ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Sisseveetava kauba esmase registreerimise protseduuri rakendamine
Tolliamet 11.04.1994 käskkiri number 80; jõustumiskuupäev 20.04.1994
; kehtetuks muutumise kuupäev 31.10.1999

redaktsioon 20.04.1994 - 31.10.1999
AVALDATUD :
RTL 1994, 43, 0
KEHTETU :
Tolliameti kk 29.10.99 nr 831 jõust.31.10.99
 
 
           Sisseveetava kauba esmase registreerimise
                    protseduuri rakendamine
 
     Riigi Tolliameti käskkiri 11. aprillist 1994. Nr. 80.
 
 
     Sisseveetava kauba tollivormistuse parandamiseks käsin:
 
     1. Kinnitada juurdelisatud "Eesti tolliterritooriumile
sisseveetava kauba esmase registreerimise protseduuri (ERP)
rakendamise juhend".
 
     2. ERP-i kasutavad deklarandid kauba impordil vahetult
välisriigist või tolliterminaalist. Deklarantideks võivad olla:
     1) tolli poolt usaldatavad Eesti Ettevõtteregistris
registreeritud kauba saajad (importöörid), kes esitavad ERP
deklaratsiooni enda nimel ja enda eest. Kauba saaja usaldatavuse
otsustab tema asukohajärgne tolliinspektuur;
     2) Riigi Tolliameti poolt aktsepteeritud Eesti
Ettevõtteregistris registreeritud juriidilised isikud
(tollibrokerid), kes esitavad ERP deklaratsiooni enda nimel,
kuid kauba saaja eest.
 
     3. ERP-i rakendamisel võtab deklarant endale vastavalt
tolliseaduse paragrahv 54 3. lõikele lõplikult täidetud
kaubadeklaratsiooni esitamise ja tekkiva tollivõla tasumise
kohustuse 10 kalendripäeva jooksul. Tollivõla tekkimise hetkeks
loetakse:
     1) kauba tollikontrolli tsoonist väljalubamise hetk, kui
kaup imporditakse vahetult välisriigist;
     2) ERP deklaratsiooni tollis aktsepteerimise hetk, kui kaup
imporditakse tolliterminaalist.
 
     4. Kehtestada, et deklarant vastutab tolliseaduse
paragrahvi 35 alusel Eesti tolliterritooriumile toimetatud kauba
kadudeta ja muutusteta kujul säilimise eest kuni kauba
vabastamiseni ning kauba esitamise eest tolliläbivaatuseks tolli
nõudmisel.
 
     5. Kauba kasutamine on lubatud alates lõplikult täidetud
kaubadeklaratsiooni tollis kontrollimisele ning
aktsepteerimisele järgneva kalendripäeva kella 12.00-st, kui
toll ei ole määranud teisiti. Sellest hetkest loetakse kauba
tollivormistus tolliseaduse paragrahvi 42 alusel lõpetatuks ning
kaubale paigaldatud tollitõkend kaotab kehtivuse.
 
     6. Tollibrokerina registreeritud vedajal (ekspediitoril) on
lubatud kaup üle anda kauba saajale (deklarandile) tolli poolt
aktsepteeritud lõplikult täidetud kaubadeklaratsiooni või ERP
deklaratsiooni alusel. Enne kauba üleandmist ERP
deklaratsiooniga on vajalik kauba tolliläbivaatus, kui
tollibrokeri ja kauba saaja asukohajärgsed tolliinspektuurid on
erinevad, ning lõplikult täidetud impordi kaubadeklaratsioon
vormistatakse tollibrokeri asukohajärgses tolliasutuses.
 
     Märke kauba kontrollimise kohta teeb tolliametnik nii ERP
deklaratsioonile kui ka kaubaga kaasas olevatele dokumentidele.
 
