ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Vee- ja õhusõidukitele toimetatavate varude tollivormistus
Tolliamet 08.04.1993 määrus number 18; jõustumiskuupäev 15.04.1993
; kehtetuks muutumise kuupäev 03.10.1994

redaktsioon 15.04.1993 - 03.10.1994

Kehtetuks tunnistatud: Tolliam m 22.09.1994; jõust. 03.10.1994 [RTL 1994, 45,]

AVALDATUD :
RTL/94/43/   0
KEHTETU : 
ato m 22.09.94 nr.   21 jõust.03.10.94
 
                 EESTI VABARIIKLIKU TOLLIAMETI
 
                                               määrus nr. 18
                                           8. aprillist 1993.a.
 
            Vee- ja õhusõidukitele toimetatavate varude
                        tollivormistus
 
     1. Kinnitada "Vee- ja õhusõidukitele toimetatavate varude
tollivormistamise kord" (juurde lisatud).
 
     2. Rakendada alates 15. aprillist 1993.a. punktis 1 toodud
kord Eestis registreeritud rahvusvahelises liikluses reisijate
tasuliseks veoks või kaupade tasuliseks või tasuta
tööstuslikuks või kommertsveoks ette nähtud vee- ja
õhusõidukitele toimetatavate varude tollivormistuse
lihtsustamiseks. 
 
     3. Tolliinspektuuride juhatajatel määrata töötajad, kes peavad
arvestust vee- ja õhusõidukitele toimetavate varude
(saatedokumentide) ning kaubadeklaratsioonide vastavuse kohta
ning töötada välja kord saatedokumentide liikumise kohta piirilt
arvestust pidavale inspektorile.
 
     Vastavalt Riigi Tolliameti 02.03.93.a. käskkirjale nr. 50
ekspordideklaratsioone, kus sihtriigiks on Eesti, arvutisse ei
sisestata. 
 
     4. Tolliasutusel on õigus keelduda vee- ja õhusõidukitele
toimetatavate varude lihtsustatud tollivormistusest ning nõuda
vastavalt kehtivale korrale kaupade eksportimisel eelnevalt
vormistatud kaubadeklaratsiooni esitamist, kui rikutakse punktis
1 toodud korda. 
 
     5. Eestis tolliterritooriumile saabuvatele vee- ja
õhusõidukitele, mis ei ole registreeritud Eestis, toimub varude
eksport vastavalt kehtivale korrale eelnevalt vormistatud
kaubadeklaratsioonide alusel. 
 
     6. Kui punktis 2 või 5 nimetatud vee- ja õhusõidukite Eesti
tolliterritooriumile saabudes toimetatakse pardal olevad varud
riigisiseseks tarbimiseks või neile rakendatakse mõnda muud
tolliprotseduuri, toimub nende varude tollivormistus ning
ekspordi-, impordimaksude tasumine vastavalt Eestis kehtivatele
normatiivdokumentidele. 
 
     7. Käesoleva määruse punktid 1, 2, 3, 4 ja 6 laienevad
lennuväljade (-jaamade) ja sadamate peale tolli- ja
piirikontrolli asuvatele müügipüunktidele toimetatavatele
varudele. 
 
     8. Eestis registreeritud vee- ja õhusõidukid, mis suunduvad
välja Eesti tolliterritooriumilt, kuid nende teekonna
lõppsihtpunkt ei ole välisriigis, ei täida kaubadeklaratsioone
varude toimetamisel pardale. 
 
     9. Eestis registreeritud laevade poolt väljaspool Eesti
territoriaalvett püütud ning Eesti tolliterritooriumile
toimetatava kalasaagi kohta kaubadeklaratsiooni ei täideta. 
 
     Infotöötluse osakonna juhataja peadirektori ülesannetes 
                                              R.Velling
 
     või 5 nimetatud vee- ja õhusõidukite Eesti
tolliterritooriumile saabudes toimetatakse pardal olevad varud
riigisiseseks tarbimiseks või neile rakendatakse mõnda muud
tolliprotseduuri, toimub nende varude tollivormistus ning
ekspordi-, impordimaksude tasumine vastavalt Eestis kehtivatele
normatiivdokumentidele. 
 
     7. Käesoleva määruse punktid 1, 2, 3,
------
AVALDATUD :
RTL/94/43/   0
KEHTETU : 
ato m 22.09.94 nr.   21 jõust.03.10.94
 
                                        Kinnitatud
                              Eesti Tolliameti määrusega nr.18
                                    8. aprillist 1993.a.
 
          VEE- JA ÕHUSÕIDUKITELE TOIMETATAVATE VARUDE
                    TOLLIVORMISTUSE KORD
 
     Käesoleva korra koostamisel on lähtutud Kyoto konventsiooni
lisaosast A.4, mis käsitleb transpordivahendite varude
tollivormistust. 
 
