ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

"Kraanade valmistamise ja kasutamise eeskirja" kinnitamise kohta
Tehnilise Järelevalve amet 31.05.1993 käskkiri number 12; jõustumiskuupäev 01.07.1993

redaktsioon 01.07.1993
             TEHNILISE JÄRELEVALVE AMETI KÄSKKIRI
 
                    31. maist 1993. Nr. 12.
 
     Eesti Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 1990. a. määruse
nr. 254 ""Surve- ja tõsteseadmete valmistamise ja kasutamise
korra" kinnitamise kohta" (RT 1991, 1, 4) täitmiseks käsin:
 
     1. Kinnitada ja 1. juulist 1993.a. kehtestada
 
     1.1. "Kraanade valmistamise ja kasutamise eeskiri";
 
     1.2. ETJA juhend nr. 6-1T-93 "Kraanad. Kasutamise
järelevaataja. Kraanajuht";
 
     1.3. ETJA juhend nr. 7-2T-93 "Kraana. Valmistamise,
ümberehituse, montaaži ja remondi luba. Järelevaataja
tunnustamine. Projektdokumentatsiooni kooskõlastamine".
 
     2. Lugeda 1. juulist 1993.a. Eesti Vabariigis kehtetuks
järgmised normdokumendid:
 
     2.1. "Kraanade ehituse ja ohutu ekspluatatsiooni
eeskirjad" - kinnitatud 30. detsembril 1969. a. NSVL
Märjärelevalve Komitee poolt;
 
     2.2. "Tõsteseadmete valmistamise järelevalve juhend" -
kinnitatud 27. aprillil 1982. a. NSVL Mäejärelevalve Komitee
poolt;
 
     2.3. "Tõsteseadmete tehnilise seisukorra ja ohutu
ekspluateerimise järelevalve eest vastutava isiku (insener-
tehnilise töötaja) põhimäärus" - kinnitatud 25. novembril
1967. a. NSVL Mäejärelevalve Komitee poolt;
 
     2.4. "Tüüpjuhend kraanade korrasoleku eest vastutavale
isikule" - kinnitatud 9. aprillil 1965. a. NSVL Mäejärelevalve
Komitee poolt;
 
     2.5. "Tüüpjuhend kraanade ohutu töötamise eest
vastutavale isikule" - kinnitatud 27. septembril 1966. a. NSVL
Mäejärelevalve Komitee poolt.
 
                            Ameti peadirektor Ü. TAMBET
 
------
                                       K i n n i t a t u d 
                         ETJA 31. mai 1993.a. käskkirjaga nr.12
 
             Kraanade valmistamise ja kasutamise 
                         e e s k i r i
 
                         1. Üldsätted
 
 
     1.1. Käesolev eeskiri lähtub Eesti Vabariigi Valitsuse
17. detsembri 1990. a. määrusega nr. 254 kinnitatud "Surve- ja
tõsteseadmete valmistamise ja kasutamise korrast" ning
kehtestab nõuded kraanade projekteerimiseks, valmistamiseks,
monteerimiseks ja kasutamiseks Eestis.
 
     1.2. Käesolevas eeskirjas loetakse kraanadeks:
 
     1.2.1. sild- ja pukk-kraanasid;
 
     1.2.2. portaalkraanasid;
 
     1.2.3. tornkraanasid;
 
     1.2.4. liikur- ja statsionaarseid noolkraanasid;
 
     1.2.5. raudteekraanasid;
 
     1.2.6. konsoolkraanasid;
 
     1.2.7. kaabelkraanasid;
 
     1.2.8. käsi- ja elektritailisid.
 
     1.3. Käesolev eeskiri ei kehti laevadele või muudele
ujuvvahenditele paigaldatud kraanade kohta.
 
     1.4. Kraanad peavad olema projekteeritud, valmistatud,
paigaldatud, kasutatud ning hooldatud nii, et ei tekiks inim-,
omandi- või keskkonnakahjustusi.
 
     1.5. Käesolevat eeskirja peavad järgima kõik isikud
(organisatsioonid ja kodanikud), kelle tegevusvaldkond
puudutab eeskirjas käsitletud kraanasid.
 
     1.6. Isikud, kes rikuvad käesoleva eeskirja või selle
alusel välja antud otsuste ja juhendite ning nendega liituvate
standardite nõudeid, kannavad vastutust Eesti Vabariigi
õigusaktidega kehtestatud korras.
 
     1.7. Käesolevast eeskirjast kõrvale kalduda tohib
erandkorras üksnes Eesti Vabariigi Riikliku Tehnilise
Järelevalve Ameti (edaspidi ETJA) loal.
 
             2. Valmistamine
 
     2.1. Tegevus- ja valmistusluba
 
     2.1.1. Kraanasid ja nende elemente (edaspidi kraanad)
võivad valmistada või koostada mujal valmistatud sõlmedest
organisatsioonid, kellele ETJA on välja andnud vastava
tegevusloa.
 
     2.1.2. Tegevusloa saab organisatsioon, kellel on
tehnovahendid ja oskustöölised kraanade kvaliteetseks
valmistamiseks.
 
     2.1.3. Konkreetse kraana valmistamise taotleja peab
esitama ETJAle kontrollida kraana projektdokumentatsiooni ning
tema nõudmisel ka teadusasutuse, eriorganisatsiooni või
erialaspetsialisti arvamuse projekti kohta.
 
     2.1.4. Kui kraana projektdokumentatsioon vastab käesoleva
eeskirja ning selle alusel välja antud välja antud otsuste ja
juhendite ning nendega liituvate standardite ja normide
nõuetele, kooskõlastatakse projekt-dokumentatsioon ja antakse
välja valmistusluba.
 
