ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tollieeskirjade rikkumise eest haldusvastutusele võtmine
Tolliamet 31.01.1994 käskkiri number 20; jõustumiskuupäev 31.01.1994
; kehtetuks muutumise kuupäev 04.03.1998

redaktsioon 31.01.1994 - 04.03.1998
(Kehtetu - Tolliameti käskkiri 04.03.98 nr. 83 jõust. 04.03.98)
 
              EESTI VABARIIGI RIIKLIKU TOLLIAMETI
 
                                         käskkiri nr. 20
                                      31. jaanuarist 1994.a.
 
     Tollieeskirjade rikkumise eest haldusvastutusele võtmine
 
 
     Lähtudes Eesti Vabariigi tolliseadusest
 
     käsin :
 
     1. Kinnitada juurdelisatud "Tollieeskirjade rikkumise eest
haldusvastutusele võtmise juhend", protokolli*, otsuse* ning
kinnipeetud kauba ja veoki tagastamise määruse vorm*.
 
     2. Tolliseaduse paragrahv 60 lg. 6** rakendamisel
tolliinspektuuridel juhinduda Rahandusministeeriumi 10.09.
1992.a. määrusega nr. 66 kinnitatud "Haldusõiguserikkumise
toimepanemise kohas rahatrahvi sissenõudmise vormistamise
eesirjadest" (lisatud 9.08.1993.a. redaktsioonis).   
 
 
                                   peadirektor
                                   Rein Talvik 
 
----------------
 * Ei avaldata. (Toim.)
** Eesti Välismajanduse Teataja. 1993. Nr. 11. Lk. 35. (Toim.)
 
------
                                        Kinnitatud
                                     Riigi Tolliameti
                                      31.01.1994.a.
                                    käskkirjaga nr. 20
 
       TOLLIEESKIRJADE RIKKUMISE EEST HALDUSVASTUTUSELE
                        VÕTMISE JUHEND
 
     1. Käesoleva juhendiga antakse juhised tolliametnikule
tollieeskirjade rikkuja vastutusele võtmiseks tolliseaduses
kehtestatud tollieeskirjade rikkumise eest. 
 
     2. Juhend on koostatud tolliseaduse ja
haldusõiguserikkumiste seadustiku alusel, pidades silmas
ametiisiku õigusi ja kohustusi haldusvastutusele võtmisel ja
rahatrahvi määramisel. 
 
     3. Tollieeskirjade rikkumise eest võidakse vastutusele
võtta juriidiline või füüsiline isik, kes on saanud
15-aastaseks. 
 
     4. Vastutusele saab võtta ainult tolliseaduse paragrahvis
57* loetletud rikkumiste eest. Tollieeskirjade rikkumise asjas
võib toll algatada menetlust viie aasta kestel rikkumise päevast
arvates ja määrata karistuse kuue kuu jooksul rikkumise
avastamise päevast arvates. 
 
     5. Rikkumise kohta peab tolliametnik koostama vormikohase
protokolli (vorm lisatud) kahes eksemplaris, millest üks jääb
ametiisikule, teine antakse rikkujale. Protokolli koostamisel
tuleb juhinduda haldusõiguserikkumiste seadustiku paragrahv 229
nõuetest. 
 
     6. Vastutusele võtmisele ei kuulu isik, kes rikkumise ajal
oli süüdimatus seisundis, s.t. ei olnud võimeline endale oma
teost aru andma või seda juhtima vaimuhaiguse, vaimutegevuse
ajutise rikke, nõrgamõistuslikkuse või muu haigusliku seisundi
tõttu. 
 
     7. Välisriigi kodanik, samuti kodakondsuseta isik kuulub
vastutusele võtmisele üldalustel. Kui tollieeskirjade rikkuja on
välisriigi kodanik, kellel on Eesti Vabariigi seaduste ja
rahvusvaheliste lepingute kohaselt immuniteet Eesti Vabariigi
haldusjurisdiktsiooni suhtes, lahendatakse tema vastutuse
küsimus diplomaatilisel teel. 
 
     8. Tollieeskirjade rikkumise asja arutamise ja karistuse
määramise õigus on Tolliameti peadirektoril, tema asetäitjal
ning piirkondliku tolliinspektuuri juhatajal ja tema poolt
volitatud tolliametnikul, kes on töötanud tolliametnikuna
vähemalt 1 aasta. Lisaks nimetatud tolliametnikele võivad ainult
tolliseaduse paragrahv 60 lg. 6 ulatuses rahatrahvi kohapeal
määrata tolliinspektuurijuhataja poolt volitatud pitsatiõigusega
tolliametnikud. 
 
     9. Tollieeskirjade rikkumise asja arutamise õigust omav
tolliametnik võib määrata rikkumise eest karistuseks rahatrahvi
ning ta võib lisaks rahatrahvile kohaldada tollieeskirjade
rikkumise vahetuks objektiks olnud kauba erikonfiskeerimist. 
 
     10. Kahe või enama erineva rikkumise eest määratakse ühele
rikkujale karistus iga rikkumise eest eraldi. Kui rikkuja on
toime pannud mitu samalaadilist rikkumist, määratakse karistus
sanktsiooni piires, mis on kehtestatud neist kõige
raskema rikkumise eest. 
 
     11. Tollieeskirjade rikkumise asja menetlust ei või
algatada ja algatatud menetlus tuleb lõpetada, kui puudub
rikkumise sündmus või koosseis. 
 
     12. Ametiisik arutab tollieeskirjade rikkumise asja ja teeb
otsuse ainuisikuliselt juhindudes tolliseadusest ja
haldusõiguserikkumiste seadustikust ning teistest õigusaktidest
(haldusõiguserikkumiste seadustiku 19. peatükk). 
 
