ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Imporditud alkoholi aktsiisiga maksustamise juhendi kohta
Tolliamet 03.02.1994 määrus number 3; jõustumiskuupäev 01.02.1994
; kehtetuks muutumise kuupäev 29.06.1994

redaktsioon 01.02.1994 - 29.06.1994
KEHTETU:
Tolliameti m 29.06.94 nr. 19 jõust. 29.06.94
 
              EESTI VABARIIGI RIIKLIKU TOLLIAMETI
 
                                        määrus nr. 3
                                    3. veebruarist 1994.a.
 
          Imporditud alkoholi aktsiisiga maksustamise
                         juhendi kohta
 
     Seoses rahandusministri 27. jaanuari 1994.a. määruse 
nr. 27 "Alkoholi aktiisimäärade korrigeerimine"* rakendamisega
Tolliamet määrab:
 
     1. Kinnitada "Imporditud alkoholi aktsiisiga maksustamise
juhend" koos lisadega ja rakendada seda alates 1. veebruarist
1994.a. 
 
     2. Tunnistada kehtetuks Tolliameti 14. oktoobri 1993.a.
määrusega nr. 61 kinnitatud "Imporditud alkoholi aktsiisiga
maksustamise juhend" koos lisadega**.
 
 
     Lisad:
 
     1. Imporditud piirituse, alkohoolsete jookide ja õlle
aktsiisimäärad. 
 
     2. Imporditud piirituse, alkohoolsete jookide ja õlle
aktiisimäärast koos EKN nomenklatuuriga. 
 
     3. Selgitused piirituse ja alkohoolsete jookide
aktsiisimaksu määramiseks EKN alamrubriigile 2207 10 ja
rubriigile 2208 00, v.a. 2208 20 ja 2208 30.
 
     4. Selgitused kaubadeklaratsiooni täitmiseks imporditud
piirituse ja alkohoolsete jookide aktsiisiga maksustamisel. 
 
     5. Täiendused üksikisiku kaubadeklaratsiooni täitmise
juhendile seoses imporditud piirituse, alkohoolsete jookide ja
õlle aktsiisiga maksustamisega. 
 
     
                                        peadirektor
                                        Rein Talvik
 
-----------------
 * Eesti Välismajanduse Teataja. 1994. Nr. 2. Lk. 488. (Toim.)
** Samas. 1993. Nr. 12. Lk. 11-16. (Toim.)
 
     
 
------
                           KINNITATUD     
                         Eesti Tolliameti
                         määrusega nr. 3
                                          3. veebruarist 1994.a.
 
      IMPORDITUD ALKOHOLI AKTSIISIGA MAKSUSTAMISE JUHEND
 
     Käesolev juhend on välja antud alkoholiaktsiisi seaduse*
(RT 1992, 11, 170; RT 1993, 2, 28; RT 1993, 28, 499) ja
rahandusministri 27. jaanuari 1994.a. määruse nr. 27 "Alkoholi
aktiisimäärade korrigeerimine"** rakendamiseks. 
 