     2.1.5. Kraanade valmistamine peab toimuma ETJA poolt
tunnustatud valmistamise järelevaataja kontrolli all.
 
     2.1.6. Valmistusloa saaja vastutab käesoleva eeskirja
ning selle põhjal antud juhendite ja nendega liituvate
standardite ja normide nõuete täitmise eest.
 
     2.1.7. ETJA poolt väljastatud valmistusloa numbri ja
väljaandmise aja peab valmistajaorganisatsioon (edaspidi
valmistaja) sisse kandma kraana valmistamise sertifikaati
(passi).
 
     2.1.8. Kraana valmistaja peab kõrvaldama kraana
kasutamise käigus ilmnenud valmistamisest tingitud defektid ja
konstruktiivsed puudused ning informeerima nendest ETJAt.
 
     2.2. Materjalid, arvutus, konstruktsioon
 
     2.2.1. Kraana valmistamiseks kasutatavad materjalid
peavad tagama kraana arvutusliku töökindluse tööea jooksul
ettenähtud kasutustingimustel (arvutuslik tõstevõime,
töörežiim, keskkonna korrosiooniaktiivsus, plahvatusohtlikkus
ja temperatuur).
 
     2.2.2. Kraana tuleb valmistada ETJA poolt lubatud
materjalidest.
 
     2.2.3. Materjali või pooltoote kvaliteedi vastavust
standarditele, normidele ja tehnilistele tingimustele peab
tõendama tarnijaettevõtte sertifikaat ja markeering.
     Kui sertifikaat või markeering puudub või on puudulikult
vormistatud, peab vajaliku katsetuse ja anlüüsi korraldama
kraana valmistaja.
 
     2.2.4. Kraana püsivusarvutus ja kandekonstruktsioonide
tugevusarvutus tuleb teha ETJA poolt tunnustatud
arvutusmetoodika järgi.
 
     2.2.5. Kraana konstruktsioon peab olema töökindel, tagama
kasutusohutuse ning võimaldama takistuseta juurdepääsu
kõikidele sõlmedele nende ülevaatuseks, hoolduseks ja
remondiks.
 
     2.2.6. Kraana konstruktsioon peab vastama Eesti Vabariigi
standarditele ja normidele, tehnilistele tingimustele või ETJA
poolt tunnustatud rahvusvahelistele või välisriikide
standarditele ja normidele, nende puudumisel ETJA juhenditele.
 
     2.3. Keevitustööd. Keevisliidete kontroll
 
     2.3.1. Kraanasid peab keevitama vastavalt nende
valmistamise tehnilistele tingimustele ja tehnoloogilise
dokumentatsiooni nõuetele. 
     Tehnoloogiline dokumentatsioon peab sisaldama juhiseid
kraana valmistamisel kasutatava keevitustehnoloogia,
täitematerjalide kasutamise, kontrolli mooduste ja mahu kohta,
samuti eel- ja kaasneva kuumutuse ning termotöötluse kohta.
 
     2.3.2. Kraanade keevitustöid, sealhulgas eelkeevitust ja
ajutiste kinnituste keevitamist võivad teha ainult vastava
tunnistusega keevitajad.
 
     2.3.3. Keevisõmblused tuleb märgistada nii, et õmbluse
teinud keevitaja nimi on kindlaks tehtav.
 
     2.3.4. Termotöödelda tuleb kraana elemente, milles võivad
valmistamise ajal tekkida lubamatud pinged, ning samuti
elemente, mille ettenähtud tugevuse annab termotöötlus.
     Termotöötlemist vajavad elemendid või detailid määratakse
tema poolt tehtud keevisliidete kvaliteedi üle.
 
     2.3.5. Kraanade valmistaja peab tagama laboratoorse
kontrolli tema poolt tehtud keevisliidete kvaliteedi üle.
     
     2.3.6. Keevisliidete kontrollimise metoodika ja mahu
määravad Eesti Vabariigi standardid ja normid, ETJA poolt
tunnustatud  rahvusvahelised ja välisriikide standardid ja
normid või ETJA juhendid.
 
     2.3.7. Kraana materjalide ja keevisliidete kvaliteedi
kontrolli tulemused on arvestatavad, kui kontrollinud on ETJA
või tema poolt tunnustatud organisatsioon.
 
     2.3.8. Keevisliidete kvaliteet on mitterahuldav, kui mis
tahes kontrollimoodust rakendades on ilmnenud vead (defektid),
mida määratlevad keevisliidete kvaliteedi normid.
 
     2.3.9. Valmistamisel ilmnenud vead tuleb kõrvaldada ja
parandatud õmblused seejärel kontrollida. Vea kõrvaldusviis ja
parandatud õmbluse kvaliteet peab tagama kraana vajaliku
tugevuse ja kasutusohutuse.
 
     2.4. Dokumentatsioon, markeerimine ja vastuvõtmine
 
     2.4.1. Valmistaja peab tellijale koos kraanaga üle andma
kraana valmistamise sertifikaadi (passi), tehnilise
kirjelduse, montaaži- ja kastusjuhendi ning tehnohoolduse ja
remondijuhendi.
     Tehnohoolduse ja remondijuhendis peab muu hulgas olema
näidatud kraana hooldustööde ja kontrolli maht, meetodid ja
sagedus.
     Välismaalt toodud kraanale peab nimetatud dokumendid
nõudma selle maaletooja.
 
