ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Välismaalaste seaduse muutmise seadus
Riigikogu 03.06.2020 seadus; jõustumiskuupäev 01.07.2020

redaktsioon 01.07.2020 [RT I, 17.06.2020, 2]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
10.06.2020 otsus nr 588

Välismaalaste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 03.06.2020

§ 1. Välismaalaste seaduse muutmine

Välismaalasteseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 36 lõikes 3 ja § 39 lõikes 1asendatakse sõnad "e-posti teel" sõnaga "elektrooniliselt";

2) paragrahvi 36 lõiget 4 täiendatakse pärastsõna "toimetada" sõnadega "elektrooniliselt või";

3) paragrahvi 37 pealkiri ja lõige 1 muudetaksening sõnastatakse järgmiselt:

"§37. Haldusakti kättetoimetamine elektrooniliselt ja posti teel

(1) Käesoleva seaduse aluselantud koormava haldusakti võib isikule kätte toimetada posti teel tähtkirjagavõi elektrooniliselt, kui on tagatudelektrooniliselt edastatud dokumendi kättesaamise kinnitamine.";

4) seadust täiendatakse §-ga 402 järgmises sõnastuses:

"§ 402. Usaldusväärsuse hindamine

(1) Politsei- ja Piirivalveametvõib anda hinnangu tööandja, õppeasutuse, praktika võimaldaja või muu isikuebausaldusväärsuse kohta (edaspidi hinnang), kui välismaalane tuleb isikujuurde või kui isikule kohalduvad käesolevas seaduses sätestatud kutsuja kohustused(edaspidi käesolevas paragrahvis kutsuja).

(2) Konsulaarametnik võiPolitsei- ja Piirivalveamet võib kutsujale antud hinnangut arvestada tulevikusesitatava pikaajalise viisa taotluse, viibimisaja pikendamise taotluse,lühiajalise töötamise registreerimise taotluse, elamisloa taotluse võielamisloa pikendamise taotluse suhtes sooritatava toimingu või antavahaldusakti kohta.

(3) Hinnangu andmisel võetaksearvesse käesoleva seaduse alusel pandud kohustuste rikkumisi ja muid põhjusi,mille alusel on põhjendatult alust kahelda kutsuja usaldusväärsuses.

(4) Hinnang antakse kehtivusajagakuni üks aasta.";

5) paragrahvi 44 lõiget 3 täiendatakse pärastsõna "elamisloa" sõnadega "või pikaajalise viisa";

6) paragrahvi 48 lõike 1 punkti 2 täiendataksepärast sõna "tähtaegselt" sõnadega "ja selle tähtaega ei ennistata";

7) paragrahvi 62 lõige 2 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

"(2) Pikaajalise viisa võib anda välismaalasele, kui:
1) tal on kehtiv reisidokument;
2) tema Eesti pikaajalise viisa taotlemise eesmärk on põhjendatud;
3) tal on piisavad rahalised vahendid, et katta majutus- ja viibimiskulud Eestis viibimise ajal ning pöörduda tagasi oma päritoluriiki või transiidiriiki;
4) tal on kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab tema haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise viisa kehtivusajal, mitmekordse viisa puhul esimese kavandatud viibimisaja lõppemiseni.";

8) seadust täiendatakse §-ga 625 järgmises sõnastuses:

"§ 625. Viisa andmine kaugtöö tegemiseks

(1) Viisa kaugtöö tegemiseks võibanda välismaalasele, kelle Eestis ajutise viibimise eesmärk on töökohustustetäitmine asukohast sõltumatu töötajana Eestis.

(2) Asukohast sõltumatu töötaja käesoleva seaduse tähenduses on välismaalane, kelle töö ei sõltu asukohast ja kes kasutab telekommunikatsioonitehnoloogiat töökohustuste täitmiseks kaugtööna ning kes jätkab:
1) töötamist välisriigis registreeritud tööandja heaks, kellega tal on lepinguline suhe;
2) äritegevust välisriigis registreeritud äriühingu heaks, milles tal on osalus;
3) teenuste pakkumist peamiselt klientidele, kelle tegevuskoht on välisriigis ja kellega tal on lepinguline suhe.