     Käesolev kord käsitleb varude toimetamist Eestis
registreeritud vee- ja õhusõidukitele, mida kasutatakse või on
ette nähtud kasutada rahvusvahelises liikluses reisijate
tasuliseks veoks või kaupade tasuliseks või tasuta tööstuslikuks
või kommertsveoks. 
 
     Käesolevas korras ei käsitleta Eesti tolliterritooriumile
saabuvates vee- ja õhusõidukites olevate varude deklareerimist. 
 
     Lähtuda vee- ja õhusõidukitele toimetatavate varude
tollivormistusel järgmisest:
 
     1. Välismaal asuvase lõppsihtpunkti suunduvatele vee- ja
õhusõidukitele toimetavaid varusid loetakse ekspordituteks ning
seetõttu laienevad neile kõik tolliformaalsused ning
soodustused, mis on tavalisel viisil eksporditud kaupadel. 
 
     2. Varudeks loetakse:
 
     a) reisijate ja meeskonna tarbe- ja maale kaasavõetavaid
varusid* sellistes kogustes, mida tolliasutus loeb põhjendatuks,
võttes arvesse reisijate arvu ja meeskonna suurust, teekonna
pikkust ja juba pardal olevate taoliste varude koguseid; ja
 
     b) vee- ja õhusõidukite ekspluateerimiseks ja hooldamiseks
(kaasa arvatud kütus ja määrdeõlid) vajalikke tarbevarusid
sellistes kogustes, mida tolliasutus loeb põhjendatuks vee- ja
õhusõidukite ekspluateerimiseks või hooldamiseks ettenähtud
teekonna või lennu vältel, kusjuures võetakse ka arvesse pardal
juba olevad taolised varud. 
 
     3. Tollivormistus varude toimetamisel vee- ja õhusõidukile
võib toimuda lihtsustatud korra kohaselt:
 
     3.1. Varude toimetamine vee- ja õhusõidukile toimub
saatedokumentide alusel, millele kaupu läbiva piiripunkti
tolliinspektor teeb märke "Tollist välja lubatud", märgib
kuupäeva, paneb isikliku pitsati jäljendi ning allkirja. Üks
eksemplar saatedokumentidest võetakse piiripunktis ära ning
toimetatakse inspektorile, kes on tolliinspektuuri juhataja
poolt määratud arvestust pidama varude deklareerimise kohta.
Saatedokumentidel peab olema täpselt määratletud sõiduk, millele
varud toimetatakse, eksportija, kaupade nimetus, kirjeldus,
kogus ja maksumus ning tarnetingimused;
 
     3.2. Vee-, õhusõiduki valdaja või tema poolt volitatud isik
on kohustatud tollile esitama iga kauba saatja (eksportija)
kohta eraldi kaubadeklaratsiooni kaupade ekspordi kohta ning
maksma ettenähtud ekspordimaksud järgneva kuu 5-ndaks
kuupäevaks; 
 
     3.3. Kaupade kodeerimise (kaubadeklaratsiooni lahter 33)
lihtsustamiseks võib kaubagrupi 22 "karastusjoogid, alkohoolsed
joogid ja äädikas" koral kauba koodi määramisel piirduda
4-kohalise koodiga, ülejäänud kaubagruppide korral 2-kohalise
koodiga lähtudes Eesti Kaupade Nomenklatuurist (EKN);
 
     3.4. Kaubadeklaratsiooni lahtrisse 8 "Kauba saaja"
märgitakse sõiduki valdaja nimetus ning registreerimisnumber
Eesti Ettevõtteregistris ning samuti sõiduki täpne nimetus,
registreerimisnumber; 
 
     3.5. Kaubadeklaratsiooni 1. eksemplar jääb
tolliinspektuuri, millele lisatakse saatedokumendid, mille
alusel varud eksporditi vee-, õhusõidukile. 2. eksemplari toob
tolliinspektuur Tolliametisse. Deklaratsiooni 3. eksemplar jääb
kauba saatjale, s.o. isikule, kes eksportis kaupu
vee-,õhusõidukile, mis on ühtlasi talle eksporti tõendavaks
dokumendiks. 
 
     4. Välissadamates soetatud varusid ei deklareerita
kaubadeklaratsiooniga, kui need varud jäävad vee- ja
õhusõidukite pardale kogu selle aja jooksul, mil kõnesolev
sõiduk viibis Eesti tolliterritooriumil. 
 
     5. Peale Eesti tolliterritooriumile sabumist on lubatud
vee- ja õhusõidukil olevatele varudele teha tollivormistus
riigisiseseks tarbimiseks või suunata nad muule
tolliprotseduurile. 
 
         Eesti Tolliameti infotöötluse osakonna peaspetsialist
                                   Urve Vilde
 
 
avalikgif