ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Kaubadeklaratsioonide kontrollimisest
Tolliamet 02.03.1993 käskkiri number 50; jõustumiskuupäev 02.03.1993
; kehtetuks muutumise kuupäev 20.03.1995

redaktsioon 02.03.1993 - 20.03.1995
(Kehtetu - Tolliameti käskkiri 13.03.95 nr. 82 
jõust. 20.03.95)
 
             Kaubadeklaratsioonide kontrollimisest
 
         Tolliameti käskkiri 2. märtsist 1993. Nr. 50.
                                                         
     1. Seoses vajadusega kauba saatjal/saajal juriidilisel
isikul tõestada Riigi Maksuametile ekspordi-imporditehingu
toimumist, lähtuda tolliinspektuuridel järgmisest:
                                                         
     1) kauba eeldeklareerimise korral, s.o. kui kaubaga on
piiri ületamisel kaasas kaubadeklaratsioon, tehakse piiri
ületamisel deklaratsiooni lahtri D parempoolsesse osasse märge
"Tollist välja lubatud" ning pannakse kuupäev, allkiri, isikliku
pitsati jäljend (vt. "Veosetollideklaratsiooni täitmise juhendi"
täiendatud varianti) 2. või 7. eksemplarile ning samuti 3. või
8., s.o. kauba saatja/saaja eksemplarile;
                                                        
     2) kauba järeldeklareerimise korral, s. o. impordi
deklareerimisel arvestuskaardi alusel, tehakse
kaubadeklaratsiooni kontrollimisel tolliinspektuuris lahtri D
parempoolsesse osasse märge "Arvestuskaart nr. .../... " ning
pannakse arvestuskaardi väljakirjutamise (piiri ületamise)
kuupäev 2. või 7. eksemplarile ning samuti 3. või 8., s.o. kauba
saaja eksemplarile.
                                                          
     2. Tolliinspektuuridel informeerida kauba saatjaid/saajaid,
et Riigi Maksuamet tunnistab ainult piiri ületamise märkega
kaubadeklaratsioone.
                                                                
     3. Kaupade sisse- ja väljaveo deklareerimine välisriikide
saatkondadele Eestis ning Eesti saatkondadele välisriikides
toimub üldistel alustel vastavalt kehtivatele normatiivaktidele,
kusjuures:
                                                          
     1) kui kauba saajaks/saatjaks on välisriigi saatkond
Eestis, on sihtriigiks/saatjariigiks välisriik;
                                                             
     2) kui kauba saatjaks/saajaks on Eesti saatkond
välisriigis, on kauba saatjariigiks/sihtriigiks Eesti;
                                                            
     3) välisriikide saatkondi Eestis ei registreerita Eesti
Ettevõtete Registris, seega jääb kaubadeklaratsioonil
registreerimisnumbri lahter täitmata.
                                                            
     4. Kaupade väljaveo deklareerimine välisreise tegevatele
vee- ja õhusõidukitele ning lennuväljade ja sadamate
müügipunktidele, kus müüakse kaupu välismaale sõitvatele
reisijatele pärast piiri- ja tollikontrolli, toimub üldistel
alustel, kusjuures:
                                                            
     1) kui kauba saajaks on Eesti vee- ja õhusõiduk või firma,
on sihtriigiks Eesti;
                                                           
     2) kui kauba saajaks on välisriigi vee- ja õhusõiduk või
firma, on sihtriigiks vastav välisriik.
                                                           
     5. Ekspordideklaratsioone, kus sihtriigiks on Eesti või
saatjariigiks välisriik, ning impordideklaratsioone, kus
saatjariigiks on Eesti või sihtriigiks välisriik, ei kontrollita
Tolliameti automatiseeritud info- ja kontrollisüsteemiga
INFOTOLL ja arvutisse ei sisestata ning seega on deklaratsiooni
numbris (kaubadeklaratsiooni lahter 7) arvuti numbriks alati 0.
                                                            
     Antud andmed ei lähe riigi väliskaubandusstatistikasse.
                                                       
                            Eesti Tolliameti
                            infotöötluse osakonna juhataja
                            peadirektori ülesannetes R. VELLlNG
avalikgif