     2.4.2. Kraana elementide või koosteühikute (sõlmede)
valmistamisel peab valmistaja väljastama toote sertifikaadi.
 
     2.4.3. Valmistaja peab igale kraanale nähtavale kohale
kinnitama firmasildi, millele on märgitud valmistaja nimetus
(kaubamärk), kraana tõstejõud, väljalaskmise aasta ja
järjekorranumber.
     Firmasildi asukoht peab olema näidatud kraana üldvaate
joonisel.
 
     2.4.4. Valmistaja peab iga valminud kraana ja selle
elemendi kvaliteeti kontrollima projektdokumentatsioonis
ettenähtud mahus ning tulemused kandma valmistamise
sertifikaati (passi).
 
     2.4.5. Valmistaja peab iga valminud kraana esitama
kontrollimiseks ETJAle.
 
            3. Kasutamine
 
     3.1. Montaaž ja paigaldamine
 
     3.1.1. Enne registreerimisele kuuluva kraana montaaži või
paigaldamist (v.a. liikurnoolkraanad) peab omanik või valdaja
esitama kraana paigalduse projektdokumentatsiooni ETJAle
kontrollida ja kooskõlastada.
 
     3.1.2. Montaaž tuleb teha ETJA poolt kooskõlastatud
kraana paigalduse projektdokumentatsiooni, valmistaja
montaaži- ja kasutusjuhendi ning käesoleva eeskirja nõuete
kohaselt.
 
     3.1.3. ETJAs registreerimisele kuuluva kraana montaaži
võib teha tema poolt vastava tegevusloa saanud organisatsioon
ETJA poolt tunnustatud montaaži järelevaataja kontrolli all.
 
     3.1.4. Kraana montaažitööd peab montaažiorganisatsioon
vormistama montaaži kvaliteedi tunnistusega (montaažiaktiga),
millele kirjutab alla montaaži järelevaataja.
 
     3.2. Registreerimine
 
     3.2.1. Kraana, mille kohta kehtivad käesoleva eeskirja
nõuded, tuleb enne kasutuselevõttu registreerida ETJAs.
 
     3.2.2. Registreerimisele ei kuulu:
 
     3.2.2.1. käsi- ja elektritailid;
 
     3.2.2.2. käsiajamiga kraanad;
 
     3.2.2.3. väljaspool kraanat asuvast juhtpuldist juhitavad
alla 5 tf tõstejõuga sild-, pukk- ning pöörd- või liikuvad
konsoolkraanad;
 
     3.2.2.4. kuni 1 tf tõstejõuga (kaasa arvatud)
noolkraanad;
 
     3.2.2.5. puitmastidega kaabelkraanad.
 
     3.2.3. Kasutusel olev kraana tuleb ümber registreerida:
 
     3.2.3.1. kraana omaniku või valdaja muutumisel;
 
     3.2.3.2. pärast kraana ümberehitamist.
 
     3.2.4. Kasutuselt kõrvaldatud kraana tuleb ETJAs arvelt
maha võtta.
 
     3.3. Kasutuselevõtu kontroll ja kasutusluba
 
     3.3.1. Enne ETJAs registreerimisele kuuluva kraana
kasutuselevõttu peab omanik või valdaja esitama selle ETJAle
kasutuselevõtu kontrolliks ning kasutusloa taotlemiseks.
 
     3.3.2. Kasutuselevõtu kontroll tehakse igale uuele ning
uuesti paigaldatud (välja arvatud liikurnoolkraanad) või
ümberehitatud kraanale, samuti pärast kraana omaniku või
valdaja muutumist.
 
     3.3.3. ETJAs registreerimisele mittekuuluvate kraanade
kasutuselevõtu kontrolli teeb kraana kasutamise järelevaataja.
 
     3.3.4. Kasutuselevõtu kontrolli positiivsete tulemuste
korral vormistab kontrollija kasutusloa.
 
     3.4. Kasutusnõuded
 
     3.4.1. Kraana kasutamisel peab omanik või valdaja :
 
     3.4.1.1. tagama, et kraana kasutamine ja tehnohooldus
ning järelevalve nende toimingute üle toimub käesoleva
eeskirja ja selle alusel välja antud juhendite ning kraana
valmistaja poolt väljastatud dokumentatsioonis ettenähtud
mahud, viisil ja sagedusega;
 
     3.4.1.2. määrama kraana kasutamise ja tehnoseisundi üle
järelevalvet teostavaks isikuks (kasutamise järelevaatajaks)
vajalike erialaste teadmistega ja ETJA poolt tunnustatud
isiku;
 
     3.4.1.3. määrama vastava kvalifikatsiooniga kraanajuhid
ning välja andma neile tööjuhendid;
 
     3.4.1.4. tagama kraanajuhile, tehnohooldus- ja
remondipersonalile ning kasutamise järelevaatajale tingimused
kraana niisuguseks kasutamiseks ja hooldamiseks, et oleks
välistatud inim-, omandi- ja keskkonnakahjustused.
 
     3.4.2. Kraana omanik või valdaja võib sõlmida kraana
tehnohoolduse ja remondi lepingu teise organisatsiooniga,
mille alusel on tal õigus kasutamise järelevaataja kohustused
ka üle anda selle organisatsiooni ETJA poolt tunnustatud
töötajale.
 
     3.4.3. Kraana kasutamise järelevaataja peab teostama
järelevalvet kraana tehnoseisundi, tehnohoolduse ja remondi
üle isiklikult.
 
