ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
351 2020. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigid Maaelumin m 51 03.07.2020 07.07.2020
352 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/967, 3. juuli 2020, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1241 (mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil) XIII lisa A osas osutatud akustiliste hoiatusseadmete signaali ja rakendamise näitajate üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Komisjon m 967 03.07.2020 05.08.2020
353 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/968, 3. juuli 2020, millega pikendatakse toimeaine püriproksüfeeni heakskiitu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa Euroopa Komisjon m 968 03.07.2020 26.07.2020
354 Siseministri 7. veebruari 2019. aasta määruse nr 5 "Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku ülesande täitmisel tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu vastuvõtmise, tagastamise ja aruandluse kord" muutmine Rahvastikumin m 26 03.07.2020 10.07.2020
355 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2020/698 tuleneva mittekohaldamise erandi kasutamine Majandus- ja taristusmin m 39 03.07.2020 12.07.2020
356 Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutavale tehnosüsteemile esitatavad nõuded Majandus- ja taristusmin m 40 03.07.2020 12.07.2020
357 Komisjoni otsus (EL) 2020/969, 3. juuli 2020, millega kehtestatakse andmekaitseametnikku, andmesubjektide õiguste piiranguid ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 kohaldamist käsitlevad rakenduseeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/597/EÜ Euroopa Komisjon o 969 03.07.2020 26.07.2020
358 Nõukogu otsus (EL) 2020/970, 3. juuli 2020, millega pikendatakse veel kord otsusega (EL) 2020/430 kehtestatud ning otsustega (EL) 2020/556 ja (EL) 2020/702 pikendatud ajutist erandit nõukogu kodukorrast seoses reisimisraskustega, mida põhjustab COVID-19 pandeemia liidus Euroopa Nõukogu o 970 03.07.2020 03.07.2020
359 Raha eraldamine VV k 241 02.07.2020 02.07.2020
360 Raha eraldamine VV k 242 02.07.2020 02.07.2020
361 Volituse andmine Eesti Energia Aktsiaseltsi jagunemise otsustamiseks VV k 244 02.07.2020 02.07.2020
362 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine, varasemate sellekohaste otsuste muutmine ning nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks VV k 245 02.07.2020 02.07.2020
363 Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine VV k 239 02.07.2020 02.07.2020
364 Eesti Vabariigi valitsuse, Mali Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse Eesti väeüksuse staatuse kindlaksmääramist selle siirmise ajal Mali Vabariigi territooriumile käsitleva kokkuleppe eelnõu heakskiitmine VV k 240 02.07.2020 02.07.2020
365 Rahvusvahelise Valuutafondi poolt algatatud Somaalia võlakoorma kustutamise programmis osalemine VV k 243 02.07.2020 02.07.2020
366 Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal Haridus- ja teadusmin m 23 02.07.2020 06.07.2020
367 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/959, 2. juuli 2020, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 3. juulist 2020 Euroopa Komisjon m 959 02.07.2020 03.07.2020
368 Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 "Maaeluministeeriumi põhimäärus" muutmine VV m 53 02.07.2020 01.08.2020
369 Vabariigi Valitsuse 9. septembri 2010. a määruse nr 134 "Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord" muutmine VV m 54 02.07.2020 15.07.2020
370 Komisjoni määrus (EL) 2020/972, 2. juuli 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 1407/2013 seoses selle kohaldamisaja pikendamisega ning määrust (EL) nr 651/2014 seoses selle kohaldamisaja pikendamisega ja asjakohaste kohandustega  Euroopa Komisjon m 972 02.07.2020 27.06.2020
371 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/962, 2. juuli 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/450 seoses teatavate ehitustoodete Euroopa hindamisdokumentide viitenumbrite avaldamisega Euroopa Komisjon o 962 02.07.2020 03.07.2020
372 Komisjoni rakendusotsus (EU) 2020/1193, 2. juuli 2020, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL artikli 34 kohaldatavuse kohta reisijate raudteeveo suhtes Rootsis  Euroopa Komisjon o 1193 02.07.2020
373 Päästeameti poolt lõhkematerjali käitlemise kord ja nõuded lõhkamiskohale Sisemin m 24 01.07.2020 15.07.2020
374 Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu põhimäärus Sisemin m 25 01.07.2020 01.09.2020
375 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/916, 1. juuli 2020, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 laiendada ksülo-oligosahhariidide uuendtoiduna kasutamist ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2017/2470  Euroopa Komisjon m 916 01.07.2020 22.07.2020
376 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/917, 1. juuli 2020, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 lasta kolmandast riigist pärit traditsioonilise toiduna turule kohviliikide Coffea arabica L. ja/või Coffea canephora Pierre ex A. Froehner lehtedest saadud tõmmist ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470  Euroopa Komisjon m 917 01.07.2020 22.07.2020
377 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/918, 1. juuli 2020, millega kehtestatakse erand rakendusmäärusest (EL) 2019/2072 seoses Kanadast pärit või Kanadas töödeldud saarepuidu liitu sissetoomise nõuetega Euroopa Komisjon m 918 01.07.2020 22.07.2020
