ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
401 Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine seoses taimekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmisega Maaelumin m 50 29.06.2020 06.07.2020
402 Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruse nr 54 "Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord" muutmine Haridus- ja teadusmin m 22 29.06.2020 06.07.2020
403 Kriisiinfo teenuse kaudu arvatava kannatanu kohta päringu teinud isiku tuvastamise ja arvatava kannatanuga seose kontrollimise alused Sisemin m 23 29.06.2020 15.07.2020
404 Siseministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses päästeseaduse muudatuste jõustumisega Sisemin m 21 29.06.2020 15.07.2020
405 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/898, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas Euroopa Nõukogu o 898 29.06.2020 29.06.2020
406 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/901, 29. juuni 2020, liidu toetuse kohta Tuumarelvakatsetuste Üldise Keelustamise Lepingu Organisatsiooni (CTBTO) ettevalmistuskomisjoni tegevusele selle järelevalve- ja kontrollivõimekuse tugevdamiseks massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames Euroopa Nõukogu o 901 29.06.2020 29.06.2020
407 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/902, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust 2013/354/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel (EUPOL COPPS) Euroopa Nõukogu o 902 29.06.2020 29.06.2020
408 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/903, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust 2013/233/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu integreeritud piirihalduse abimissiooni Liibüas (EUBAM Libya) Euroopa Nõukogu o 903 29.06.2020 29.06.2020
409 Nõukogu Otsus (ÜVJP) 2020/904, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1424 seoses kuupäevaga, mil kaotab kehtivuse toetus OSCE tegevusele, millega vähendatakse väike- ja kergrelvade ja tavalaskemoonaga ebaseadusliku kaubanduse ja nende liigse hankimise ohtu Põhja-Makedoonia Vabariigis ja Gruusias Euroopa Nõukogu o 904 29.06.2020 29.06.2020
410 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/905, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1428, millega toetatakse Maputo tegevuskava rakendamist, et viia ellu jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise 1997. aasta konventsioon Euroopa Nõukogu o 905 29.06.2020 29.06.2020
411 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/906, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/615, mis käsitleb liidu toetust meetmetele tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) osalisriikide 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi ettevalmistamiseks Euroopa Nõukogu o 906 29.06.2020 29.06.2020
412 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/907, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas Euroopa Nõukogu o 907 29.06.2020 01.07.2020
413 Nõukogu otsus (Euratom) 2020/960, 29. juuni 2020, millega võetakse vastu Teadusuuringute Ühiskeskuse poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse jaoks rakendatav, Petteni tihevooreaktorit käsitlev täiendav teadusprogramm aastateks 2020-2023 Euroopa Nõukogu o 960 29.06.2020 04.07.2020
414 Nõukogu otsus (EL) 2020/961, 29. juuni 2020, millega antakse Jeppe Tranholm-Mikkelsenile luba juurdepääsuks kuni TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tasemel salastatud teabele Euroopa Nõukogu o 961 29.06.2020 01.07.2020
415 Kaitseministri 25. septembri 2019. a määruse nr 17 "Kaitseliidu liikmete andmekogu põhimäärus" muutmine Kaitsemin m 13 26.06.2020 30.06.2020
416 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/885, 26. juuni 2020, Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto liitu sissetoomise ja liidus levimise tõkestamise meetmete kohta Euroopa Komisjon m 885 26.06.2020 02.07.2020
417 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/886, 26. juuni 2020, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 (millega kehtestatakse ühised lennureeglid ning aeronavigatsiooniteenuseid ja -protseduure käsitlevad käitamissätted ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1035/2011 ning määruseid (EÜ) nr 1265/2007, (EÜ) nr 1794/2006, (EÜ) nr 730/2006, (EÜ) nr 1033/2006 ja (EL) nr 255/2010) itaaliakeelset versiooni  Euroopa Komisjon m 886 26.06.2020 19.07.2020
418 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/887, 26. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/66 seoses istutamiseks ettenähtud taimede impordijärgse kontrolliga Euroopa Komisjon m 887 26.06.2020 19.07.2020
419 Rahandusministri 30. augusti 2019. a määruse nr 41 "Statistiliste andmete esitamine erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta" muutmine Rahandusmin m 25 26.06.2020 03.07.2020
420 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/891, 26. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 447/2014 erisätete osas, et viia ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) alusel rahastatavate piiriülese koostöö programmide rakendamiseks kehtestatud sätted vastavusse COVID-19 pandeemiale reageerimiseks võetavate erimeetmetega Euroopa Komisjon m 891 26.06.2020 01.07.2020
