ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Eesti kaupade nomenklatuuri kinnitamine 1995. aastaks
Tolliamet 09.12.1994 käskkiri number 304; jõustumiskuupäev 01.01.1995

redaktsioon 01.01.1995
 
            Eesti kaupade nomenklatuuri kinnitamine
                         1995. aastaks
 
       Tolliameti käskkiri 9. detsembrist 1994. Nr. 304.
 
     Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 1993. a.
määruse nr. 72 "Ühtse kaupade nomenklatuuri kasutuselevõtmise
kohta" punktile 5, Euroopa Liidu Komisjoni 10. augusti 1993. a.
määrusega nr. 2551/93 Euroopa Liidu kombineeritud tariifide ja
statistika nomenklatuuris tehtud muudatustele ning
ministeeriumide ja teiste asjast huvitatud isikute esitatud
kooskõlastatud taotlustele nomenklatuuri detailiseerimiseks
käsin: 
 
     1. Kinnitada lisatud Eesti kaupade nomenklatuuri muudatused
1995. aastaks (EKN-95)**. Muudatused EKN-95 tekstis on
tähistatud tärniga (*).
 
     2. Tolliinspektuuride juhatajatel informeerida oma
piirkonna kaubadeklaratsiooni täitmise õigust omavaid firmasid
EKN-95 muudatustest ja nõuda alates 1. jaanuarist 1995. a. kauba
kodeerimist tollidokumendi EKN-95 kohaselt. 
 
     3. Infotöötluse osakonnal korraldada automatiseeritud info-
ja kontrollsüsteemis INFOTOLL kaupade andmebaasi EKN-95-ga
vastavusse viimine ja selle installeerimine arvutitesse 1995. a.
esimese tööpäeva alguses.
 
 
     Tolliameti peadirektor Rein TALVIK
 
     ** EKN-95 köidetega on võimalik tutvuda Riigi
Klassifikaatorikeskuses (Tallinn, Kohtu 8, tel. 45 08 63, 
45 27 06). 
avalikgif