     3.4.4. Kraanajuhil peavad olema selleks tööks nõutavad
erialateadmised ja -oskused ning ta peab olema vähemalt 18-
aastane.
     Kraanajuhil peab olema kutsetunnistus, mis tõendab tema
õigust töötada antud tüüpi kraanal.
 
     3.4.5. Kraanajuht peab kraana korras hoidma ning sellega
töötama ohutult ja õigesti igas olukorras vastavalt talle
antud tööjuhendile ning kasutamise järelevaataja korraldustele
ja juhistele.
 
     3.4.6. Ilmse ohu korral, samuti tööjuhendis ettenähtud
juhtudel peab kraanajuht kraanaga töö lõpetama.
 
     3.5. Kontrollimised ja järelevaatused
 
     3.5.1. Inim-, omandi- ja keskkonnakahjustuste vältimiseks
peab omanik või valdaja korraldama kraana kontrolli ning
tehnojärelevaatust vastavalt käesoleva eeskirja ja selle
alusel välja antud juhendite nõuetele.
 
     3.5.2. Omanik või valdaja on kohustatud registreeritud
kraana esitama ETJAle kasutustingimuste kontrollimiseks ja
tehnojärelevaatuseks ETJA poolt kehtestatud tähtaegadel.
 
     3.5.3. Kraana tuleb esitada erakorraliseks 
tehnojärelevaatuseks:
 
     3.5.3.1. kraana kasutamisel toimunud õnnetusjuhtumi,
avarii või kahjulikke tagajärgi põhjustada võiva tehnorikke
põhjuste väljaselgitamiseks;
 
     3.5.3.2. pärast kraana ümbermonteerimist teisele kohale;
 
     3.5.3.3. üle 12 kuu kasutamata olnud kraana uuesti
kasutuselevõtu eel;
 
     3.5.3.4. pärast kraana sellist remonti või ümberehitust,
mille tegemiseks on nõutav ETJA luba;
 
     3.5.3.5. pärast kaabelkraanade kande- ja vanditrosside
vahetamist;
 
     3.5.3.6. pärast kraana kandekonstruktsioonide, tõste- ja
nooletõstemehhanismide ning tõstekonksu vahetamist;
 
     3.5.3.7. ETJA nõudel.
 
     3.5.4. Kraana omanik või valdaja peab ETJA nõudmisel
korraldama kraana tehnilist ekspertiisi või laboratoorseid
uuringuid selle tehnoseisundi kindlaksmääramiseks.
 
       4. Avariide, kahjustuste ja tööõnnetuste uurimine
 
     4.1. Kraana avariist ning selle kasutamisel toimunud
inim-, omandi- või keskkonnakahjustusest peab omanik või
valdaja viivitamatult teatama ETJAle.
 
     4.2.  Kraana kasutamisel toimunud tööõnnetustest
teatamine ja õnnetuse põhjuste  uurimise korraldamine toimub
Eesti Vabariigi töökaitseseadusega (RT 1992, 25, 343) ja
sellest lähtuvate normatiivdokumentidega kehtestatud korras.
 
     4.3. Kuni ETJA esindaja kohalejõudmiseni peab kraana
omanik või valdaja säilitama avarii, kahjustuse või
tööõnnetuse tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei põhjusta
edasisi kahjustusi.
 
     4.4. Avariide ja kahjustuste põhjusi tuleb uurida  ETJA
poolt kehtestatud korras.
 
                         5. Erisätted
 
     5.1. Käesolev eeskiri kehtib alates 1. juulist 1993.a. 
 
     5.2. Üksikasjalikud juhised ning tehnonõuded käesoleva
eeskirja alla kuuluvate kraanade konstruktsiooni,
valmistamise, paigaldamise ja kasutamise kohta määravad
kindlaks Eesti Vabariigi standardid ja normid, ETJA poolt
tunnustatud rahvusvahelised ja välisriikide standardid ja
normid  ning ETJA juhendid.
 
     5.3. Käesoleva eeskirja jõustumise hetkel kasutusel,
valmistamisel, paigaldamisel või ümberehitamisel olevate
kraanade selle eeskirjaga vastavusse viimise vajaduse ja
tähtaja otsustab ETJA igal üksikjuhul eraldi.
 
     5.4. Selle eeskirja alla kuuluvate kraanade
konstruktsiooni, valmistamist, paigaldamist ja kasutamist
reglementeerivate ametkondlike juhend- ja normdokumentide
aluseks peab olema käesolev eeskiri.
 
 
                                     L i s a 
                        "Kraanade valmistamise ja kasutamise
                                  eeskirja" juurde
 
              Kasutatavad terminid ja määratlused
 
     1. Kraana - tsükliliselt töötav tõstemasin lastide
tõstmiseks, teisaldamiseks ja langetamiseks, mis koosneb
kandekonstruktsioonidest, tõstemehhanismidest (vints, tali),
painduvatest tõste- ja hoideelementidest (trossid, ketid),
jõuseadme(te)st ja lastihaardeseadis(t)est.
 
     2. Sildkraana - rööbasteel liikuva sillaga (talaga)
kraana, mille lastihaardeseadis on kandurite abil ühendatud
piki silda (tala) liikuva tõstevankri või taliga.
 
     3. Pukk-kraana - rööbasteel liikuv neljale tugijalale
toetuv sillaga kraana, mille lastihaardeseadis on kandurite
abil ühendatud piki silda liikuva tõstevankri või taliga.
 
