ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
51 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine VV k 309 11.09.2020 14.09.2020
52 Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 "Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord" muutmine Justiitsmin m 16 11.09.2020 18.09.2020
53 Keskkonnaministri 22. detsembri 2016. a määruse nr 73 "Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika" muutmine Keskkonnamin m 44 11.09.2020 18.09.2020
54 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1276, 11. september 2020, milles käsitletakse toimeaine bromoksüniili heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 1276 11.09.2020 17.09.2020
55 Komisjoni määrus (EL) 2020/1285, 11. september 2020, millega Portugali lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse mõõkkala püügi keeld Atlandi ookeanis, lõuna pool 5° põhjalaiust Euroopa Komisjon m 1285 11.09.2020 17.09.2020
56 Eesti Panga presidendi 2. juuni 2014. aasta määruse nr 8 "Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine" muutmine EP president m 5 11.09.2020 20.09.2020
57 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1299, 11. september 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ["Szilvásváradi pisztráng" (KGT)] Euroopa Komisjon m 1299 11.09.2020 08.10.2020
58 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1300, 11. september 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Asiago" (KPN)] Euroopa Komisjon m 1300 11.09.2020 08.10.2020
59 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1270, 11. september 2020, milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Saksamaal (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6326 all)   Euroopa Komisjon o 1270 11.09.2020
60 Nõukogu otsus (EL) 2020/1271, 11. september 2020, millega võetakse vastu nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 8 kohta Euroopa Nõukogu o 1271 11.09.2020 11.09.2020
61 Raha eraldamine VV k 304 10.09.2020 10.09.2020
62 Riigivara valitseja määramine VV k 305 10.09.2020 10.09.2020
63 Raha eraldamine VV k 307 10.09.2020 10.09.2020
64 Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 "Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord" muutmine VV m 68 10.09.2020 15.09.2020
65 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1263, 10. september 2020, millega kiidetakse madala riskiastmega ainena heaks toimeaine naatriumvesinikkarbonaat kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011  Euroopa Komisjon m 1263 10.09.2020 01.10.2020
66 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1267, 10. september 2020, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega Euroopa Nõukogu m 1267 10.09.2020 12.09.2020
67 Maaeluministri määruste muutmine Maaelumin m 59 10.09.2020 18.09.2020
68 Maaeluministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 44 "Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord" muutmine Maaelumin m 60 10.09.2020 18.09.2020
69 Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2010. a määruse nr 140 "Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine" muutmine VV m 69 10.09.2020 18.09.2020
70 Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 2021-2024 VV m 70 10.09.2020 01.01.2021
71 Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2021. aastal VV m 71 10.09.2020 01.01.2021
72 Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 151 "Kaitseliidu kodukord" muutmine VV m 72 10.09.2020 18.09.2020
73 Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 252 "Infosüsteemide turvameetmete süsteem" muutmine VV m 73 10.09.2020 18.09.2020
74 Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine Sotsiaalmin m 41 10.09.2020 01.10.2020
75 Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine Sotsiaalmin m 42 10.09.2020 01.10.2020
76 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1269, 10. september 2020, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega Euroopa Nõukogu o 1269 10.09.2020 12.09.2020
77 2021/2022., 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad Haridus- ja teadusmin m 32 09.09.2020 01.09.2021
78 Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 75 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus" muutmine Maaelumin m 58 09.09.2020 14.09.2020
79 Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2004. a määruse nr 284 "Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord" muutmine VV m 67 09.09.2020 14.09.2020
80 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruse nr 57 "Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 55 09.09.2020 18.09.2020
81 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1279, 9. september 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 1279 09.09.2020 05.10.2020
82 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1286, 9. september 2020, millega kiidetakse heaks piiritusjoogi registreeritud geograafilise tähise tootespetsifikaadi muudatus [Scotch Whisky] Euroopa Komisjon m 1286 09.09.2020 17.09.2020
83 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1287, 9. september 2020, millega kiidetakse heaks piiritusjoogi registreeritud geograafilise tähise tootespetsifikaadi muudatus [Hierbas de Mallorca] Euroopa Komisjon m 1287 09.09.2020 06.10.2020
84 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1288, 9. september 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 1288 09.09.2020 06.10.2020
85 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1289, 9. september 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 1289 09.09.2020 06.10.2020
86 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1290, 9. september 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 1290 09.09.2020 06.10.2020
87 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/1291, 9. september 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 1291 09.09.2020 06.10.2020
88 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1317, 9. september 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 1317 09.09.2020 13.10.2020
89 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2020/1264, 8. september 2020, millega muudetakse Euroopa Keskpanga otsust (EL) 2019/1743 ülemääraste reservide ja teatavate hoiuste tasustamise kohta (EKP/2020/38) Euroopa Keskpank o 1264 09.09.2020 16.09.2020
90 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1265, 9. september 2020, millega võimaldatakse Saksamaal anda luba kasutada kultuuripärandi kaitseks kohapeal toodetud lämmastikku sisaldavaid biotsiide (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6028 all) Euroopa Komisjon o 1265 09.09.2020
91 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1266, 9. september 2020, millega võimaldatakse Taanil anda luba kasutada kultuuripärandi kaitseks kohapeal toodetud lämmastikku sisaldavaid biotsiide (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6030 all) Euroopa Komisjon o 1266 09.09.2020
92 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1277, 9. september 2020, millega muudetakse rakendusotsust 2013/680/EL, millega lubatakse Taani Kuningriigil ja Rootsi Kuningriigil pikendada erimeetme kohaldamist, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artiklitest 168, 169, 170 ja 171 Euroopa Nõukogu o 1277 09.09.2020
93 Kultuuriministri 30. aprilli 2020. a määruse nr 9 "COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale" muutmine Kultuurimin m 22 08.09.2020 12.09.2020
94 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/1259, 8. september 2020, millega kehtestatakse teatava kooritud riisi puhul alates 9. septembrist 2020 kohaldatav imporditollimaks Euroopa Komisjon m 1259 08.09.2020 09.09.2020
95 Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 "Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Sotsiaalmin m 40 08.09.2020 13.09.2020
96 Komisjoni Määrus (EL) 2020/1255, 7. september 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses polütsükliliste aromaatsete süsivesinike piirnormidega traditsiooniliselt suitsutatud liha ja suitsulihatoodete ning traditsiooniliselt suitsutatud kala ja suitsutatud kalandustoodete puhul ning kehtestatakse polütsükliliste aromaatsete süsivesinike piirnormid jookide valmistamiseks kasutatavate taimse toidu pulbrite puhul  Euroopa Komisjon m 1255 07.09.2020 28.09.2020
97 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1256, 7. september 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2018/659 I lisa Malaisiast pärit elushobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja embrüote liitu sissetoomise osas  Euroopa Komisjon m 1256 07.09.2020 11.09.2020
98 Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 "Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine" muutmine VV m 66 07.09.2020 01.10.2020
99 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1257, 7. september 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6199 all)   Euroopa Komisjon o 1257 07.09.2020
100 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1254, 7. september 2020, millega muudetakse otsust 2012/392/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu ÜJKP missiooni Nigeris (EUCAP Sahel Niger) Euroopa Nõukogu o 1254 07.09.2020 07.09.2020

avalikgif