ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
251 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine struktuuritoetuste valdkonnas seoses vaidemenetluse üleandmisega Riigi Tugiteenuste Keskusele Haridus- ja teadusmin m 26 29.07.2020 01.09.2020
252 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1154, 29. juuli 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus "Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego" (KPN) Euroopa Komisjon m 1154 29.07.2020 25.08.2020
253 Komisjoni otsus (EL) 2020/1178, 27. juuli 2020, väetiste kaadmiumisisaldust käsitlevate siseriiklike normide kohta, millest Taani Kuningriik on teatanud vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 lõikele 4 (teatavaks tehtud numbri C/2020 4988 all) Euroopa Komisjon o 1178 27.07.2020
254 Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 21 "Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded" muutmine Keskkonnamin m 41 24.07.2020 01.08.2020
255 Keeleameti põhimäärus Haridus- ja teadusmin m 25 24.07.2020 01.08.2020
256 Siseministri 27. septembri 2011. aasta määruse nr 21 "Arestimaja sisekorraeeskiri" muutmine Sisemin m 31 24.07.2020 01.08.2020
257 R. Kaljuranna nimetamine ja K. Kaarelsoni tagasikutsumine Vabariigi President o 620 24.07.2020 24.07.2020
258 U. Eigla nimetamine ja M. Tarmaku tagasikutsumine Vabariigi President o 621 24.07.2020 24.07.2020
259 L. Bambuse nimetamine ja J. Jõesaar-Ruusalu tagasikutsumine Vabariigi President o 622 24.07.2020 24.07.2020
260 I. Ameri nimetamine Vabariigi President o 623 24.07.2020 24.07.2020
261 C. Kuningas-Saagpaku nimetamine ja P. Teesalu tagasikutsumine Vabariigi President o 624 24.07.2020 24.07.2020
262 J. Reinholdi nimetamine Vabariigi President o 625 24.07.2020 24.07.2020
263 M. Haljase nimetamine ja S. Soone tagasikutsumine Vabariigi President o 626 24.07.2020 24.07.2020
264 P. Teesalu nimetamine ja C. Kuningas-Saagpaku tagasikutsumine Vabariigi President o 627 24.07.2020 24.07.2020
265 T. Riisalo puhkusele lubamine Vabariigi President kk 107 24.07.2020 24.07.2020
266 Raha eraldamine VV k 258 23.07.2020 23.07.2020
267 Kultuuriministri 9. mai 2019. a määruse nr 22 "Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord" muutmine Kultuurimin m 20 23.07.2020 31.07.2020
268 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks VV m 62 23.07.2020 01.08.2020
269 Narva vangilaagri kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 117 23.07.2020 07.08.2020
270 Viljandi Vana kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 118 23.07.2020 07.08.2020
271 Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 "Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Sotsiaalmin m 34 22.07.2020 27.07.2020
272 Siseministri määruste muutmine seoses välismaalaste seaduse muutmise seadusega Sisemin m 30 22.07.2020 01.08.2020
273 Keskkonnaministri 30. novembri 2012. a määruse nr 39 "Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse põhimäärus" muutmine Keskkonnamin m 39 21.07.2020 01.10.2020
274 Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 44 "Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid" muutmine Keskkonnamin m 40 21.07.2020 27.07.2020
275 Muuseumi relvakollektsiooni käitlemise ning relvakollektsiooni kuuluvate relvade ja laskemoona üle arvestuse pidamise kord Kultuurimin m 18 21.07.2020 27.07.2020
276 Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 "Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord" muutmine Kultuurimin m 19 21.07.2020 27.07.2020
277 Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis" muutmine Sisemin m 29 17.07.2020 21.07.2020
278 Komisjoni Otsus (EL) 2020/1184, 17. juuli 2020, fosforväetiste kaadmiumisisaldust käsitlevate siseriiklike normide kohta, millest Ungari on teatanud vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 lõikele 4 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4862 all) Euroopa Komisjon o 1184 17.07.2020
279 Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele VV k 257 16.07.2020 16.07.2020
280 Vabariigi Valitsuse 10. juuni 2016. a korralduse nr 204 ""Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna "Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus" meetme "Eesti TA rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üleeuroopalistes teadusalgatustes" tegevuse "Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" investeeringute kava kinnitamine" muutmine VV k 255 16.07.2020 16.07.2020