     4. Noolkraana - kraana, mille lastihaardeseadis on
riputatud noole otsa või piki noolt liikuva tõstevankri külge.
 
     5. Portaalkraana - rööbasteel liikuvale portaalile
monteeritud pööratav noolkraana, mille konstruktsioon
võimaldab kraanal liikuda laaditavate transpordivahendite
kohal.
 
     6. Tornkraana - rööbasteel liikuv või statsionaarsele
alusele monteeritud noolkraana, mille pööratav nool on
kinnitatud torni ülaosa külge.
 
     7. Liikurnoolkraana - autole, traktorile, roomik- või
kummiratastel alusvankrile monteeritud noolkraana.
 
     8. Statsionaarne noolkraana - kohtkindlale alusele
paigaldatud noolkraana.
 
     9. Raudteekraana - raudtee veermikule monteeritud
noolkraana.
 
     10. Kaabelkraana -  kraana, mille lastihaardeseadis on
ühendatud piki tugedele kinnitatud kandetrossi liikuva
tõstevankriga.
 
     11. Konsoolkraana - eritasapinnas asuvate
vertikaaltugedega liikuv või statsionaarne konsooliga kraana,
mille lastihaardeseadis on ühendatud konsooliga või piki
konsooli liikuva tõstevankri või taliga.
 
     12. Käsitali -  käsiajamiga ühte korpusesse monteeritud
seade lastide tõstmiseks ja langetamiseks.
 
     13. Elektritali - elektriajamiga ühte korpusesse
monteeritud seade lastide tõstmiseks ja langetamiseks
     
     14. Koormuskarakteristika - kraana tõstejõu sõltuvus
noole ulatusest, pikkusest ja kraana paigaldusviisist.
 
     15. Tõstejõud - suurim lasti kaal, mille tõstmiseks
kraana on ette nähtud.
 
     16. Nooleulatus - kaugus kraana pöörleva osa teljest
lastihaardeseadise vertikaalini.
 
     17. Koormusmoment - nooleulatuse ja tõstetava lasti kaalu
korrutis.
 
     18. Püsivus - kraana võime vastu panna teda
tasakaaluasendist hälbivatele jõududele.
 
     19. Töörežiim - kraana või kraanamehhanismi
kasutustingimuste ja koormatuse alusel määratav tinglik
tööolukord, mis on arvutuste aluseks.
 
     20. Kandekonstruktsioon - kraana konstruktsioon, mis
võtab vastu põhikoormust ja kindlustab kraana tugevuse,
jäikuse ja püsivuse.
 
     21. Element - kraana koostisosa, mis sooritab tema mõnda
põhitalitust või võtab vastu temale määratud koormust.
 
     22. Lastihaardeseadis - tõstetrossi või -ketiga ühendatud
seadis lasti riputamiseks või haaramiseks.
 
     23. Vant - paind- või jäikühend kraana elementide
hoidmiseks ja (või) riputamiseks.
 
     24. Rööbastee - paralleelselt või ekvidistantselt
paigaldatud rööpad kraana liikumise suunamiseks.
 
     25. Projektdokumentatsioon - dokumentide kogum, mis
sisaldab kavandatava kraana lõpliku lahenduse ning annab
vajaliku ettekujutuse kraana konstruktsioonist ja lähteandmete
tehnilise dokumentatsiooni koostamiseks.
 
     26. Tehniline dokumentatsioon - kraana valmistamise,
katsetamise, kasutamise ja remontimise dokumentatsioon.
 
     27. Valmistamise sertifikaat - kraana tehnilisi omadusi
ja kvaliteeti tõendav dokument.
 
     28. Tehnohooldus - tööde kompleks, mis hõlmab kasutatava
kraana töökindluse ja töövalmiduse säilitamiseks rakendatavaid
tehnilisi abinõusid.
 
------
                                     K i n n i t a t u d 
                  ETJA 31. mai 1993. a. käskkirjaga nr. 12
 
 
                    ETJA JUHEND NR 6-1T-93
         Kraanad. Kasutamise järelevaataja. Kraanajuht
 
     1. Käesolev juhend on koostatud Eesti Vabariigi Valitsuse
17. detsembri 1990. a. määrusega nr. 254 kinnitatud "Surve- ja
tõsteseadmete valmistamise ja kasutamise korra" alusel.
 
     2. Juhend kehtib alates 1. juulist 1993. a. ja sätestab
Eesti Tehnilise Järelevalve Ameti (edaspidi ETJA) poolt 31.
mai 1993. a. käskkirjaga nr. 12 kinnitatud "Kraanade
valmistamise ja kasutamise eeskirjas" käsitletud kraanade
kasutamise järelevaataja tunnustamise ning kraanajuhi
pädevuse. 
 
     3. Kraana kasutamise järelevaatajaks peab olema ETJA
poolt tunnustatud isik, kellel on vajalikud erealateadmised ja
töökogemused. Kraana kasutamise järelevaatajaks võib olla ka
kraana omanik (valdaja) või kraanajuht (kui ta on kraana
omanik), kui tema pädevus vastab käesoleva juhendi punktis 4
esitatud nõuetele.
 
     4. Kraana kasutamise järelevaatajal peab olema vähemalt
keskharidus ja 2-aastane töökogemus vastavat tüüpi kraana
tehnohoolduse ja remonttöödel.
 
     5. Kasutamise järelevaataja peab tundma kraana ehitust
ning selle kohta kehtivaid eeskirju, juhendeid, norme ja
standardeid.
 
