ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Komisjoni määrus (EL) 2020/764, 10. juuni 2020, millega parandatakse määruse (EL) nr 68/2013 (söödamaterjalide kataloogi kohta) rootsikeelset versiooni 
Euroopa Komisjon 10.06.2020 määrus number 764; jõustumiskuupäev 01.07.2020

redaktsioon 01.07.2020

11.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 183/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/764,

10. juuni 2020,

millega parandatakse määruse (EL) nr 68/2013 (söödamaterjalide kataloogi kohta) rootsikeelset versiooni

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ, komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EL) nr 68/2013 (2) rootsikeelses versioonis esinevad kõnealuse määruse lisa C osas esitatud tabeli kannetes 1.10.1, 3.7.1–3.7.5, 5.38.1, 6.8.1 ja 7.1.5 vead seoses nendes kannetes loetletud söödamaterjalide nimetustega.

(2)

Seepärast tuleks määruse (EL) nr 68/2013 rootsikeelset versiooni vastavalt parandada. Määruse (EL) nr 68/2013 lisa C osas esinevad vead ei puuduta nimetatud määruse ülejäänud keeleversioone.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

(ei puuduta eestikeelset versiooni)

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. juuni 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 229, 1.9.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 16. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 68/2013 söödamaterjalide kataloogi kohta (ELT L 29, 30.1.2013, lk 1).


Top

avalikgif