(3) Viisakaugtöö tegemiseks võib anda, kui välismaalane tuleb Eestisse usaldusväärsevahendaja kutsel, kes on hinnanud välismaalase vastavust asukohast sõltumatutöötaja määratlusele, või kui haldusorgani hinnangul vastab välismaalaneasukohast sõltumatu töötaja määratlusele.

(4) Usaldusväärne vahendajakäesoleva seaduse tähenduses on valdkonna eestvastutava ministri poolt usaldusväärseks tunnistatud äriühing, kes hindabvälismaalase vastavust asukohast sõltumatu töötaja määratlusele.

(5) Kaugtöö tegemiseks võibvälismaalasele anda lühiajalise või pikaajalise viisa.

(6) Kui välismaalasele antakseviisa kaugtöö tegemiseks, võib välismaalase abikaasale, alaealisele lapsele jatäisealisele lapsele, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu suutelineiseseisvalt toime tulema, anda viisa samadel tingimustel nagu nimetatudvälismaalasele.

(7) Kui välismaalasele antakseviisa kaugtöö tegemiseks, võib välismaalase abikaasale, alaealisele lapsele jatäisealisele lapsele, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu suutelineiseseisvalt toime tulema, anda lühiajalise või pikaajalise viisa.";

9) paragrahvi 641 tekst loetakse lõikeks 1ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

"(2) Usaldusväärsel vahendajal,kelle kinnituse alusel välismaalasele kaugtöö tegemiseks viisa anti, onkäesolevas seaduses sätestatud kutsuja kohustused.";

10) paragrahvi 65 lõiget 2 täiendataksepunktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

"8) on põhjendatud alus kahelda selle tööandja, õppeasutuse, praktika võimaldaja või muu isiku usaldusväärsuses, kelle juurde välismaalane tuleb;
9) vähemalt üks tingimus, mis on viisa andmiseks nõutav, ei ole täidetud.";

11) paragrahvi 70 punkt 2 tunnistataksekehtetuks;

12) paragrahvi 78 lõiget 2 täiendataksepunktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

"10) on põhjendatud alus kahelda selle tööandja, õppeasutuse, praktika võimaldaja või muu isiku usaldusväärsuses, kelle juurde välismaalane tuleb;
11) esineb viisa andmisest või viisaga määratud viibimisaja pikendamisest keeldumise aluseks olev asjaolu.";

13) paragrahvi 90 lõige 3 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

"(3) Välismaalane võibpikaajalise viisa taotluse Eesti välisesindusele esitada posti teel,elektrooniliselt või esindaja kaudu, kui teda on viisa või viibimisajapikendamise menetluses daktüloskopeeritud ning võetud sõrmejäljed võimaldavadisiku tuvastada ja vastavad käesoleva seaduse § 101 lõike 1 punktide 5–7 aluselkehtestatud nõuetele.";

14) paragrahvi 90 lõige 4 tunnistataksekehtetuks;

15) paragrahvi 911 lõiked 1, 2 ja 3muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Politsei- jaPiirivalveametis võib pikaajalist viisat taotleda välismaalane,kes viibib Eestis ajutiselt käesoleva seaduse § 43 lõike 1 punktides 1–4ja 6–10 nimetatud alusel.

(2) Pikaajalise viisataotlemiseks Politsei- ja Piirivalveametis peab välismaalane ilmuma isiklikultPolitsei- ja Piirivalveametisse.

(3) Välismaalane võib pikaajaliseviisa taotluse Politsei- ja Piirivalveametile esitada posti teel,elektrooniliselt või esindaja kaudu, kui teda onviisa või viibimisaja pikendamise menetlusesdaktüloskopeeritud ning võetud sõrmejäljed võimaldavad isiku tuvastadaja vastavad käesoleva seaduse § 101 lõike 1 punktide 5–7 alusel kehtestatudnõuetele.";

16) paragrahvi 93 lõiked 2 ja 3 muudetakse ningsõnastatakse järgmiselt:

"(2) Viibimisaja pikendamise taotlemiseks peabvälismaalane ilmuma isiklikult Politsei- ja Piirivalveametisse.

