ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 33 "Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus" muutmine
Siseminister 19.06.2020 määrus number 20; jõustumiskuupäev 01.07.2020

redaktsioon 01.07.2020 [RT I, 26.06.2020, 3]

Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruse nr 33 "Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 19.06.2020 nr 20

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike1 alusel.

§ 1.  Siseministri 17. juuli 2014. aasta määruses nr 33 "Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

"5) keskkriminaalpolitsei juht.";

3) paragrahvi 11 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

"(42) Keskkriminaalpolitsei juhile allub keskkriminaalpolitsei.";

5) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

"22) keskkriminaalpolitsei;";

7) paragrahvi 15 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 15 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

"11) isikut tõendavate dokumentide väljaandmise korraldamine;
12) ohuprognooside ja ohuhinnangute koostamine.";

9) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 161 punktis 1 asendatakse sõnad "piirivalve ja piirikaitse" sõnadega "piirivalve- ja piirikaitsealaste";

11) paragrahvi 161 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

"4) riigipiiri valvamine merel;";

12) paragrahvi 161 punkti 5 täiendatakse pärast sõna "merealal" tekstiosaga "ning mere- ja lennupäästesündmuste ja merereostusjuhtumite lahendamise koordineerimine";

13) paragrahvi 161 punktis 6 asendatakse sõnad "Politsei- ja Piirivalveametile" sõnaga "ametile";

14) paragrahvi 161 punktis 7 asendatakse sõna "piirivalvevaldkonna" sõnaga "ameti";

15) paragrahvi 161 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

"8) teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega teabe vahetamine.";

16) määrust täiendatakse §-ga 162 järgmises sõnastuses:

"§ 162. Keskkriminaalpolitsei põhiülesanded

Keskkriminaalpolitsei põhiülesanded on:
1) kuritegelike ühenduste ja rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega seotud kuritegude avastamine, tõkestamine ja menetlemine;
2) korruptsioonisüütegude, küberkuritegude ja majanduskuritegude avastamine, tõkestamine ja menetlemine;
3) jälitustegevuse teostamine;
4) isikukaitse teostamine;
5) tunnistajakaitse teostamine;
6) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine;
7) kriminaaltulu tuvastamine;
8) kriminaalteabe kogumine ja analüüsimine;
9) digitaalkriminalistikaalase tegevuse korraldamine.";

17) paragrahvi 17 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

"11) Eesti kodanike staatuse kindlaksmääramise, isikut tõendava dokumendi, Eesti kodakondsuse, elamisloa, elamisõiguse, rahvusvahelise kaitse, töötamise registreerimise ja viisaasjadega seotud menetluste läbiviimine ning isikut tõendavate dokumentide väljastamine ja selleks vajaliku klienditeeninduse korraldamine.".

§ 2.  Määrus jõustub 1. juulil 2020. aastal.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

avalikgif