ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
501 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/867, 18. juuni 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Aprutino Pescarese" (KPN)] Euroopa Komisjon m 867 18.06.2020 15.07.2020
502 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/868, 18. juuni 2020, millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2016/1140 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 868 18.06.2020 26.06.2020
503 Komisjoni määrus (EL) 2020/878, 18. juuni 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) II lisa  Euroopa Komisjon m 878 18.06.2020 16.07.2020
504 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/860, 18. juuni 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4177 all)   Euroopa Komisjon o 860 18.06.2020
505 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/849, 18. juuni 2020, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu o 849 18.06.2020 20.06.2020
506 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/850, 18. juuni 2020, millega muudetakse otsust 2014/386/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele Euroopa Nõukogu o 850 18.06.2020 20.06.2020
507 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/853, 18. juuni 2020, millega antakse Saksamaale volitus muuta Šveitsiga sõlmitud kahepoolset maanteetranspordi lepingut, et lubada kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel Euroopa Parlament o 853 18.06.2020
508 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/854, 18. juuni 2020, millega antakse Itaaliale volitus pidada Šveitsiga läbirääkimisi ja sõlmida leping, millega lubatakse kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel Euroopa Parlament o 854 18.06.2020
509 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/986, 18. juuni 2020, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (EGF/2020/000 TA 2020 - tehniline abi komisjoni algatusel) Euroopa Parlament o 986 18.06.2020 13.07.2020
510 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/1076, 18. juuni 2020, Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Portugalile, Hispaaniale, Itaaliale ja Austriale Euroopa Parlament o 1076 18.06.2020 04.08.2020
511 Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 18.06.2020 01.07.2020
512 Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seadus RK s 18.06.2020 13.07.2020
513 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus RK s 18.06.2020 01.09.2020
514 Komisjoni määrus (EL) 2020/797, 17. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses nõuetega, mis käsitlevad loomseid kõrvalsaadusi ja nendest saadud tooteid, mis on pärit liidust ja saadetakse sinna tagasi kolmanda riigi sisenemiskeelu tõttu  Euroopa Komisjon m 797 17.06.2020 08.07.2020
515 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruse nr 57 "Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 34 17.06.2020 23.06.2020
516 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/857, 17. juuni 2020, millega nähakse ette Euroopa Komisjoni ja tippdomeeni .eu registri vahelises lepingus sätestatavad põhimõtted kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/517  Euroopa Komisjon m 857 17.06.2020 09.07.2020
517 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1238, 17. juuni 2020, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/40 koolikava rakendamise hindamise osas Euroopa Komisjon m 1238 17.06.2020 05.09.2020
518 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1239, 17. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/39 koolikava rakendamise järelevalve ja hindamise ning sellega seotud kohapealsete kontrollide osas Euroopa Komisjon m 1239 17.06.2020 05.09.2020
519 Kohtunikuks nimetamine Vabariigi President o 592 17.06.2020 17.06.2020
520 R. Sõnna ja V. Tomsoni kohtunikuametist vabastamine Vabariigi President o 593 17.06.2020 17.06.2020
521 Komisjoni Rakendusotsus (EL) 2020/798, 17. juuni 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2020/47, milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripiga teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4134 all) Euroopa Komisjon o 798 17.06.2020
522 Riigigarantii andmine nõukogu määruse (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), artikli 11 alusel RK o 17.06.2020 17.06.2020
523 M. Aava kohtunikuametist vabastamine Vabariigi President o 598 17.06.2020 17.06.2020
524 Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.07.2020
525 Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.07.2020
526 Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.07.2020
527 Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 15.07.2020
528 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 14.07.2020
529 Riigipiiri seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 01.08.2020
530 Riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 15.07.2020
531 Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 18.07.2020
532 Ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.06.2020 30.07.2020
533 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus RK s 17.06.2020 20.07.2020
534 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) RK s 17.06.2020 01.01.2021
535 Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seadus RK s 17.06.2020 15.07.2020
536 Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) RK s 17.06.2020 20.07.2020
537 Alkoholiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 20.07.2020
538 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 20.07.2020
539 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus RK s 17.06.2020 20.07.2020
540 Sõjaväelise auastme andmine Vabariigi President kk 102 17.06.2020 17.06.2020
541 Sõjaväeliste auastmete andmine Vabariigi President kk 103 17.06.2020 17.06.2020
542 Ajutise sõjaväelise auastme andmine Vabariigi President kk 104 17.06.2020 17.06.2020
543 Põllumajandusministri 4. juuni 2013. a määruse nr 42 "Eesti Taimekasvatuse Instituudi põhimäärus" muutmine Maaelumin m 41 16.06.2020 22.06.2020
544 Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määruse nr 66 "Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas" muutmine Maaelumin m 42 16.06.2020 22.06.2020
545 Haridus- ja Noorteameti põhimäärus Haridus- ja teadusmin m 19 16.06.2020 01.08.2020
546 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. a määruse nr 78 "Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded" muutmine Majandus- ja taristusmin m 33 16.06.2020 22.06.2020
547 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/861, 16. juuni 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis "Cantal" / "fourme de Cantal" / "cantalet" (KPN) Euroopa Komisjon m 861 16.06.2020 12.07.2020
548 K. Kaarelsoni nimetamine ja J. Vanaveski tagasikutsumine Vabariigi President o 589 16.06.2020 16.06.2020
549 U. Eigla nimetamine ja M. Tarmaku tagasikutsumine Vabariigi President o 590 16.06.2020 16.06.2020
550 J. Reinholdi nimetamine Vabariigi President o 591 16.06.2020 16.06.2020

avalikgif