     1. Käesolevas juhendis kasutatakse mõisteid järgmises
tähenduses: 
     piiritus - toidutoorainest valmistatud kääritatud meskist
destillatsiooni või rektifikatsiooni teel saadud etanool;
     alkohoolne jook - üle 2,25 mahuprotsendi etanooli sisaldav
jook, välja arvatud õlu;
     õlu - linnastest, s.o. eritingimustes idandatud ja
töödeldud teraviljast, humalatest, veest ja vastavalt
retseptuurile mitmesugustest lisanditest spetsiaalsete
pärmiseentega kääritamise teel valmistatud süsihappegaasi
sisaldav nõrgalt alkohoolne jook (vastavalt EKN-le tuleb
"nõrgalt alkohoolse joogi" all mõista õlut, mille
alkoholisisaldus on suurem kui 0,5% mahust);
     alkohol - piiritus, alkohoolne jook ja õlu;
     vein - magustatud või magustamata värske mahla kääritamise
teel saadud alkohoolne jook;
     sünteetiline piiritus - mittetoidutoorainest keemilise
reaktsiooni teel saadud etanool;
     denatureeritud piiritus - joogikõlbmatuks muudetud
piiritus. Denatureeritud piiritus on eristatav toidupiiritusest
füüsikalis-keemiliste näitajate poolest, mis ei vasta
toidupiiritusele esitatavatele nõuetele, sisaldades lisandeid
üle lubatud normi ning lisaks eelnevale kas atsetooni,
püridiinaluseid, petrooleumi, bensiini, tärpentiini või
aromaatset hüdrokarbonaati (benseen jms.) ja värvainet;
     müük - kauba tasuline või tasuta võõrandamine;
     eksport - kauba müük väljapoole Eestit välisriigi
juriidilisele või üksikisikule ning kauba müük välisreisis
oleval vee- või õhusõidukil;
     transiitvedu - kaupade vedu läbi Eesti territooriumi või
õhuruumi, kusjuures nii kauba lähetaja kui kauba saaja asuvad
väljaspool Eesti piire ja kaupa või selle pakendit Eesti
territooriumil ei avata, kuid võib toimuda kauba vahepealne
ladustamine tollilaos;
     reeksport - kauba eksport Eesti territooriumil asuva
importija poolt töötlemata kujul;
     Eesti tolliterritoorium - Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni
all olev territoorium, mis hõlmab maa-ala, territoriaalveed ja
õhuruumi. 
 
     2. Imporditud alkohol maksustatakse aktsiisiga sõltumata
selle soetamise viisist, välja arvatud kogused, mis on
füüsilistel isikutel lubatud maksuvabalt sisse tuua kooskõlas
Eesti kehtivate tollieeskirjadega. 
 
     Aktsiisiga ei maksustata rektifikatsiooni kõrvalsaadusi ja
denatureeritud piiritust. 
 
     3. Kuni 30. aprillini 1994.a. kehtib imporditud õllele
aktsiisimäär 80% ostuhinnast, sõltumata õlle
alkoholisisaldusest. Alates 1. maist 1994.a. jõustub käesoleva
juhendi lisa 1 2. punkt. 
 
     4. Ostuhind on hind koos pakendi ja taara maksumusega,
millele lisanduvad laadimis-, transpordi- ja kindlustuskulud kuni
Eesti tollipiirini. 
 
     5. Füüsilistel isikutel võetakse aktsiisiga maksustamisel
aluseks importija poolt deklareeritud hind juhul, kui maksumäär
on protsentides. 
 
     6. Ostuhinna tõendavad kauba valdajad makse- ja
saatedokumentidega. Nendes näidatud ilmselt madaldatud hinna
puhul määratakse maksustamisel aluseks võetav hind ekspertiisi
abil, mille kulud tasub kauba importija, või kasutatakse
Tolliameti poolt tollistatistika alusel määratud kaubaartikli
keskmist statistilist väärtust. 
 
     7. Juriidiliste isikute poolt alkoholi sissetootmine
Eestisse on lubatud ainult:
     1) kehtivas korras väljaantud tegevuslitsentsi olemasolul
ja 
     2) eelnevalt koostatud ning kehtivas korras kontrollitud
kaubadeklaratsiooni esitamise korral piiril.
 
          Tegevuslitsents esitatakse kaubadeklaratsiooni
kontrollimisel asukohajärgses tolliinspektuuris. 
 
     Kui juriidilisel isikul puudub piiril kehtivas korras
kontrollitud kaubadeklaratsioon, ei lubata piiritust ja
alkohoolseid jooke Eesti tolliterritooriumile (v.a. käesoleva
juhendi punktides 8, 9 ja 10 toodud juhud). 
 
     Juriidilisest isikust importija poolt sissetoodava alkoholi
suunamine piirilt tolliladustamise protseduurile toimub
vastavalt Tolliameti poolt kehtestatud korrale. 
 