     13. Otsuse tegemisel võib kasutada juurdelisatud vormi, aga
võib ka vormistada otsuse iga rikkumise kohta individuaalsena,
kusjuures otsus peab vastama käesoleva juhendi p. 14 nõuetele. 
 
     14. Otsuses peab kirjas olema selle teinud tolliametniku
nimi ja ametikoht, tolliinspektuuri nimetus, kuupäev; andmed
isiku kohta, kelle asjas otsus tehti; tuvastatud asjaolude
kokkuvõte; viide tolliseaduse sättele, mille järgi
kvalifitseeriti tollieeskirjade rikkumine (paragrahv 57 vastav
lõige ja punkt); viide tolliseaduse sättele, mille järgi määrati
karistus (paragrahv 60 vastav lõige ja punkt); keelatud või
vastava loata eriluba nõudva kauba kohustuslikul
erikonfiskeerimisel viide keelavale või luba nõudvale
eeskirjale; asjas tehtud otsus (rahatrahv, erikonfiskeerimine,
asja halduskohtule saatmine) ning selle peale edasikaebamise
kord ja tähtaeg. 
 
     15. Tollieeskirjade rikkumise vahetuks objektiks olnud
kauba erikonfiskeerimine tuleb otsustada asja arutamise ajal ja
fikseerida otsuses. 
 
     16. Tollieeskirjade rikkumise vähese tähtsuse korral võib
tolliametnik piirduda üksikisikust rikkuja suulise hoiatamisega.
Hoiatus tuleb fikseerida kirjalikult otsuse punktis 1 rahatrahvi
real juhul, kui hoiatuse tegemisega kaasneb erikonfiskeerimine.
Erikonfiskeerimine tuleb sellisel juhul fikseerida otsuses
eraldi punktina. 
 
     17. Erikonfiskeerimist ilma karistust määramata võib
kohaldada ainult kuni 15-aastaste tollieeskirjade rikkujate
suhtes ainult kohustuslikule erikonfiskeerimisele kuuluvate
keelatud või ilma vastava loata eri luba nõudvate kaupade
suhtes. 
 
     18. Otsus tehakse rikkujale teatavaks viivitamatult pärast
asja arutamise lõppu. Otsuse ärakiri antakse või saadetakse 3
päeva jooksul isikule, kelle suhtes see on tehtud. Otsuse
ärakiri antakse kätte allkirja vastu. Kui otsus saadetakse posti
teel, tuleb see teha väljastusteatega. 
 
     19. Tollieeskirjade rikkuja peab rahatrahvi tasuma
hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul talle otsuse kätteandmise
päevast arvates. 
 
     20. Otsuse peale on rikkujal või tema poolt volitatud
isikul õigus edasi kaevata halduskohtule (halduskohtunikule) 10
kalendripäeva jooksul arvates otsuse kättesaamise päevast. 
 
     21. Tolliametnik võib tollieeskirjade rikkumise kohas
määrata ja sisse nõuda rahatrahvi kuni 300 krooni suuruses
summas. Rikkumine fikseeritakse protokolliga ja trahvi määramine
vormistatakse kviitungiga (vorm lisatud). Kui rikkuja vaidlustab
rikkumise või määratud karistuse, siis rikkumise kohas
rahatrahvi määrata ei saa. Rikkumise kohas karistuse määramise
korral tolliseaduse paragrahv 60 lg. 6 ulatuses võib
tollieeskirjade rikkumise vahetuks objektiks olnud kauba
erikonfiskeerimist kohaldada ainult keelatud või eriluba nõudva
kauba korral, kui see luba puudub. Karistuse määramine ja
erikonfiskeerimine tuleb vormistada otsusega ning rahatrahvi
tasumine vormistada kviitungiga. Kohapeal võib
erikonfiskeerimise otsuse vormistada tolliseaduse paragrahv 60
lg. 6 ulatuses karistuse määramise õigust omav tolliametnik
tolliinspektuuri juhataja vastava volituse olemasolul. 
 
     22. Kui tolliseaduse paragrahv 65 alusel kinnipeetud
kaupade ja veoki suhtes ei kohaldatud erikonfiskeerimist, siis
need tagastatakse rikkujale peale rahatrahvi tasumist (määruse
vorm lisatud). 
 
     23. Rahatrahvi määramisel arvestab ametiisik rikkumise
laadi, rikkuja isikut, tema süü astet, vastutust kergendavaid ja
raskendavaid asjaolusid, samuti varalist seisundit. Karistuse
määramisel juhinduda haldusõiguserikkumiste seadustiku
paragrahvides 25 ja 26 toodud loetelust. 
 
     24. Rahatrahvi määranud ametiisik võib trahvi tasumise
tähtaega vastava avalduse alusel pikendada, trahvi suuurust
vähendada või maksmisest vabastada (täitemenetluse seaduse
paragrahv 79 p. 4, 5). 
 
     25. Karistuse vaidlustamine peatab otsuse täitmise kuni
vaidluse lahendamiseni. Erikonfiskeerimisele kuuluv kaup
peetakse kinni kuni vaidluse lahendamiseni. 
 
     26. Kui trahvi ei ole vabatahtlikult tasutud, tuleb otsus
kuni täitevameti moodustamiseni saata sundtäitmiseks
kohtutäiturile. 
 
     27. Juhul, kui rikkumise materjalid saadetakse
halduskohtule (halduskohtunikule), siis tolliametnik rahatrahvi
ei määra, erikonfiskeerimist ei kohalda ega tagasta kinnipeetud
kaupasid või veokit. Seejuures saadetakse kohtule protokolli
originaal ning tolliinspektuur teeb endale protokollist
ärakirja. 
-------------------
 * Eesti Välismajanduse Teataja. 1993. Nr. 11. Lk. 34-35. (Toim.)
avalikgif