ID-kaart

Sirvimine vastuvõtjate kaupa

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Kultuuriministri 1. juuni 2010. a määruse nr 3 "Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus" muutmine Kultuurimin k 23 16.09.2020 01.10.2020
2 Kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 137 16.09.2020 02.10.2020
3 Ohverdamiskoha "Hiieotsa" kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 132 15.09.2020 02.10.2020
4 Karantiininõuded ja nende täitmise järelevalve kord Sotsiaalmin m 43 14.09.2020 25.09.2020
5 Keskkonnaministri 22. detsembri 2016. a määruse nr 73 "Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika" muutmine Keskkonnamin m 44 11.09.2020 18.09.2020
6 Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 "Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord" muutmine Justiitsmin m 16 11.09.2020 18.09.2020
7 Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine Sotsiaalmin m 41 10.09.2020 01.10.2020
8 Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine Sotsiaalmin m 42 10.09.2020 01.10.2020
9 Maaeluministri määruste muutmine Maaelumin m 59 10.09.2020 18.09.2020
10 Maaeluministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 44 "Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord" muutmine Maaelumin m 60 10.09.2020 18.09.2020
11 2021/2022., 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad Haridus- ja teadusmin m 32 09.09.2020 01.09.2021
12 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruse nr 57 "Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 55 09.09.2020 18.09.2020
13 Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 75 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus" muutmine Maaelumin m 58 09.09.2020 14.09.2020
14 Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 "Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Sotsiaalmin m 40 08.09.2020 13.09.2020
15 Kultuuriministri 30. aprilli 2020. a määruse nr 9 "COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale" muutmine Kultuurimin m 22 08.09.2020 12.09.2020
16 Keskkonnaministri 11. septembri 2019. a määruse nr 41 "Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord" muutmine Keskkonnamin m 43 02.09.2020 07.09.2020
17 Rakvere Riigigümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusmin m 30 02.09.2020 07.09.2020
18 Haridus- ja teadusministri 18. augusti 2016. a määruse nr 55 "Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel" muutmine Haridus- ja teadusmin m 31 02.09.2020 07.09.2020
19 Järelevalvetasu määra kehtestamine Audiitorkogu 2020/2021. majandusaastaks Rahandusmin m 33 01.09.2020 06.09.2020
20 Majandus- ja taristuministri 3. oktoobri 2014. a määruse nr 85 "Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014-2020" muutmine Majandus- ja taristusmin m 54 31.08.2020 06.09.2020
21 Kiiret lairibateenust võimaldavate elektroonilise side võrkudega liitumiseks toetuse andmise tingimused ja kord Väliskaubandus- ja infotehnoloog m 52 27.08.2020 05.09.2020
22 Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise teise etapi toetusmeetme tingimused ja kord Väliskaubandus- ja infotehnoloog m 53 27.08.2020 05.09.2020
23 Siseministri 12. septembri 2012. aasta määruse nr 10 "Nõuded vabatahtlikule merepäästjale, vabatahtliku merepäästja välja- ja täiendusõppele, vabatahtliku merepäästja tunnistusele ja vabatahtliku merepäästja eritunnusele ja selle kandmise korrale" muutmine Sisemin m 32 26.08.2020 31.08.2020
24 Elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu ja digitaalsete andmete kehtivusaeg Sisemin m 33 26.08.2020 01.10.2020
25 Tervise- ja tööministri 15. novembri 2018. a määruse nr 48 "Piiriülese andmevahetusplatvormi vahendusel töödeldavate andmete koosseis, andmevahetuse korraldus ja logide säilitamise tähtaeg" muutmine Sotsiaalmin m 38 25.08.2020 31.08.2020

Otsingutingimused

AsutusegruppMinistrid

avalikgif