     8. Aktiisiga ei maksustata alkoholi, mida tuuakse Eesti
Vabariiki juriidiliste isikute poolt transiitveostena. 
 
     Eestit transiitreisijatena läbivate füüsiliste isikute poolt
sissetoodud alkohol maksustatakse aktsiisiga, v.a. kogused, mis
füüsilistel isikutel on lubatud maksuvabalt sisse tuua kooskõlas
Eestis kehtivate tollieeskirjadega. 
 
     9. Välisesindused ja diplomaadi staatust omavad isikud
vabastatakse aktiisist rahandusministri poolt kehtestatud
korras. 
 
     10. Aktsiisiga ei maksustata välisriikide juriidilistele
isikutele kuuluvat näitustele või kaubanäidistena ajutiselt
(kuni 1 aasta) Eestisse sissetoodavat alkoholi, kui sama
kaubaartiklit ei ole üle 10 liitri. 
 
     Välisriikide juriidilistele isikutele kuuluv näitustele või
kaubanäidistena ajutiselt sissetoodav alkohol lubatakse Eesti
tolliterritooriumile ja vormistatakse Tolliameti poolt
kehtestatud korra järgi, kusjuures kaup jääb tollikontrolli
alla. 
 
     Kui ajutiselt sissetoodud kaup müüakse või võõrandatakse
muul viisil või asub Eestis üle ühe aasta, tuleb aktsiis maksta.
 
     11. Alkoholilt maksab aktsiisi importija käesoleva juhendi
lisas 1 toodud määrade järgi (s.h. meditsiinis, farmaatsias,
veterinaarias, teadus- ja õppetöös ning parfümeeriatoodete
valmistamiseks kasutatavalt imporditud piirituselt). 
 
     Lisas 2 on toodud aktsiisimäärad EKN kaubagruppide lõikes.
Valem aktsiisi arvutamise kohta ja näited on toodud lisas 3.
Selgitused ja näited kaubadeklaratsioonide täitmiseks imporditud
alkoholi maksustamisel aktiisiga on toodud käesoleva juhendi
lisades 4 ja 5. 
 
     12. Kauba saatedokumendiks peab olema kaubaarve (invoice),
mis sisaldab järgmisi andmeid:
     a) müüja ja ostja, nende aukoht;
     b) arve väljaandmise kuupäev;
     c) kauba nimetus ja iseloomustus, s.h. kindlasti
alkoholisaldus protsentides;
     d) kauba kogus;
     e) ühiku hind ja kogu hind;
     f) tarneklausel (kui see on määratud);
     g) transpordikulud (juhul, kui transpordi eest on tasunud
müüja). 
 
     Kauba piiri ületamise kinnituseks lööb tolliinspektor
piiril kaubaarvele isikliku templi jäljendi ja "Tollipiir
ületatud" templi jäljendi. 
 
     13. Kui puuduvad andmed absoluutalkoholi sisalduse järgi
aktsiisiga maksustatava alkohoolse joogi või piirituse (lisa 1
punkt 1, 5) absoluutalkoholisisalduse kohta või tekib kahtlus
esitatud andmete õigsuses, makstakse aktsiisi tollis määratud
alkoholisisalduse ja käesoleva juhendi lisa 1 1. punktis toodud
määrade järgi. 
 
     14. Kui puuduvad andmed õlle alkoholisisalduse kohta või
tekib kahtlus esitatud andmete õigsuses, makstakse aktsiisi
alates 1. maist 1994.a. tollis määratud alkoholisisalduse ja
käesoleva juhendi lisa 1 2. punktis toodud määrade järgi. 
 
