ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
17701 Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani nõuded, nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord 29.07.2021 03.08.2021 75 VV m
17702 Kriisireguleerimisõppuse läbiviimisele ning õppuse korraldamisele esitatavad nõuded 29.07.2021 03.08.2021 76 VV m
17703 Loetelu hädaolukorda põhjustada võivatest sündmustest, mille kohta koostatakse riskianalüüs, analüüsi koostamise nõuded ja kord ning selle koostamist juhtiv asutus 29.07.2021 03.08.2021 77 VV m
17704 Loetelu hädaolukorda põhjustada võivatest sündmustest, mille kohta koostatakse nende lahendamise plaan, plaani koostamise nõuded ja kord ning selle koostamist juhtivad asutused, hädaolukorra lahendamist juhtivad täidesaatva riigivõimu asutused, hädaolukordade loetelu, mille puhul korraldatakse riskikommunikatsiooni, ning selle korraldamise eest vastutavad asutused 29.07.2021 03.08.2021 78 VV m
17705 Komisjoni määrus (EL) 2021/1156, 13. juuli 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ja komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses Stevia’st saadud stevioolglükosiididega (E 960) ja stevioolglükosiididest ensümaatilise muundamise teel toodetud M-rebaudiosiidiga  13.07.2021 03.08.2021 1156 Euroopa Komisjon m
17706 Komisjoni määrus (EL) 2021/1155, 9. juuli 2021, millega Kreeka lipu all sõitvatele rannalähedase püügi laevadele kehtestatakse hariliku tuuni püügi keeld konkreetsetes saarestikes 09.07.2021 03.08.2021 1155 Euroopa Komisjon m
17707 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1150, 7. juuli 2021, millega muudetakse määrusi (EL) 2018/1862 ja (EL) 2019/818 seoses Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi tarbeks muudele ELi infosüsteemidele juurdepääsu tingimuste kehtestamisega 07.07.2021 03.08.2021 1150 Euroopa Parlament m
17708 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1151, 7. juuli 2021, millega muudetakse määrusi (EL) 2019/816 ja (EL) 2019/818 seoses Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi tarbeks muudele ELi infosüsteemidele juurdepääsu tingimuste kehtestamisega 07.07.2021 03.08.2021 1151 Euroopa Parlament m
17709 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1152, 7. juuli 2021, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 767/2008, (EL) 2017/2226, (EL) 2018/1240, (EL) 2018/1860, (EL) 2018/1861 ja (EL) 2019/817 seoses Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi tarbeks muudele ELi infosüsteemidele juurdepääsu tingimuste kehtestamisega 07.07.2021 03.08.2021 1152 Euroopa Parlament m

Otsingutingimused

Jõustumise kuupäev03.08.2021

avalikgif