     7. Raudtee sihtjaamades on tolliametnikule kauba
mahalaadimise loa andmisel aluseks piirijaama või koosseisude
ümberformeerimise jaama tollipunkti (-posti) tolliametniku poolt
kauba saatedokumentidele märgitud kauba ERP deklaratsiooni või
lõplikult täidetud kaubadeklaratsiooni number koos märkega "Kaup
kontrollitud". Kui kauba saatedokumentidel on deklaratsiooni
numbrile lisatud märge "Tollikontrolli all olev kaup", antakse
kaup valdaja kasutusse pärast kauba kontrollimist ning vastava
märke tegemist kauba saatedokumentidele.
 
     Raudtee vastutusel sihtjaama saabunud kaupa võib maha ning
ümber laadida tollis kontrollitud ja aktsepteeritud ERP
deklaratsiooni või lõplikult täidetud impordi
kaubadeklaratsiooni alusel ning pärast tollilt kauba laadimiseks
loa saamist.
 
     Kui koosseisude ümberformeerimise jaamades on tollile kauba
ümberformeerimiseks loa andmisel aluseks ERP deklaratsioon, teeb
tolliametnik deklarandi soovil ja võimaluse korral koopia kauba
saatedokumentidest, märgib nendele "Koopia õige", kinnitab seda
oma allkirja ja pitseriga. Tolliametniku originaalpitseri ning
allkirjaga kauba saatedokumendi koopia loetakse tollivormistusel
võrdseks originaaldokumendiga.
 
     8. Kauba sisseveol ERP deklaratsiooniga tollikontrolli all
oleva veose arvestuskaarti ei täideta.
 
     9. ERP-i ei kasutata:
     1) kui kauba sissevedu toimub tollitransiidi
tolliprotseduuriga;
     2) kui kauba sisseveol on aluseks eelnevalt vormistatud
lõplikult täidetud impordi kaubadeklaratsioon.
 
     10. Rakendada ERP esialgselt:
     1) mootorikütuse ja -õli impordil vahetult välisriigist;
     2) kõikide kaupade impordil tolliterminaalist;
     3) deklarandi (kauba saaja) soovi korral suvalise kauba
impordil vahetult välisriigist, kui kehtivate õigusaktidega pole
määratud teisiti.
 
     11. Käesolev käskkiri jõustub 20. aprillist 1994. a.
 
 
                            Riigi Tolliameti peadirektor
                                  Rein TALVIK
 
 
------
 
                                       Kinnitatud
                                   Riigi Tolliameti
                                 11. aprilli 1994. a.
                                  käskkirjaga nr. 80
 
         Eesti tolliterritooriumile sisseveetava kauba
           esmase registreerimise protseduuri (ERP)
                      rakendamise juhend
 
     Kauba esmase registreerimise protseduuri (edaspidi ERP)
rakendamine Eesti tolliterritooriumile sisseveetavale kaubale
vahetult välisriigist või pärast ajutist ladustamist
tolliterminaalis toimub osaliselt täidetud impordi
kaubadeklaratsiooni alusel järgmise korra kohaselt:
 
 
             I. Kauba ERP deklaratslooni täitmine*
 
     1. Deklarant (kauba saaja, tollibroker) esitab oma
asukohajärgsele tolliasutusele või kauba paigutamisel tollilattu
tollilaos järelevalvet teostavale toliasutusele kauba ERP
deklaratsiooni, milleks on osaliselt täldetud impordi
kaubadeklaratsioon (eksemplarid 6-8).
 
     2. ERP deklaratsiooni võib täita deklarandi volitatud isik
käsitsi ja trükitähtedega. Selle isiku volitused ning allkirja
näidis peavad olema kirjalikult tõestatud ettevõtte juhi ja
pearaamatupidaja poolt ning asuma tolliasutuse usaldatavate
deklarantide registris.
 