(3) Välismaalane võib viibimisajapikendamise taotluse Politsei- ja Piirivalveametile esitada posti teel,elektrooniliselt või esindaja kaudu, kui teda onviisa või viibimisaja pikendamise menetlusesdaktüloskopeeritud ning võetud sõrmejäljed võimaldavad isiku tuvastadaja vastavad käesoleva seaduse § 101 lõike 1 punktide 5–7 alusel kehtestatudnõuetele.";

17) paragrahvi 93 lõiked 4 ja 5 tunnistataksekehtetuks;

18) paragrahvi 97 pealkirja täiendatakse pärastsõna "viisataotluse" sõnadega "ja viibimisaja pikendamise taotluse";

19) paragrahvi 97 lõige 2 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:

"(2) Pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamisetaotlus jäetakse läbi vaatamata, kui välismaalane loobub taotlusest, Politsei-ja Piirivalveamet on käesoleva seaduse § 402 lõike 1 alusel andnud hinnangu välismaalase kutsuja ebausaldusväärsuse kohta või esinevad muud taotluse läbi vaatamata jätmisealused, mis on sätestatud haldusmenetluse seaduses.";

20) paragrahvi 101 lõike 1 punkt 4 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

"4) viisataotlemiseks ja omamiseks nõutavate kulude kandmiseks piisavate rahalistevahendite määra;";

21) paragrahvi 101 lõike 3 punkt 1 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

"1) viibimisaja pikendamisetaotluse esitamise tähtajad;";

22) paragrahvi 101 lõige 5 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

"(5) Pikaajalise viisa taotluseesitamise tähtajad kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.";

23) paragrahvi 101 täiendatakse lõikega 6järgmises sõnastuses:

"(6) Valdkonna eest vastutavminister võib kehtestada määrusega asukohast sõltumatu töötajamääratlusele vastavuse hindamise tingimused ja korra, selleks esitatavateandmete ja tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded.";

24) paragrahvi 104 lõiked 1 ja 2 muudetakse ningsõnastatakse järgmiselt:

"(1) Eestis ajutiselt viibivvälismaalane võib Eestis töötada, kui tööandja on tema lühiajalise töötamisePolitsei- ja Piirivalveametis registreerinud või kui tema Eestis töötamiseõigus tuleneb vahetult seadusest või Riigikogu ratifitseeritud välislepingust.

(2) Eestis ajutiselt viibivalvälismaalasel on keelatud Eestis töötada, kui tööandja ei ole tema lühiajalisttöötamist Politsei- ja Piirivalveametis registreerinud, välja arvatud Riigikoguratifitseeritud välislepingus või seaduses ettenähtud juhtudel.";

25) paragrahvi 105 lõiget 4täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

"7) kellel on Eestis viibimisekskäesoleva seaduse § 625 alusel antud viisa kaugtöö tegemiseks.";

26) paragrahvi 106 lõiget 8 ja § 1761 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna "ulatuses" sõnaga "välismaalase";

27) paragrahvi 1062 tekst muudetakseja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Tööandjal ja praktikavõimaldajal, kelle juures välismaalase lühiajaline töötamine registreeriti, onkäesolevas seaduses sätestatud kutsuja kohustused.

(11) Kui välismaalaselühiajaline töötamine registreeritakse käesoleva seaduse § 107 lõike 12 punktis 10 sätestatud tingimustel lähetatud töötaja töötamisena, kohaldataksekutsuja kohustusi Eestis registreeritud ettevõttele, kelle juurde välismaalanetööle lähetatakse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1sätestatud praktika võimaldajal lõpevad kutsuja kohustused, kui välismaalaseleantakse elamisluba muul alusel või 180 päeva pärast praktikandiga sõlmitudlepingu lõppemist.";

28) paragrahvi 107 pealkiri muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

"§ 107. Makstavale töötasule esitatavad nõuded";

29) paragrahvi 107 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

"(31) Erisusenakäesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust võib välismaalasele, kellelühiajaline töötamine on käesoleva seaduse § 106 lõike 13 alusel registreeritudettevõtjasiseselt üleviidud töötaja töötamisena, maksta käesolevas seadusessätestatud töötasu ka väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki paiknev äriühing,kellega välismaalasel on sõlmitud tööleping.";