421 Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruse nr 19 "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" muutmine Riigihalduse min m 26 26.06.2020 05.07.2020
422 Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2018. a määruse nr 60 "Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu" muutmine Sotsiaalmin m 32 26.06.2020 17.07.2020
423 Kultuuriministri määruste muutmine Kultuurimin m 16 26.06.2020 05.07.2020
424 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/956, 26. juuni 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 956 26.06.2020 23.07.2020
425 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/957, 26. juuni 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 957 26.06.2020 23.07.2020
426 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/958, 26. juuni 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 958 26.06.2020 23.07.2020
427 Nõukogu otsus (EL) 2020/865, 26. mai 2020, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Serbia Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Serbia Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 865 26.06.2020 26.06.2020
428 Nõukogu otsus (EL) 2020/899, 26. juuni 2020, protokolli, millega muudetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Jordaania Hašimiidi Kuningriigi valitsuse vahelist Euroopa - Vahemere piirkonna lennunduslepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 899 26.06.2020 26.06.2020
429 Nõukogu otsus (EL) 2020/947, 26. juuni 2020, protokolli, millega muudetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelist ühise lennunduspiirkonna lepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 947 26.06.2020 26.06.2020
430 Nõukogu Otsus (EL) 2020/948, 26. juuni 2020, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 948 26.06.2020 26.06.2020
431 Nõukogu otsus (EU) 2020/949, 26. juuni 2020, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga Euroopa Nõukogu o 949 26.06.2020 26.06.2020
432 Nõukogu otsus (EL) 2020/950, 26. juuni 2020, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa - Vahemere piirkonna lennunduslepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga Euroopa Nõukogu o 950 26.06.2020 26.06.2020
433 Nõukogu otsus (EL) 2020/951, 26. juuni 2020, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 951 26.06.2020 26.06.2020
434 Nõukogu otsus (EL) 2020/952, 26. juuni 2020, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelise Euroopa - Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 952 26.06.2020 26.06.2020
435 Nõukogu otsus (EL) 2020/953, 26. juuni 2020, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa - Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 953 26.06.2020 26.06.2020
436 Nõukogu otsus (EL) 2020/963, 26. juuni 2020, milles käsitletakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelist Euroopa-Vahemere lennunduslepingut muutva protokolli sõlmimist, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga Euroopa Nõukogu o 963 26.06.2020 26.06.2020
437 Nõukogu otsus (EL) 2020/964, 26. juuni 2020, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel rahvusvahelise oliivinõukogu liikmete nõukogus võetav seisukoht seoses oliiviõlide ja oliivijääkõlide suhtes kohaldatavate kaubandusstandarditega Euroopa Nõukogu o 964 26.06.2020 26.06.2020
438 T. Riisalo puhkuse katkestamine Vabariigi President kk 105 26.06.2020 26.06.2020
439 Raha eraldamine VV k 224 25.06.2020 25.06.2020
440 2020/2021. õppeaastal riigi tagatud õppelaenu summa maksimaalmäära kehtestamine ühe laenutaotleja kohta VV k 225 25.06.2020 25.06.2020
441 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 226 25.06.2020 25.06.2020
442 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 227 25.06.2020 25.06.2020
443 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 228 25.06.2020 25.06.2020
444 Soome vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiste peakomitee koosseisu kinnitamine VV k 229 25.06.2020 25.06.2020
445 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/881, 25. juuni 2020, millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses lõplike dumpinguvastaste meetmetega, mis on rakendusmäärusega (EL) 2019/1198 kehtestatud Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes Euroopa Komisjon m 881 25.06.2020 27.06.2020
446 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/882, 25. juuni 2020, millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses lõplike dumpinguvastaste meetmetega, mis on rakendusmäärusega (EL) 2019/1198 kehtestatud Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes Euroopa Komisjon m 882 25.06.2020 27.06.2020
447 Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruse nr 49 "Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu" lisa muutmine Keskkonnamin m 34 25.06.2020 30.06.2020
448 Seli-Angerja maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri VV m 50 25.06.2020 07.07.2020
449 Merel, Narva jõel ja Peipsi järvel ohtlike ning kahjulike ainete käitlemise kord VV m 51 25.06.2020 30.06.2020
450 Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a määruse nr 15 "Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutine taaskehtestamine" kehtetuks tunnistamine VV m 52 25.06.2020 30.06.2020

avalikgif