     3.ERP deklaratsioonil ning lisalehtedel täidetakse
järgmised lahtrid:
     3.1. lahtrisse 1 "Deklaratsiooni liik" märgitakse IMR;
     3.2. lahtrid 2, 5, 8, 14, 15, 15a, 21, 25, 29, 31, 32, 35
(38), 41, 50 ning tollilao korral täiendavalt lahtrid 9, 49
täidetakse vastavalt kaubadeklaratsiooni täitmise juhendile. Kui
kauba täpne kaal (lahter 35, 38) või kogus (lahter 41) pole
teada, märgitakse kauba oletatav kaal või kogus;
     3.3. lahtrisse 27 "Mahalaadimiskoht" märgitakse kauba
sihtkoha, s.o. deklarandi või kauba saaja asukohajärgse
tolliasutuse kood ja nimetus, kuhu kaubad suunatakse;
     3.4. lahter 33 "Kauba kood" täidetakse aktsiisiga
maksustatavate ja strateegiliste kaupade nimekirja kuuluvate
kaupade korral 9-kohalise koodiga, ülejäänud kaupade korral võib
kasutada 2-kohalist koodi lähtudes Eesti Kaupade Nomenklatuurist
(EKN);
     3.5. lahtrisse 54 "Koht ja kuupäev" märgitakse
deklaratsiooni täitmise koht (linn, asula), telefon, kuupäev,
firma nimi, täitja ees- ja perekonnanimi ning allkiri. Kui ERP
deklaratsiooni täidab Riigi Tolliametilt deklaratsiooni täitmise
õiguse saanud firma või tollibrokeri volitatud isik, märgitakse
lahtrisse ees- ja perekonnanime asemel volitatud isiku
tunnistuse number.
 
     4. Kui ERP deklaratsiooniga deklareeritud kaupa ei ole
Eesti tolliterritooriumile sisse veetud 15 kalendripäeva jooksul
alates ERP deklaratsiooni aktsepteerimise päevast tollis, peab
deklarant ERP deklaratsiooni ümber registreerima või
annulleerima vastavalt kehtestatud korrale.
 
          II. Kauba ERP deklaratsiooni kontrollimine
 
     5. Kauba ERP deklaratsiooni kontrollimine ning sisestamine
süsteemi INFOTOLL toimub deklarandi asukohajärgses või tollilaos
järelevalvet teostavas tolliasutuses, kusjuures tolliametnik
täidab lahtrid järgmiselt:
     5.1. lahter 7 "Deklaratsiooni nr." täidetakse vastavalt
kehtivale kaubadeklaratsiooni täitmise juhendile, märkides
deklaratsiooni numbri esimeseks sümboliks "R";
     5.2. kaubadeklaratsiooni ning lisalehtede lahtrisse A
"Sihtriigi tollipunkti märkmed" kirjutab ERP deklaratsiooni
kontrollinud tolliametnik süsteemi INFOTOLL poolt määratud
kontrollkoodi;
     5.3. lahtrisse J "Sihtriigi tollikontroll" teeb ERP
deklaratsiooni kontrollinud tolliametnik märke deklaratsiooni
kontrollimise, kauba tollikontrolli alla võtmise või vabastamise
või laadimise loa andmise kohta. Tollikontrolli all oleva kauba
maha-, ümberlaadimine ning kasutamine ilma sihtkoha tolliasutuse
loata on keelatud. Kui lahtris on märge kauba laadimiseks loa
andmise kohta, võib deklarant kauba maha laadida kohe pärast
tollikontrollitsoonist väljalubamist, kuid ta ei või kaupa
kasutada. Märge kauba kontrollimise või kasutamise loa kohta
annab deklarandile õiguse kaupa kasutada kohe pärast
tollikontrolli tsoonist väljalubamist, s.t. vabastab kauba.
 
     5.4. ERP deklaratsiooni 6. eksemplar jääb deklaratsiooni
kontrollinud tolliasutusele, 8. eksemplar jääb deklarandile ning
7. eksemplari liikumine sõltub informatsiooni edastamise viisist
piiril asuvale tolliasutusele (vt. III pt.).
 