281 Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 "Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord" muutmine VV m 60 16.07.2020 21.07.2020
282 Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 "Tervise infosüsteemi põhimäärus" muutmine VV m 61 16.07.2020 21.07.2020
283 Esimese laevapereta prahitud laevade registri ja teise laevapereta prahitud laevade registri asutamine ja registrite pidamise põhimäärus Majandus- ja taristusmin m 45 16.07.2020 21.07.2020
284 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1170, 16. juuli 2020, milles esitatakse laevavarustuse projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõuded ning katsestandardid ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2019/1397  Euroopa Komisjon m 1170 16.07.2020 01.09.2020
285 Riigihalduse ministri 9. märtsi 2018. a määruse nr 15 "Kohaliku omaalgatuse programm" muutmine Riigihalduse min m 30 15.07.2020 21.07.2020
286 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1040, 15. juuli 2020, millega muudetakse määruse (EL) 2016/1628 üleminekusätteid, et võimaldada toime tulla COVID 19 kriisi mõjuga Euroopa Parlament m 1040 15.07.2020 17.07.2020
287 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1041, 15. juuli 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega Euroopa Parlament m 1041 15.07.2020 18.07.2020
288 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1042, 15. juuli 2020, milles sätestatakse COVID‐19 puhangust tingitud ajutised meetmed Euroopa kodanikualgatust käsitleva määrusega (EL) 2019/788 ettenähtud kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegade kohta Euroopa Parlament m 1042 15.07.2020 18.07.2020
289 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/1043, 15. juuli 2020, mis käsitleb kliiniliste uuringute tegemist geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse (COVID-19) raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite tarnimist Euroopa Parlament m 1043 15.07.2020 18.07.2020
290 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/1268, 15. juuli 2020, ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2020. aastal, et jätkata Türgis pagulastele humanitaarabi andmist Euroopa Parlament o 1268 15.07.2020 11.09.2020
291 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1302, 14. juuli 2020, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses kolmandates riikides asutatud kesksetelt vastaspooltelt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt võetavate tasudega  Euroopa Komisjon m 1302 14.07.2020 22.09.2020
292 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1303, 14. juuli 2020, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses kriteeriumidega, mida ESMA peaks arvesse võtma, et teha kindlaks, kas kolmanda riigi keskne vastaspool on liidu või ühe või mitme selle liikmesriigi finantsstabiilsuse seisukohast süsteemselt oluline või võib tõenäoliselt selleks saada  Euroopa Komisjon m 1303 14.07.2020 22.09.2020
293 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1304, 14. juuli 2020, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses miinimumelementidega, mida ESMA peab hindama, kui ta hindab kolmandate riikide kesksete vastaspoolte taotlusi nõuete võrreldava täitmise hindamiseks, ning seoses hindamise korra ja tingimustega  Euroopa Komisjon m 1304 14.07.2020 22.09.2020
294 Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks Haridus- ja teadusmin m 24 13.07.2020 01.08.2020
295 Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine Riigihalduse min m 29 13.07.2020 01.09.2020
296 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1298, 13. juuli 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/452 (millega luuakse liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik) lisa Euroopa Komisjon m 1298 13.07.2020 19.09.2020
297 Maaeluministri 21. märtsi 2016. a määruse nr 18 "Tootmis- ja turustamiskavade toetus" muutmine Maaelumin m 54 10.07.2020 17.07.2020
298 Majandus- ja taristuministri 24. novembri 2015. a määruse nr 135 "Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused" muutmine Majandus- ja taristusmin m 44 10.07.2020 17.07.2020
299 Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" muutmine Riigihalduse min m 28 10.07.2020 20.07.2020
300 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1314, 10. juuli 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 II ja III lisa seoses teatavate liikmesriikide otsetoetuste riiklike ja netoülemmääradega 2020. kalendriaastaks Euroopa Komisjon m 1314 10.07.2020 23.09.2020

avalikgif