30) seadust täiendatakse §-ga 1072 järgmises sõnastuses:

"§ 1072. Lühiajalise Eestis töötamiseregistreerimise taotluse läbi vaatamata jätmine

Lühiajalise Eestis töötamiseregistreerimise taotluse võib jätta läbi vaatamata, kui Politsei- jaPiirivalveamet on käesoleva seaduse § 402 lõike 1 alusel andnudhinnangu välismaalase kutsuja ebausaldusväärsuse kohta.";

31) paragrahvi 108 lõike 11 punkt 3muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"3) algatatud on tööandja võikasutajaettevõtja likvideerimine, kohus on võtnud tööandja võikasutajaettevõtja suhtes esitatud pankrotiavalduse menetlusse ja otsustanudajutise halduri nimetamise, välja on kuulutatud tööandja või kasutajaettevõtjapankrot, tööandja või kasutajaettevõtja suhtes esitatud pankrotiavaldusemenetlus lõpeb raugemisega pankrotti välja kuulutamata või tööandjal võikasutajaettevõtjal puudub tegelik majandustegevus;";

32) paragrahvi 162 lõike 1 punkti 6 täiendataksepärast sõna "õppeasutuses" sõnadega "või Välisministeeriumi toetatud koolitusasutuses";

33) paragrahvi 168 lõiget 1 täiendatakse pärastsõna "õppekava" sõnadega "või välislepingu alusel asutatud õppeasutuse õppekavavõi Välisministeeriumi toetatud koolitusasutuse täienduskoolituse";

34) paragrahvi 178 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

"(21) Erisusenakäesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust võib välismaalasele, kellele onantud elamisluba töötamiseks ettevõtjasiseselt üleviidud töötajana käesolevaseaduse § 19014 alusel, maksta käesolevas seaduses sätestatudtöötasu ka väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki paiknev äriühing, kellegavälismaalasel on sõlmitud tööleping.";

35) paragrahvi 180 lõiget 2täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

"41) algatatud ontööandja või kasutajaettevõtja likvideerimine, kohus on võtnud tööandja võikasutajaettevõtja suhtes esitatud pankrotiavalduse menetlusse ja otsustanudajutise halduri nimetamise, välja on kuulutatud tööandja või kasutajaettevõtjapankrot, tööandja või kasutajaettevõtja suhtes esitatud pankrotiavaldusemenetlus lõpeb raugemisega pankrotti välja kuulutamata või tööandjal võikasutajaettevõtjal puudub tegelik majandustegevus;";

36) paragrahvi 181 lõiget 2 täiendatakse punktiga5 järgmises sõnastuses:

"5) töötamiseks ettevõtjasiseseltüleviidud töötajana käesoleva seaduse § 19014 alusel.";

37) paragrahvi 19022 lõike 2 punkt 1tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 192 lõige 2 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

"(2) Välismaalasel, kellel onosalus äriühingus, peab olema vähemalt 65 000 eurot investeeritud Eestiäriühingu osakapitali, mille eest on soetatud ja Eestis põhivarana arvelevõetud kinnisvara, masinaid või seadmeid.";

39) paragrahvi 192 lõige 4 tunnistataksekehtetuks;

40) paragrahv 1971 tunnistataksekehtetuks;

41) paragrahvi 1973 täiendatakselõikega 11 järgmises sõnastuses:

"(11) Käesolevaparagrahvi lõikes 1 sätestatud otseinvesteeringu hulka loetakse investeeringosakapitali, mille eest on soetatud ja põhivarana arvele võetud kinnisvara,masinaid või seadmeid või mille eest on tehtud investeeringuid teistesse Eestiäriregistrisse kantud äriühingutesse, millel on tegelik majandustegevus Eestis,või investeerimisfondide seaduse alusel loodud või asutatud investeerimisfondi.";

42) paragrahvi 219 tekst loetakse lõikeks 1 japaragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

"(2) Tähtajalise elamisloa taotluse võib jätta läbi vaatamata, kui Politsei- ja Piirivalveamet on käesoleva seaduse § 402 lõike 1 alusel andnud hinnangu välismaalase kutsuja ebausaldusväärsuse kohta.".

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1.juulil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

avalikgif