      III. Informatsiooni edastamine piiritolliasutusele
 
     6. Informatsiooni edastamine saabuva kaubapartii kohta ERP
deklaratsiooni kontrollinud tolliasutusest tolliinspektuurile
(-postile, -punktile), kelle piirkonnas kaup ületab tollipiiri
või tolliterminaalis järelevalvet teostavale tolliasutusele
(edaspidi piiritolliasutus) toimub kuni elektroonse
andmevahetuse rakendamiseni ühel järgnevatest viisidest:
     6.1. deklarandi volitatud isik toimetab vastavasse
piiritolliasutusse ERP deklaratsiooni 7. eksemplari originaali;
     6.2. ERP deklaratsiooni kontrollinud tolliasutus saadab
piiritolliasutusse faxiga ERP deklaratsiooni 7. eksemplari
koopia, kusjuures faxi saatmise kulud kannab deklarant. ERP
deklaratsiooni 7. eksemplari originaal jääb tolliasutusele koos
6. eksemplariga;
     6.3. deklarant saadab ise faxiga koopia ERP deklaratsiooni
7. eksemplarist, kusjuures tolliametnik teeb deklaratsiooni
ning lisalehtede lahtrisse A märke "fax". ERP deklaratsiooni 7.
eksemplari originaal tagastatakse tolliasutusele ja säilitatakse
koos 6. eksemplariga;
     6.4. erandjuhul võib tolliasutus kasutada muid info
edastamise viise (telefon, telex jne.). Sel juhul täidab
informatsiooni vastuvõtva piiritolliasutuse tolliametnik ERP
kaubadeklaratsiooni 7. eksemplari telefoni või telexi teel
saadud andmete alusel ning lahtri J vasakpoolsesse osasse märgib
andmed enda ja informatsiooni edastaja kohta.
 
     7. Kui informatsioon edastati tolliinspektuurile, siis
informatsiooni edastamise viisi oma piirkonna piiritollipostile
(-punktile) määrab inspektuur.
 
        IV. Kauba tollikontrolli tsoonist väljalubamine
 
     8. Piiritolliasutuses kontrollitakse vajaduse korral ERP
deklaratsioonile märgitud kontrollkoodi õigsust süsteemiga
INFOTOLL. Kontrollkoodi kontrollimine on kohustuslik, kui
tolliasutusele ei toimetatud ERP deklaratsiooni 7. eksemplari
originaali.
 
     9. Kaup lubatakse tollikontrolli tsoonist välja ERP
deklaratsiooni alusel, kui kaup vastab ERP deklaratsiooniga
(faxiga) deklareeritule ning kaubaga kaasas olevatele
dokumentidele.
 
     10. Kauba tollikontrolli tsoonist väljalubamisel paigutab
tolliametnik vajaduse korral lõplikult täidetud
kaubadeklaratsiooni vormistamiseks vajalikud dokumendid
ümbrikusse, kleebib ümbriku kinni ning teeb järgmised märked:
     10.1. nummerdab kõik kaubaga kaasas olevad dokumendid
(ümbrikud), kusjuures igale dokumendile (ümbrikule) märgib antud
dokumendi (ümbriku) järjekorranumbri ning dokumentide (ümbrike)
koguarvu. Näiteks kui on 3 dokumenti (ümbrikku), märgitakse
esimesele 1/3, teisele 2/3 ning kolmandale 3/3;
     10.2. märgib kõigile dokumentidele (ümbrikele) ERP
deklaratsiooni numbri, kuupäeva ja kinnitab seda oma allkirja ja
isikliku pitsati jäljendiga;
     10.3. teeb kõigile dokumentidele (ümbrikele) sama märke,
mis on ERP deklaratsiooni lahtri J keskosas, kinnitab seda oma
allkirja, kuupäeva ning isikliku pitsati jäljendiga;
     10.4. tollimärkega kaubaga kaasas olevad dokumendid jäävad
vedajale (deklarandile) ning on aluseks lõplikult täidetud
kaubadeklaratsiooni vormistamisel.
 
     11. Märke "Tollikontrolli all olev kaup" korral paigaldab
tolliametnik võimaluse korral alati tollitõkendid ning märgib
nende numbrid kaubaga kaasas olevatele dokumentidele
(ümbrikele).
 