     6. Kraana kasutamise järelevaataja peab jälgima, et:
 
     6.1. kraana vastaks valmistaja tehnilistele nõuetele,
"Kraanade valmistamise ja kasutamise eeskirja" ja sellega
liituvate juhendite, standardite ja normide nõuetele;
 
     6.2. kraanat hooldataks ja remonditaks vastavalt
valmistaja hooldus- ja remondijuhendile;
 
     6.3. kraanal avastatud puudused kõrvaldataks õigeaegselt;
 
     6.4. kraanal töötaks vastava kvalifikatsiooniga kraanajuht;
 
     6.5. kraana oleks ette valmistatud ja õigeaegselt
esitatud kontrolliks ja tehniliseks järelevaatuseks ETJAle.
 
     7. Taotluse järelevaataja tunnustamiseks esitab ETJA
piirkondlikule inspektsioonile kraana omanik või valdaja.
 
     8. Taotluses tuleb lisada:
 
     8.1. haridust tõendava dokumendi koopia;
 
     8.2. väljavõte tööraamatust või selgitus punktis 4 nõutud
töökogemuste kohta;
 
     8.3. isiku nõusolek töötada järelevaatajana.
 
     9. ETJA piirkondlik inspektsioon väljastab tunnistuse
järelevaataja tunnustamise kohta, kui järelevaataja haridus,
teadmised ja töökogemused vastavad käesolevas juhendis
esitatud nõuetele. Tunnistuse väljaandja võib teha erandeid
järelevaataja haridustasemele esitatavate nõuete kohta.
 
     10. Järelevaataja peab reeglina töötama järelevaataja
tunnustamist taotlevas organisatsioonis põhitöökohaga või
olema taotleva organisatsiooni või kraana omanikuga
(valdajaga) muul viisil töövahekorras.
 
     11. Kui järelevaataja katkestab töövahekorra teda
järelevaatajaks taotlenud organisatsiooniga, peab see
organisatsioon informeerima sellest järelevaatajat tunnustanud
ETJA piirkondlikku inspektsiooni ja taotlema uue järelevaataja
tunnustamist. Kui uut järelevaatajat ei saa nõuetekohaselt
tunnustada, tühistatakse kraanade kasutusluba.
 
     12. Järelevaataja tunnustus kaotab kehtivuse töölepingu
lõpetamisel tema tunnustamist taotlenud tööandjaga.
 
     13. Kuni 1. juulini 1994. a. tunnustatakse kraana
kasutamise järelevaatajana isikut, kes on sooritanud eksami
tema tegevusvaldkonda kuuluvate kraanade ehituse ja kasutamise
eeskirjade, juhendite, standardite ja normide tundmiseks ETJA,
ministeeriumi või ametkonna, ettevõtte või koolituskeskuse
eksamikomisjoni ees, kus on osalenud ETJA esindaja ning temale
on välja antud ETJA esindaja allkirjaga tunnistus.
 
     14. Kraanajuhiks võib olla isik, kes on vähemalt 18-
aastane, saanud vajaliku teoreetilise ja praktilise väljaõppe,
sooritanud asjakohase eksami ning talle on välja antud
kutsetunnistus töötamiseks konkreetset tüüpi kraanal. ETJAs
registreerimisele kuuluva kraana juhi eksamineerimisel peab
osalema ETJA esindaja, kelle allkiri peab olema
kutsetunnistusel.
 
     15. Kraanajuhina võib töötada ka kraana omanik, kui ta
vastab käesoleva juhendi punktis 14 esitatud tingimustele.
 
     16. ETJA ei nõua kasutamise järelevaatajate ja
kraanajuhtide teadmiste perioodilist kontrolli
(korduseksameid). Kraana omanik või valdaja peab hea seisma
selle eest, et nendel isikutel oleksid oskused ja teadmised,
mida neil oma tööks vaja läheb.
 
     Juhul kui ETJA inspektor tuvastab kraana kontrollimisel
ülalnimetatud isikute tööalase ebakompetentsuse, teeb ta
kraana omanikule või valdajale ettepaneku need isikud töölt
eemaldada.
 
                                Ameti peadirektor Ü. TAMBET
                                Tehnikajärelevalve
                                osakonna juhataja T. SEPP
 
------
                                         K i n n i t a t u d 
                     ETJA 31. mai 1993. a. käskkirjaga nr. 12
 
 
                    ETJA JUHEND NR. 7-2T-93
 
Kraanad. Valmistamise, ümberehituse, montaaži ja remondi luba.
      Järelevaataja tunnustamine. Projektdokumentatsiooni
                        kooskõlastamine
 
 
                         1. Üldsätted
 
     1.1. Käesolev juhend on koostatud Eesti Vabariigi
Valitsuse 17. detsembri 1990. a. määrusega nr. 254 kinnitatud
"Surve- ja tõsteseadmete valmistamise ja kasutamise korra"
alusel.
 
     1.2. Juhend kehtib alates 1. juulist 1993. a. ning annab
kohustuslikud juhised Eesti Tehnilise Järelevalve Ameti
(edaspidi ETJA) poolt 31. mai 1993. a. käskkirjaga nr. 12
kinnitatud "Kraanade vamistamise ja kasutamise eeskirjas"
käsitletud kraanade ja nende elementide valmistamise,
ümberehituse, montaaži ja remondi lubade väljastamise, nende
tööde järelevaataja tunnustamise ning vastava
projektdokumentatsiooni kooskõlastamise kohta.
 
