ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22.05.2018 määruse nr 20 "Vahenurme Lasteaia-algkooli põhimäärus" muutmine
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus 26.05.2020 määrus number 5; jõustumiskuupäev 01.07.2020

redaktsioon 01.07.2020 [RT IV, 02.06.2020, 2]

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22.05.2018 määruse nr 20 "Vahenurme Lasteaia-algkooli põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 26.05.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 ning Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 6 "Pädevuse delegeerimine“ § 1 lõike 1 punkti 4 ja § 2 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 22.05.2018 määrust nr 20 "Vahenurme Lasteaia-algkooli põhimäärus“ täiendatakse paragrahviga 31 järgmises sõnastuses:
"§ 31. Kooli tegutsemiskohad
(1) Kooli põhikooli osa tegutseb Vahenurme külas.
(2) Kooli lasteaiarühmad tegutsevad Vahenurme ja Libatse külades.“

§ 2.   Määrus jõustub 1. juulil 2020. a.

Jane Mets
vallavanem

Piret Müür
vallasekretär

avalikgif