     12. Tolliametnik teeb kauba tollikontrolli tsoonist
väljalubamisel ERP deklaratsiooni 7. eksemplarile või selle
faxikoopiale järgmised märked:
     1) paneb ERP deklaratsiooni lahtrisse J piiri ületamise
(tollikontrolli tsoonist väljalubamise) kuupäeva, isikliku
pitsati jäljendi ja allkirja;
     2) täpsustab deklaratsioonil kauba koguse, kui ERP
deklaratsioonil toodud kogus erineb kaubaga kaasas olevatel
dokumentidel või sõltumatu kontrollfirma poolt koostatud
ekspertiisiaktil toodud kogusest (vt. punkt 21.3) ning kinnitab
seda oma allkirja ja pitseriga.
 
     13. Kaubaga kaasas olev ERP deklaratsiooni 7. eksemplar või
selle faxikoopia võetakse kauba vedajalt piiritolliasutuses ära
ning see kuulub säilitamisele tolliinspektuuris viie aasta
jooksul, alates tollivormistusele järgneva kalendriaasta
algusest.
 
                     V. Kauba vabastamine
 
     14. Kuni kauba vabastamise, s.o. kauba valdaja käsutusse
andmise hetkeni on tollil õigus nõuda deklarandilt kauba
kadudeta ja muutusteta kujul esitamist tolliläbivaatuseks.
 
     15. Deklarandil on õigus kaupa kasutada alates lõplikult
täidetud ja tollis kontrollitud impordi kaubadeklaratsiooni
esitamisele järgneva kalendripäeva kella 12.00-st, kui toll ei
ole määranud teisiti. Samast hetkest kaotab kehtivuse kaubale
paigaldatud tollitõkend.
 
     16. Kauba kasutamine on lubatud enne käesoleva korra
punktis 15 toodud tähtaega, kui on toimunud kauba
tolliläbivaatus ning lõplikult täidetud kaubadeklaratsiooni
lahtri J keskosas on märge kauba kontrollimise kohta.
 
     17. Deklarant võib kaupa kasutada alates kauba
tollikontrolli tsoonist väljalubamise hetkest, kui ERP
deklaratsiooni aktsepteerinud tolliametnik on andnud loa kauba
vabastamiseks piiril ja on toimunud kauba tolliläbivaatus ning
ERP deklaratsiooni lahtris J ja kaubaga kaasas olevatel
dokumentidel on sellekohane märge.
 
               VI. Tollivormistuse lõpuleviimine
 
     18. Deklarant võtab ERP deklaratsiooniga endale lõplikult
täidetud kaubadeklaratsiooni esitamise ja impordimaksude
maksmise kohustuse 10 kalendripäeva jooksul arvates tollipiiri
ületamisest, kui kaup imporditakse vahetult välisriigist, või
ERP deklaratsiooni aktsepteerimise hetkest, kui kaup
väljastatakse tolliterminaalist. Kaubadeklaratsiooni võib
esitada deklarandi või kauba saaja asukohajärgsele
tolliasutusele.
 
     19. KaubadekIaratsiooni täitmise ja tollis kontrollimise
aluseks on tollikontrolli tsoonist väljalubamise (piiri
ületamise) märkega kaubaga kaasas olevad dokumendid (ümbrikud)
ning täiendavalt ERP deklaratsiooni 8. eksemplar, kui ERP
deklaratsioon on kontrollitud teises tolliasutuses.
 
     20. Ühe ERP deklaratsiooni alusel sisseveetavale
saadetisele võib vajaduse korral tolli loal vormistada mitu
erinevat kaubadeklaratsiooni.
 
     21. Kaubadeklaratsiooni täitmisel lähtutakse kehtivast
kaubadeklaratsiooni täitmise juhendist, kusjuures
kaubadeklaratsiooni võivad täita ainult Riigi Tolliametilt
selleks õiguse saanud firmad.
 
     21.1. Lahtrisse 40 "Eelnev deklaratsioon" märgitakse ERP
deklaratsiooni number (lahtrist 7).
 
     21.2. Kauba koguse ja kaalu määramisel (lahtrid 35, 38, 41)
on aluseks piiri ületamise märkega kaubaga kaasas olevatel
dokumentidel toodud kogus.
 