     1.3. Juhendis loetakse:
 
     1.3.1. valmistamiseks: projektdokumentatsiooniga
ettenähtud parameetritega kraana või selle elemendi tootmist;
 
     1.3.2. ümberehituseks:
 
     1) kraana konstruktsiooni sellist muutmist, mis erineb
valmistaja poolt ettenähtust;
 
     2) kraana tööparameetrite muutmist;
 
     3) kraana elektrilise, hüdraulilise või pneumaatilise
skeemi muutmist;
 
     1.3.3. montaažiks: kraana kokkupanekut kasutuskohal
eraldi elementidest;
 
     1.3.4. remondiks: sellist tööd, mille käigus kraana
kandekonstruktsioonid remonditakse keevituse teel.
 
     Kraana kandekonstruktsioonid on:
 
     1) alus- ja pöördraamid;
 
     2) portaal, torn, mast ja nool;
 
     3) konsoolid;
 
     4) sillad ja otsatalad;
 
     5) toed ja jäigad tõmmitsad;
 
     6) sõidu- ja tõstevankrid;
 
     7) tugi-pöördeseadmed.
     
     1.4. Juhend kehtib "Kraanade valmistamise ja kasutamise
eeskirjas" käsitletud kraanade kohta järgmises ulatuses:
 
     1.4.1. valmistamise korral kõigi kraanade kohta;
 
     1.4.2. ümberehituse, montaaži ja remondi korral ETJAs
registreerimisele kuuluvate kraanade kohta.
 
     1.5. Kraanat ning selle elemente võib valmistada, ümber
ehitada, monteerida või remontida ETJA poolt väljastatud
tegevusloa olemasolul, tema poolt kooskõlastatud
projektdokumentatsiooni järgi ja tema poolt tunnustatud
järelevaataja kontrolli all.
 
     1.6. ETJAl on õigus nõuda projektdokumentatsiooni
kvaliteedi kohta vastava profiiliga teadusasutuste,
organisatsiooni või spetsialisti arvamust.
 
 
     2. Valmistamise, ümberehituse, montaaži ja remondi load
 
     2.1. Kraana või selle elemendi valmistamiseks,
ümberehituseks, monteerimiseks või remondiks annab ETJA
vastava tegevusloa.
 
     2.2. Tegevusloa taotleja peab ETJAle esitama:
 
     1) taotluse, milles tuleb näidata taotleja ja tegevuskoha
nimetus, aadressid ja telefoninumbrid;
 
     2) selgituse, milles on määratletud kraana tüüp ja
parameetrid ning kavandatav tegevusmaht;
 
     3) selgituse taotletava tegevusega seotud tehniliste
töötajate ning järelevalve organiseerimise korra kohta;
 
     4) selgituse ohutusnõuete kohta, sh. kraana katsetamisel;
 
     5) loa taotlemise ajal organisatsiooni töös osalevate
keevitajate ja monteerijate nimed ja nende tunnistuste
koopiad;
 
     6) selgituse kasutatavate tööruumide, -seadmete ja -
vahendite ning tehnoloogiaoperatsioonide kohta.
 
     2.3. Punkti 2.22 alapunktis 3 nõutud selgitus peab
sisaldama:
 
     1) taotleja organisatsioonilise ülesehituse kirjeldust,
mis näitab taotletava tegevuse ja kvaliteedi kontrolliga
seotud üksused ning vastutavad isikud, sealhulgas
järelevaatajad ja nende tööülesanded;
 
     2) keevitustööde kvaliteedi ja kontrollsüsteemi
kirjeldust, milles on näidatud kontrollmenetlus ja
kvaliteedinõuded.
 
     2.4. Punkti 2.2 alapunktis 6 nõutud selgitus peab
sisaldama:
 
     1) selgitust detailide termotöötluse kohta;
 
     2) selgitust kvaliteedi kontrolli laboriuuringute kohta.
 
     2.5. Kui loa taotleja kasutab punkti 2.2 alapunktides 3,
5 ja 6 nõuete täitmisel teiste organisatsioonide abi, tööjõudu
või töövahendeid, tuleb need taotluses märkida.
 
     2.6. ETJA väljastab vastava tegevusloa, kui eeltoodud
nõuded on täidetud. Tegevusluba antakse kuni 3-aastase
kehtivusega.
 
     ETJA võib vähendada punktis 2.2 loetletud dokumentide
arvu või mahtu.
 
     Kui loa saanud organisatsioon on rikkunud tegevusnõudeid,
tühistab ETJA loa kehtivuse.
 
     2.7. Valmistamise tegevusloa saanud organisatsioon võib
asuda konkreetse kraana või selle elemendi valmistamisele, kui
ETJA on sellekohase projektdokumentatsiooni kooskõlastanud ja
väljastanud konkreetse valmistusloa.
 
     2.8. Ümberehituse, montaaži või remondi tegevusloa saanud
organisatsioon võib nimetatud töödega alustada ETJA poolt
kooskõlastatud projektdokumentatsiooni olemasolul.
 
   3. Valmistamise, ümberehituse ja remondi järelevaatajale 
                       esitatavad nõuded
 
     3.1. Kraana või selle elemendi valmistamise, ümberehituse
ja remondi järelevaatajad liigitatakse pädevuse põhjal
alljärgnevalt:
 
     1) A-pädevusklass. Järelevaatajal peab olema tehniline
kõrgharidus ning vähemalt 4-aastane töökogemus
eelnimetatud tegevusvaldkondades.
 
     2) B-pädevusklass. Järelevaatajal peab olema tehniline
kõrg- või keskeriharidus ning vähemalt 2-aastane töökogemus
eelnimetatud tegevusvaldkondades.
     
Märkus.
 
     ETJA võib teha erandeid järelevaatajale esitatavate
nõuete osas. 
 