378 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/966, 1. juuli 2020, millega lõpetatakse rakendusmääruse (EL) 2019/1379 läbivaatamine seoses uue eksportijaga, kehtestatakse ühele Hiina eksportivale tootjale Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks, kehtestatakse kõnealuse tootja impordi suhtes tollimaks ja tühistatakse nimetatud impordi suhtes registreerimisnõue Euroopa Komisjon m 966 01.07.2020 07.07.2020
379 Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/1274, 1. juuli 2020, millega kehtestatakse kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava sorgo imporditollimaksu kindlamääraline vähendus Euroopa Komisjon m 1274 01.07.2020 17.09.2020
380 Ajutise sõjaväelise auastme andmine Vabariigi President kk 106 01.07.2020 01.07.2020
381 Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 12 "Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus" ja väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 13 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus" muutmine Väliskaubandus- ja infotehnoloog m 36 30.06.2020 04.07.2020
382 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/909, 30. juuni 2020, millega pärast nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist kehtestatakse Venemaalt ja Hiina Rahvavabariigist pärit ferrosiliitsiumi impordile lõplik dumpinguvastane tollimaks Euroopa Komisjon m 909 30.06.2020 02.07.2020
383 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/910, 30. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2015/1998, (EL) 2019/103 ja (EL) 2019/1583 kolmandatest riikidest saabuva kauba ja posti suhtes julgestuskontrollimeetmeid kohaldavate lennuettevõtjate, käitajate ja üksuste määramise osas ning teatavate küberjulgeolekut, taustakontrolli, lõhkeaine avastamissüsteemi seadmete standardeid ja lõhkeaine jälgede avastamise seadmeid käsitlevate regulatiivsete nõuete osas COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 910 30.06.2020 02.07.2020
384 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/911, 30. juuni 2020, millega määratakse kindlaks väikese levialaga traadita juurdepääsupunktide omadused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/1972 (millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik) artikli 57 lõikele 2  Euroopa Komisjon m 911 30.06.2020 21.07.2020
385 Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 27 "Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord" muutmine Sotsiaalmin m 33 30.06.2020 06.07.2020
386 Majandus- ja taristuministri 22. detsembri 2016. a määruse nr 76 "Energiaauditi miinimumnõuded" muutmine Majandus- ja taristusmin m 37 30.06.2020 01.08.2020
387 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 "Hoone energiatõhususe miinimumnõuded" ja majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 "Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika" ning 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 "Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele" muutmine Majandus- ja taristusmin m 38 30.06.2020 10.07.2020
388 Riigihalduse ministri 18. juuli 2019. a määruse nr 36 "Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede" muutmine Riigihalduse min m 27 30.06.2020 20.07.2020
389 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1155, 30. juuli 2020, millega lisatakse 2020. aasta püügikvoodile teatavad 2019. aastal nõukogu määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõike 2 kohaselt peatatud kogused Euroopa Komisjon m 1155 30.06.2020 12.08.2020
390 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/919, 30. juuni 2020, millega muudetakse otsuse 2007/453/EÜ lisa Serbia BSE staatuse osas (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4236 all)   Euroopa Komisjon o 919 30.06.2020
391 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/955, 30. juuni 2020, millega muudetakse ühismeedet 2005/889/ÜVJP, millega asutatakse Euroopa Liidu piirihaldamise abimissioon Rafah piiriületuspunktis (EU BAM Rafah) Euroopa Nõukogu o 955 30.06.2020 30.06.2020
392 Nõukogu Rakendusmäärus (EL) 2020/897, 29. juuni 2020, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas Euroopa Nõukogu m 897 29.06.2020 29.06.2020
393 Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord Maaelumin m 46 29.06.2020 04.07.2020
394 Taimetervise järelevalve tasu määra kehtestamine 2020. aastaks Maaelumin m 47 29.06.2020 04.07.2020
395 Piiripunkti ja liiduvälisest riigist Eestisse toimetatava taime, taimse saaduse ja muu objekti ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord Maaelumin m 48 29.06.2020 04.07.2020
396 Nõuded ettevõtte kohta, kus tegeletakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja vastavusmärgiga märgistamisega ning puidust pakkematerjali parandamisega, ning ettevõtte enesekontrollisüsteemi täpsemad nõuded Maaelumin m 49 29.06.2020 04.07.2020
397 Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis" muutmine Sisemin m 22 29.06.2020 04.07.2020
398 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/892, 29. juuni 2020, milles käsitletakse toimeaine beeta-tsüflutriini heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 892 29.06.2020 20.07.2020
399 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/893, 29. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (E) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad Euroopa Komisjon m 893 29.06.2020 20.07.2020
400 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/894, 29. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/159, millega kehtestatakse lõplikud kaitsemeetmed teatavate terasetoodete impordi suhtes Euroopa Komisjon m 894 29.06.2020 01.07.2020

avalikgif