ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Raha eraldamine VV k 241 02.07.2020 02.07.2020
2 Raha eraldamine VV k 242 02.07.2020 02.07.2020
3 Volituse andmine Eesti Energia Aktsiaseltsi jagunemise otsustamiseks VV k 244 02.07.2020 02.07.2020
4 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine, varasemate sellekohaste otsuste muutmine ning nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks VV k 245 02.07.2020 02.07.2020
5 Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine VV k 239 02.07.2020 02.07.2020
6 Eesti Vabariigi valitsuse, Mali Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse Eesti väeüksuse staatuse kindlaksmääramist selle siirmise ajal Mali Vabariigi territooriumile käsitleva kokkuleppe eelnõu heakskiitmine VV k 240 02.07.2020 02.07.2020
7 Rahvusvahelise Valuutafondi poolt algatatud Somaalia võlakoorma kustutamise programmis osalemine VV k 243 02.07.2020 02.07.2020
8 Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 "Maaeluministeeriumi põhimäärus" muutmine VV m 53 02.07.2020 01.08.2020
9 Vabariigi Valitsuse 9. septembri 2010. a määruse nr 134 "Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord" muutmine VV m 54 02.07.2020 15.07.2020
10 Raha eraldamine VV k 224 25.06.2020 25.06.2020
11 2020/2021. õppeaastal riigi tagatud õppelaenu summa maksimaalmäära kehtestamine ühe laenutaotleja kohta VV k 225 25.06.2020 25.06.2020
12 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 226 25.06.2020 25.06.2020
13 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 227 25.06.2020 25.06.2020
14 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 228 25.06.2020 25.06.2020
15 Soome vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiste peakomitee koosseisu kinnitamine VV k 229 25.06.2020 25.06.2020
16 Seli-Angerja maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri VV m 50 25.06.2020 07.07.2020
17 Merel, Narva jõel ja Peipsi järvel ohtlike ning kahjulike ainete käitlemise kord VV m 51 25.06.2020 30.06.2020
18 Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a määruse nr 15 "Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutine taaskehtestamine" kehtetuks tunnistamine VV m 52 25.06.2020 30.06.2020
19 Alliklepa sadama akvatooriumi piiride määramine VV k 212 18.06.2020 18.06.2020
20 Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli eelnõu heakskiitmine VV k 215 18.06.2020 18.06.2020
21 Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine VV k 213 18.06.2020 18.06.2020
22 Volitus Sihtasutuse Archimedes, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ja Sihtasutuse Innove lõpetamise otsustamiseks VV k 216 18.06.2020 18.06.2020
23 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 218 18.06.2020 19.06.2020
24 Pärnu maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamine VV m 46 18.06.2020 29.06.2020
25 Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a määruse nr 199 "Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus" muutmine VV m 45 18.06.2020 01.08.2020

Otsingutingimused

AsutusegruppValitsus

avalikgif