ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tüübihindamisele kuuluvate seadmete loetelu kinnitamine
Tööinspektsioon 16.05.1994 käskkiri number 19; jõustumiskuupäev 01.07.1994

redaktsioon 01.07.1994
    Tüübihindamisele kuuluvate seadmete loetelu kinnitamine
                               
     Tööinspektsiooni käskkiri 16. maist 1994. a. Nr. 19.
 
 
     Riikliku järelevalve korraldamiseks ohtlikumate masinate ja
seadmete tarnimisel vastavalt "Masinate ja seadmete ohutuse
tagamise korra", kinnitatud Vabariigi Valitsuse 16. novembri
1993. a. määrusega nr. 356 (RT I 1993, 75, 1103), punktile nr.
14 käsin:
 
     1. Kinnitada lisatud "Masinate ja seadmete ohutuse tagamise
korra kohaselt kohustuslikule tüübihindamisele kuuluvate
seadmete ning ohutus- ja kaitseseadiste loetelu".
 
     2. Kehtestada eelmainitud loetelu alates 1. juulist 1994.
a.
 
 
Direktor   Heldur NERMANN
 
------
                                               Kinnitatud
                                         Tööinspektsiooni
                                         16. mai 1994. a. 
                                       käskkirjaga nr. 19
 
 
         "Masinate ja seadmete ohutuse tagamise korra"
     kohaselt tüübihindamisele kuuluvate seadmete loetelu
 
 
     A.  Seadmed
 
 
     1. Puidu, sellega sarnaste materjalide või liha töötlemise
(ühe või mitmekettalised) ketassaed.
 
     1.1. Paikse teljega ketassaed, millel on liikumatu töölaud
ning millel töödeldava materjali etteandmine toimub käsitsi või
mille etteandeseadis on äravõetav.
 
     1.2. Paikse teljega ketassaed, millel on käsitsi
edasi-tagasi liigutatav töölaud.
 
     1.3. Paikse teljega ketassaed, millel on mehaaniline
etteandeseadis, mille laadimine või tühjendamine toimub käsitsi.
 
     1.4. Töötlemise ajal liikuva teljega ketassaed, millel on
käsitsi laaditav või tühjendatav mehaaniline etteandeseadis.
 
 
     2. Puidu või sellega sarnaste materjalide töötlemise
höövelpingid, millel materjali etteandmine toimub käsitsi.
 
 
     3. Puidu, sellega sarnaste materjalide või liha töötlemise
lintsaed, millel on liikuv töölaud ning millel töödeldava
materjali etteandmine või seadmest eemaldamine toimub käsitsi.
 
 
     4. Puidu või sellega sarnaste materjalide töötlemise
ühendseadmed, mis on koostatud punktides 1-3 ja 6 loetletud
seadmetest.
 
 
     5. Mitmeteralised puidu tappimismasinad, millel töödeldava
materjali etteandmine toimub käsitsi.
 
 
     6. Puidu või sellega sarnaste materjalide töötlemise
vertikaalfreespingid, millel töödeldava materjali etteandmine
või seadmest eemaldamine toimub käsitsi.
 
 
     7. Puidu töötlemise portatiivsed kettsaed.
 
 
     8. Metallide külmtöötlemise pressid ja valtsmasinad, millel
töödeldava materjali etteandmine toimub käsitsi ja mille
tööosade liikumisulatus võib ületada 6 mm ning liikumiskiirus 30
mm/s.
 
 
     9. Plastmassi sissepritsimis- ja survevaluseadmed, mille
täitmine või tühjendamine toimub käsitsi.
 
 
     10. Kummi sissepritsimis- ja survevaluseadmed, mille
täitmine või tühjendamine toimub käsitsi.
 
 
     11. Järgmised maaaluseks tööks ettenähtud seadmed:
     - rööbastel liikuvad seadmed, vedurid ja piduritega
varustatud vagunid,
     - hüdraulilised masinkäitatavad (lae) toed,
     - maa-aluseks kasutamiseks ettenähtud seadmetes kasutatavad
sisepõlemismootorid.
 
 
     12. Olmejäätmete kogumise kokkupressimismehanismiga
varustatud teisaldatavad seadmed.
 
 
     13. Jõuülekannete ärakäivad kardaanvõllid ja nende kaitsed
(vt.  "Tervisekaitse ja ohutuse põhinõuded, mida peab järgima
masinate ja seadmete projekteerimisel ja valmistamisel" (RTL
1994, 31, lk. 1036) punkt 3.4.7).
 
 
     14. Liiklusvahendite remondil ja hooldusel kasutatavad
tõstukid.
 
 
     15. Tõsteseadmed inimeste tõstmiseks, millelt kasutaja võib
kukkuda kõrgemalt kui 3 meetrit.
 
 
 
     B.  Masinate ja seadmete komplekteerimiseks kasutatavad
ohutus- ja kaitseseadised
 
 
     1. Elektrilised sensorandurid, mis on ette nähtud inimeste
ohutuse tagamiseks (mittemateriaalsed barjäärid, sensormatid,
elektromagnetilised detektorid jne.).
 
 
     2. Loogikaseadmed, mis tagavad "kahe käe juhtimise" (s.t.
et seadet saab kasutada vaid kahe käega üheaegselt selle
juhtorganeid mõjutades).
 
 
     3. Automaatselt liikuvad varjed (kaitseekraanid) osa A
punktides 8, 9 ja 10 mainitud pressidele.
 
 
     4. Masinate ümberminekust lähtuva ohu eest kaitsevad
vahendid (ohutuskaared - ROPS).
 
 
     5. Langevate esemete eest kaitsemiseks masinatele
paigaldatavad turvakatused (FOPS).
 
avalikgif