGT)) Euroopa Komisjon m 915 25.06.2020 22.07.2020
458 "Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse" väljakuulutamata jätmine Vabariigi President o 599 25.06.2020 25.06.2020
459 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/883, 25. juuni 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4375 all)   Euroopa Komisjon o 883 25.06.2020
460 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/895, 25. juuni 2020, millega nimetatakse ametisse Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) ELi vägede juhataja ning tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/401 (ATALANTA/2/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 895 25.06.2020 26.08.2020
461 Nõukogu otsus (EL) 2020/954, 25. juuni 2020, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelises Tsiviillennunduse Organisatsioonis võetav seisukoht vabatahtlikust osalemisest teatamise kohta rahvusvahelise lennunduse süsinikdioksiidiheite kompenseerimise ja vähendamise süsteemis (CORSIA) alates 1. jaanuarist 2021 ning lennukikäitajate kompenseerimisnõuete arvutamiseks ajavahemikul 2021-2023 valitud võimaluse kohta Euroopa Nõukogu o 954 25.06.2020 25.06.2020
462 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/870, 24. juuni 2020, millega kehtestatakse lõplik tasakaalustav tollimaks Egiptusest pärit klaasfilamentkiust toodete impordi suhtes ja nõutakse lõplikult sisse sellise impordi suhtes kehtestatud ajutine tasakaalustav tollimaks ning kehtestatakse lõplik tasakaalustav tollimaks Egiptusest pärit klaasfilameD ntkiust toodete registreeritud impordi suhtes Euroopa Komisjon m 870 24.06.2020 26.06.2020
463 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/880, 24. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas Euroopa Komisjon m 880 24.06.2020 26.06.2020
464 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/872, 24. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1305/2013 seoses erimeetmetega Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames erakorralise ajutise toetuse andmiseks COVID-19 puhangule reageerimiseks Euroopa Parlament m 872 24.06.2020 26.06.2020
465 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/873, 24. juuni 2020, millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 seoses teatavate kohandustega COVID-19 pandeemiale reageerimiseks Euroopa Parlament m 873 24.06.2020 27.06.2020
466 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/908, 24. juuni 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Pomme de terre de Noirmoutier" (KGT) Euroopa Komisjon m 908 24.06.2020 21.07.2020
467 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/879, 23. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 897/2014 erisätete osas, et viia Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi alusel rahastatavate piiriülese koostöö programmide rakendamiseks kehtestatud sätted vastavusse COVID-19 pandeemiale reageerimiseks võetavate erimeetmetega Euroopa Komisjon m 879 23.06.2020 27.06.2020
468 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/890, 23. juuni 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ["Mele del Trentino" (KGT)] Euroopa Komisjon m 890 23.06.2020 20.07.2020
469 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/871, 23. juuni 2020, millega kinnitatakse Leedus kasutatavad searümpade liigitusmeetodid Euroopa Komisjon o 871 23.06.2020
470 Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/888, 23. juuni 2020, millega pikendatakse Malis läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP missiooni (EUCAP Sahel Mali) juhi volitusi (EUCAP Sahel Mali/1/2020) Poliitika- ja julgeolekukomitee o 888 23.06.2020 23.06.2020
471 Raha eraldamine VV k 223 22.06.2020 22.06.2020
472 Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord Keskkonnamin m 36 22.06.2020 29.06.2020
473 Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 "Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad" muutmine Rahandusmin m 24 22.06.2020 01.07.2020
474 Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus" muutmine seoses eriolukorraga Maaelumin m 44 22.06.2020 29.06.2020
475 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/864, 22. juuni 2020, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 23. juunist 2020 Euroopa Komisjon m 864 22.06.2020 23.06.2020
476 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/863, 22. juuni 2020, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) saksakeelset versiooni Euroopa Komisjon m 863 22.06.2020 14.07.2020
477 Keskkonnaministri 6. septembri 2016. a määruse nr 27 "Keskkonnaameti põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasumäärad" muutmine Keskkonnamin m 37 22.06.2020 01.09.2020
478 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses eriolukorrast tulenevate mõjudega Haridus- ja teadusmin m 21 19.06.2020 23.06.2020
479 Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 33 "Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus" muutmine Sisemin m 20 19.06.2020 01.07.2020
480 Arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded Kaitsemin m 11 19.06.2020 01.01.2022
481 Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruse nr 65 "Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 35 19.06.2020 29.06.2020
482 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/862, 19. juuni 2020, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2020. kalendriaastaks Euroopa Komisjon m 862 19.06.2020 29.06.2020
483 Alliklepa sadama akvatooriumi piiride määramine VV k 212 18.06.2020 18.06.2020
484 Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli eelnõu heakskiitmine VV k 215 18.06.2020 18.06.2020
485 Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine VV k 213 18.06.2020 18.06.2020
486 Volitus Sihtasutuse Archimedes, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ja Sihtasutuse Innove lõpetamise otsustamiseks VV k 216 18.06.2020 18.06.2020
487 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 218 18.06.2020 19.06.2020
488 Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2020. aastaks VV k 217 18.06.2020 18.06.2020
489 Pärnu maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamine VV m 46 18.06.2020 29.06.2020
490 Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a määruse nr 199 "Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus" muutmine VV m 45 18.06.2020 01.08.2020
491 Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2019. a määruse nr 75 "Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskiri" muutmine VV m 47 18.06.2020 30.06.2020
492 Haridus- ja teadusministri 28. aprilli 2020. a määruse nr 12 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmed haridus- ja noortevaldkonnas" muutmine Haridus- ja teadusmin m 20 18.06.2020 23.06.2020
493 Haldusüksuste piiride muutmine Rapla maakonna Märjamaa vallas ja Harju maakonna Saue vallas territooriumiosa üleandmisega VV m 48 18.06.2020 01.09.2020
494 Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2014. a määruse nr 44 "Riigi rahavoo juhtimise ja stabiliseerimisreservi haldamise põhimõtted" muutmine VV m 49 18.06.2020 29.06.2020
495 Maaeluministri 3. märtsi 2020. a määruse nr 13 "Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus" muutmine Maaelumin m 43 18.06.2020 29.06.2020
496 Kohtu registri- ja kinnistusosakonna töökorraldust puudutavate justiitsministri määruste muutmine Justiitsmin m 13 18.06.2020 01.07.2020
497 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/858, 18. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/732 selle kohaldamise kuupäeva edasilükkamise osas  Euroopa Komisjon m 858 18.06.2020 20.06.2020
498 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/847, 18. juuni 2020, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu m 847 18.06.2020 20.06.2020
499 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/851, 18. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat  Euroopa Parlament m 851 18.06.2020 12.07.2020
500 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/852, 18. juuni 2020, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088  Euroopa Parlament m 852 18.06.2020 12.07.2020

avalikgif