ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/619, 15. aprill 2021, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2020/2235, (EL) 2020/2236 ja (EL) 2021/403 seoses loomatervise sertifikaatide, loomatervise/ametlike sertifikaatide ja ametlike sertifikaatide kasutamist käsitlevate üleminekusätetega  15.04.2021 19.04.2021 619 Euroopa Komisjon m
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/620, 15. aprill 2021, milles sätestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 kohaldamiseks seoses teatavate liikmesriikide ning nende tsoonide ja bioturvarühmikute taudivaba staatuse ja vaktsineerimisvaba staatuse heakskiitmisega teatavate loetellu kantud taudide suhtes ning nende taudide likvideerimise programmide heakskiitmisega  15.04.2021 19.04.2021 620 Euroopa Komisjon m
3 Haridus- ja teadusministri 1. veebruari 2016. a määruse nr 7 "Hiiumaa Gümnaasiumi põhimäärus" muutmine 14.04.2021 19.04.2021 8 Haridus- ja teadusmin m
4 Võru linna 2021. aasta lisaeelarve 14.04.2021 19.04.2021 6 Võru Lvk m
5 Komisjoni otsus (EL, Euratom) 2021/625, 14. aprill 2021, esmasvahendajate võrgustiku loomise ning sündikaattehingute pea- ja kaaskorraldajate kõlblikkuskriteeriumide kindlaksmääramise kohta seoses komisjoni laenuvõtmistegevusega liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel 14.04.2021 19.04.2021 625 Euroopa Komisjon o
6 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/626, 14. aprill 2021, millega luuakse InvestEU portaal ja nähakse ette selle tehniline kirjeldus 14.04.2021 19.04.2021 626 Euroopa Komisjon o
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/617, 14. aprill 2021, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2020/2235 ja (EL) 2020/2236 seoses loomatervise sertifikaatide näidiste ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidistega teatavate veeloomade ja loomsete saaduste liitu toomiseks  14.04.2021 19.04.2021 617 Euroopa Komisjon m
8 Lasteaed Taaramäe arengukava kinnitamine 13.04.2021 19.04.2021 6 Rae Vv m
9 Rae Vallavalitsuse planeerimis-, ehitus- ja keskkonnaameti põhimäärus 13.04.2021 19.04.2021 7 Rae Vv m
10 Rae Vallavalitsuse arendus- ja haldusameti põhimäärus 13.04.2021 19.04.2021 8 Rae Vv m
11 Ehitusalase tegevuse toimingute korraldamine 12.04.2021 19.04.2021 6 Viljandi Lv m
12 Rõuge Vallavolikogu 17.09.2019 määruse nr 15 "Mittetulundustegevuse toetuse määramise kord" muutmine 12.04.2021 19.04.2021 4 Rõuge Vvk m
13 Nõukogu otsus (EL) 2021/624, 12. aprill 2021, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa Majandusühenduse, Austria Vabariigi, Soome Vabariigi, Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rootsi Kuningriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga moodustatud ühiskomitees seoses kõnealuse konventsiooni I ja III liite muudatustega 12.04.2021 19.04.2021 624 Euroopa Nõukogu o
14 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/547, 29. märts 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1715 seoses süsteemide ADIS ja EUROPHYT loomise ja kasutamise, elektrooniliste loomatervise sertifikaatide, ametlike sertifikaatide, loomatervise/ametlike sertifikaatide ja äridokumentide väljaandmise, elektroonilise allkirja kasutamise ja süsteemi TRACES toimimise korraga ning tunnistatakse kehtetuks otsus 97/152/EÜ 29.03.2021 19.04.2021 547 Euroopa Komisjon m
15 Täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.03.2021 19.04.2021 RK s
16 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/580, 1. veebruar 2021, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/1366 seoses mesindussektoris antava rahalise toetuse eraldamise põhimõttega 01.02.2021 19.04.2021 580 Euroopa Komisjon m

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev19.04.2021

avalikgif