     3.2. Järelevaataja peab tundma kraanade ehitust ja
nende kohta kehtivaid eeskirju, juhendeid, norme ja
standardeid.
 
     3.3. A-pädevusklassi järelevaataja tohib töötada igas
tegevusvaldkonnas.
 
     3.4. B-pädevusklassi järelevaataja tohib töötada kraanade
remondiga seotud töödel.
 
 
          4. Montaaži järelevaatajale esitatavad nõuded
 
     4.1. Kraana montaaži järelevaatajad liigitatakse pädevuse
põhjal alljärgnevalt:
 
     1) Am-pädevusklass. Järelevaatajal peab olema tehniline
kõrgharidus ning vähemalt 4-aastane töökogemus kraanade
monteerimisel;
 
     2) Bm-pädevusklass. Järelevaatajal peab olema tehniline
kõrg- või keskeriharidus ning vähemalt 2-aastane töökogemus
kraanade monteerimisel.
 
     4.2. Am-pädevusklassi järelevaataja tohib juhtida kõikide
kraanade (välja arvatud portaalkraanad) montaažitöid.
 
     4.3. Bm-pädevusklassi järelevaataja tohib juhtida kõikide
kraanade (välja arvatud portaalkraanad) montaažitöid.
 
 
              5. Järelevaataja tunnustamise kord
 
     5.1. Taotluse järelevaataja tunnustamiseks esitab ETJAle
organisatsioon, kes valmistab, ehitab ümber, monteerib või
remondib kraanat.
 
     5.2. Taotluses tuleb märkida järelevaatajaks taotleva
isiku nimi, töökoht ja amet ning temale taotletav
pädevusklass.
 
     Taotlusele tuleb lisada:
 
     1) haridust tõendava dokumendi koopia;
 
     2) väljavõte tööraamatust või selgitus punktides 3.1 ja
4.1 nõutud töökogemuse kohta;
 
     3) isiku nõusolek töötada järelevaatajana.
 
     5.3. Järelevaataja peab reeglina töötama järelevaataja
tunnustamist taotlevas organisatsioonis põhitöökohaga. Kui
järelevaataja töötab põhitöökohaga teises organisatsioonis,
tuleb taotlusele lisada tema põhitööandja nõusolek selle
kohta, et ta võib takistusteta täita järelevaataja kohustusi.
 
     5.4. ETJA väljastab tunnistuse järelevaataja tunnustamise
kohta, ku järelevaataja haridus, teadmised ja töökogemus
vastavad taotletud pädevusklassi nõuetele.
 
     5.5 Kui järelevaataja katkestab töövahekorra tegevusloa
saanud organisatsiooniga, peab see organisatsioon kolme kuu
jooksul leidma uue järelevaataja ja taotlema tema
tunnustamist. Nimetatud ajaks peab organisatsioonil olema
ajutine järelevaataja, kelle pädevusklass vastab tema
tegevusvaldkonda kuuluvatele töödele. Kui uut järelevaatajat
ei saa nõuetekohaselt tunnustada, tühistatakse tegevusluba.
 
     5.6. Järelevaataja ülesandeks on järelevalve selle üle,
et:
 
     1) töö ja kvaliteedi kontrolli igas järgus peetaks kinni
ETJA poolt kooskõlastatud projektdokumentatsiooni, eeskirjade,
juhendite ja standardite ning normide nõuetest;
 
     2) keevitajatel oleksid kehtivad atesteerimistunnistused;
 
     3) tehnoloogiaprotsessis kasutatavad töövahendid, seadmed
ja tööriistad oleksid korras ja kvaliteedi kontrolliks
kasutatavad mõõteriistad oleksid nõutava täpsusega ning
õigeaegselt taadeldud.
 
     5.7. Töö kvaliteeti kinnitab järelevaataja oma allkirjaga
vastaval dokumendil.
 
 
          6. Projektdokumentatsiooni kooskõlastamine
 
     6.1. Kraana või selle elemendi valmistamise
projektdokumentatsiooni kooskõlastamiseks tuleb taotlusele
lisaks esitada ETJAle:
 
     1) toote tehnilised tingimused, tehniline kirjeldus või
tehniline ülesanne, kus sisalduvad toote põhinäitajad ning
vastuvõtmise ja kontrolli nõuded;
 
     2) toote üldvaade või koostejoonis;
 
     3) sõlmede ja detailide tööjoonised koos keevisõmbluste
äranäitamisega;
 
     4) tugevusarvutus;
 
     5) keevitustööde juhend;
 
     6) valmistamise näidissertifikaat;
 
     7) kraana montaaži-, kasutus-, remondi- ja
tehnohooldusjuhend.
 
     6.2. Montaažidokumentatsiooni kooskõlastamiseks tuleb
esitada kraana valmistaja poolt väljatöötatud montaažijuhend.
 
     6.3. Kraana või selle elemendi ümberehituseks ja
remondiks tarvilike dokumentide loetelu, mida esitada
kooskõlastamiseks ETJAle, määrab viimane lähtudes tööde mahust
ja iseloomust.
 
     6.4. Kraana või selle elemendi valmistamiseks annab ETJA
konkreetse valmistusloa, ümberehituseks, montaažiks või
remondiks kooskõlastuse, lüües ühtlasi pitsatijäljendi
põhidokumentidele.
 
     6.5. Projektdokumentatsioon tuleb esitada ETJAle kahes
eksemplaris, millest üks jääb ETJAle.
 
  Ameti peadirektor                  Ü. TAMBET
  Tehnikajärelevalve
    osakonna juhataja                T. SEPP
avalikgif