     21.3. Täiendavalt mõõdetud, kahjustatud või riknenud kaup
loetakse impordituks täpsustatud, halvemas, rikutud või
kahjustatud seisundis, kui täiendava mõõtmise kohta on koostatud
akt, mida aktsepteerib toll ning on täidetud üks järgmistest
nõuetest:
     1) kauba kontrollmõõtmise (ekspertiisi) tegi tolli poolt
aktsepteeritav sõltumatu kontrollfirma piiril või
tolliterminaalis tolli esindaja juuresolekul. Kui kaup paigutati
tolliterminaali tollitransiidi protseduuriga, siis peab kaubale
olema piiril paigaldatud tollitõkend (-tõkendid);
     2) tolliplommiga plommitud kauba korral, mille mõõtmine
(loendamine) on võimalik ilma eriseadmeteta ning kaup ei vaja
ekspertiisi, toimub kauba kontroll (mõõtmine) kauba saaja või
tema volitatud isiku poolt tolliametniku juuresolekul (vajaduse
korral ka kauba saatja juuresolekul). Alkoholi puhul peab aktil
olema täiendavalt tolliasutuse juhataja allkiri, kelle
piirkonnas toimus kauba kontroll.
 
     21.4. Lahtrisse J tehakse märge kaubadeklaratsiooni
kontrollimise, kauba kontrollimise, piiri ületamise
(tollikontrolli tsoonist väljalubamise) kohta. Tollipiiri
ületamise kuupäev saadakse dokumentidelt, millega kaup ületas
piiri. Kauba kättesaamisel ERP deklaratsiooniga raudtee
sihtjaamas, lennujaamas või sadamas märgitakse tollipiiri
ületamise ajaks kauba saabumise kuupäev eelnimetatud
transpordisõlme.
 
     22. Deklarant, kauba saaja ja teised isikud, kes on seotud
kauba toimetamisega tolliterritooriumile, peavad tollidokumente
säilitama viie aasta jooksul, alates tollivormistusele järgneva
kalendriaasta algusest.
 
     23. Kui lõplikult täidetud kaubadeklaratsiooni ei
kontrollita samas tolliasutuses, kus võeti vastu ERP
deklaratsioon, on deklarant kohustatud (kuni elektroonse
andmevahetuse rakendamiseni tollis) toimetama ERP deklaratsiooni
kontrollinud tolliasutusele lõplikult täidetud
kaubadeklaratsiooni 8. eksemplari koopia, millel on
kaubadeklaratsiooni kontrollinud tolliametniku
originaalpitserid.
 
              VII. Tollivormistuse järelkontroll
 
     24. ERP deklaratsiooni alusel piiri ületanud
(tollikontrolli tsoonist välja lubatud) kaupade tollivormistuse
järelkontroll toimub:
     1) tolliasutuses, kus kontrolliti ERP deklaratsioon (vt.
käesoleva juhendi punkte 18, 19 ja 23). Kui deklarant ei ole
vormistanud lõplikult täidetud kaubadeklaratsiooni ega
pikendanud, annulleerinud ERP deklaratsiooni 25 kalendripäeva
jooksul (15 päeva deklaratsiooni kehtivusaeg, 10 päeva tollivõla
tasumise aeg) kauba impordi korral vahetult välisriigist või 10
kalendripäeva jooksul kauba väljastamisel tolliterminaalist,
peab toll esitama järelpärimise deklarandile;
     2) tolliasutuses, kus kaup ületas piiri või toimus selle
väljastamine tolliterminaalist. ERP deklaratsiooni järelkontroll
piiritolliasutuses seisneb ERP deklaratsiooni kustutamises
süsteemi PIIRITOLL vastavast registrist.
 
     25. Informatsiooni edastamine ERP deklaratsiooni
kustutamiseks süsteemi PIIRITOLL registrist toimub Tolliameti
infotöötluse osakonna poolt.
 
 
----------------------------------
*Riigi Tolliameti 29. oktoobri 1993. a. määruses nr. 66 on
ERP deklaratsiooni nimetatud eeldeklaratsiooniks.
 
 
avalikgif