     15. Alkohoolsete jookide, õlle ja piirituse reekspordil
makstakse nende importimisel makstud aktsiis reeksportijale
Eesti riigieelarvest tagasi juhul:
     1) kui kaup ei ole olnud Eesti tolliterritooriumil kauem
kui kolm kuud (90 päeva) alates sissetoomise päevast
(90-päevaline tähtajaline piirang ei kehti kauba ladustamise
korral tollilaos) ja
     2) kui reeksportija on kutsunud väljaveetava kauba
laadimisele tolliametniku, kes teostab kauba füüsilise kontrolli
ja paigaldab plommi. Reeksportija transpordivahend väljaveol
peab võimaldama veose plommimist. 
 
     Aktsiisi tagasisaamiseks esitab reeksportija Maksuametile
järgmised dokumendid:
     a) aktsiisi deklaratsiooni;
     b) taotluse aktsiisi tagasisaamiseks;
     c) tegevuslitsentsi koopia;
     d) sisseveo kaubadeklaratsiooni märkega lahtris B "MAKSTUD"
koos tollitöötaja isikliku pitsati jäljendiga;
     e) maksedokumendi aktsiisi tasumise kohta;
     f) väljaveo kaubadeklaratsiooni (originaal ja koopia),
millel on lahtris D templi jäljend "Deklaratsioon kontrollitud",
"Kaup kontrollitud", "Tollist välja lubatud". 
 
     16. Reeksportimisel makstakse aktsiis tagasi
esmajärjekorras kõige varasema ostu hetkel kehtinud aktiisimäära
järgi, kui on tegemist alkoholiga, millel on aktsiisimäärade
korrigeerimise tulemusena erinevad aktsiisimäärad.
Riigieelarvest tagasimaksmisele kuulub aktiis ei saa olla suurem
ettevõtte poolt tegelikult makstud aktiisisummast. 
 
     17. Imporditud alkoholi müümisel peab importija arvele
lisama sisseveo kaubadeklaratsiooni numbri, kuupäeva ja alkoholi
aktiisimäära. 
 
     18. Summad impordi aktiisist makstakse Tolliameti arvele
kas sularahas (kviitungi alusel) või panga kaudu. 
 
     Riigieelarve osade klassifikatsioon:
 
     A2 - piiritus (2207 10), likööri- ja viinatooted (2208),
v.a. konjak (2208 20) - riigieelarve osa 04 ptk. 02;
 
     A4 - veinid, sampanja, konjak (2204, 2205, 2206, 2208 20) -
riigieelarve osa 04 ptk. 04;
 
     A6 - õlu (2203) riigieelarve osa 04 ptk. 06.
 
     19. Aktsiisi maksavad alkoholi importijad Tolliametile
impordi- ja ekspordimaksude tasumise ning tollivormistuse korras
määratletud protseduuride ja tähtaegade järgi. 
 
     20. Aktsiisi makstakse Eesti kroonides ja see laekub Eesti
Vabariigi riigieelarvesse. Juriidilised isikud maksavad aktsiisi
täiskroonides, s.t. 50 ja rohkem senti ümardatakse üheks
krooniks. Füüsiliste isikute puhul toimub ümberarvestamine
5-sendilise täpsusega. 
 
     21. Kui imporditav õlu on ostetud Eesti Panga poolt
noteeritud konverteeritava välisvaluuta eest, rakendatakse
selle väärtuse ümberarvestamisel Eesti kroonidesse
sissetootmisele eelnenud kuu viimasel tööpäeval kehtinud Eesti
Panga kurssi. Kui kaup on ostetud Eesti Panga poolt
mittekonverteeritava valuuta eest, toimub maksedokumendil
näidatud summa ümberarvestamine Eesti kroonidesse Eesti Panga
Tolliametile esitatud kursi järgi.
 
     
-------------------
 *Eesti Välismajanduse Teataja. 1992. Nr. 4-5. Lk. 15-16;
Nr. 6-7. Lk. 26; 1993. Nr. 3. Lk. 16-17; Nr. 7. Lk. 47-48 (Toim.)
**Samas. 1994. Nr. 2. Lk. 48. (Toim.)
avalikgif