ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22.05.2018 määruse nr 14 "Libatse Lasteaia-algkooli põhimäärus" kehtetuks tunnistamine
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus 26.05.2020 määrus number 4; jõustumiskuupäev 01.07.2020

redaktsioon 01.07.2020 [RT IV, 02.06.2020, 1]

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22.05.2018 määruse nr 14 "Libatse Lasteaia-algkooli põhimäärus“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 26.05.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3, Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 6 "Pädevuse delegeerimine“ § 1 lõike 1 punkti 4 ja § 2 lõike 1 punkti 1, Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20. märtsi 2019 otsuse nr 13 " Libatse Lasteaia-algkooli tegevuse lõpetamine“ ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22. mai 2018 määruse nr 14 "Libatse Lasteaia-algkooli põhimäärus“ § 22 lg 3 alusel.

§ 1.   Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22.05.2018 määrus nr 14 "Libatse Lasteaia-algkooli põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub 1. juulil 2020. a.

Jane Mets
vallavanem

Piret Müür
vallasekretär

avalikgif