ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1272, 4. juuni 2020, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2019/979, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad prospekti kokkuvõttes esitatavat põhilist finantsteavet, prospektide avaldamist ja liigitamist, väärtpaberite reklaami, prospekti lisasid ja teavitusportaali
Euroopa Komisjon 04.06.2020 määrus number 1272; jõustumiskuupäev 17.09.2020

redaktsioon 17.09.2020

14.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1272,

4. juuni 2020,

millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2019/979, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad prospekti kokkuvõttes esitatavat põhilist finantsteavet, prospektide avaldamist ja liigitamist, väärtpaberite reklaami, prospekti lisasid ja teavitusportaali

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrust (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 13, artikli 21 lõiget 13 ja artikli 23 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/979 (2) kohaselt peavad kolmandate isikute aktsiatega asendatavate või nende vastu vahetatavate väärtpaberite emitendid kõnealuse määruse artiklis 18 loetletud olukordades avaldama oma prospekti lisa. Seevastu komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 382/2014, (3) mis asendati delegeeritud määrusega (EL) 2019/979, ei olnud ette nähtud, et sellised emitendid peavad sellistel juhtudel lisa avaldama. Kuna need eeskirjad on toiminud hästi ega ole mõjutanud investorite kaitse taset, tuleks kõik viited kolmandate isikute aktsiatega asendavate või nende vastu vahetatavate väärtpaberite emitentidele delegeeritud määruse (EL) 2019/979 artikli 18 lõikes 1 esitatud loetelust välja jätta.

(2)

Selleks et anda investoritele võrdlev ülevaade kapitaliväärtpabereid emiteeriva finantssektorivälise üksuse rahavoogude aruande arengust, tuleks delegeeritud määruse (EL) 2019/979 I lisa tabelisse 3 lisada veerg, milles esitatakse teave prospektiaastale eelnenud kahe aasta rahavoogude kohta.

(3)

Delegeeritud määruse (EL) 2019/979 VII lisa andmeväljal 26, mis on seotud hoidmistunnistustega, kasutatakse tähistust „DRCP“. Sellel andmeväljal tuleks siiski kasutada tähistust „DPRS“, mida kasutatakse finantsinstrumentide võrdlusandmete süsteemis (FIRDS), mida haldab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) kooskõlas Euroopa Parlmendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 600/2014 (4).

(4)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2019/979 vastavalt muuta.

(5)

Delegeeritud määruse (EL) 2019/979 artikli 21 tšehhi-, inglis-, portugali- ja slovakikeelses versioonis on välja jäetud sõna, mistõttu on kõnealune säte raskesti mõistetav. Kõnealust sätet tuleks vastavalt parandada.

(6)

Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille esitas komisjonile Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi „ESMA“).

(7)

Õiguskindluse huvides peaksid ajavahemikul 21. juulist 2019 kuni 16. septembrini 2020 kinnitatud prospektide kokkuvõtted jääma kehtima kuni kõnealuste prospektide kehtivusaja lõpuni.

(8)

Määrust (EL) 2017/1129 ja delegeeritud määrust (EL) 2019/979 hakati kohaldama 21. juulil 2019. Õiguskindluse huvides ja prospektidest teatamise portaali nõuetekohase toimimise tagamiseks peaks käesoleva delegeeritud määruse artikli 1 punktide 1, 3 ja 4 ning artikli 2 kohaldamise kuupäev olema sama mis määruse (EL) 2017/1129 ja delegeeritud määruse (EL) 2019/979 puhul.

(9)

Võttes arvesse küsimuse kiireloomulisust ning käesoleva määruse aluseks olevate regulatiivsete standardite eelnõu piiratud ulatust ja mõju, ei ole ESMA korraldanud avalikke konsultatsioone ega analüüsinud võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu. ESMA on küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (5) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2019/979 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) 2019/979 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 18 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punkti a alapunktid i ja ii asendatakse järgmisega:

„i)

emitent, kui prospekt on seotud aktsiate või aktsiatega samaväärsete muude vabalt võõrandatavate väärtpaberitega;

ii)

delegeeritud määruse (EL) 2019/980 artikli 19 lõikes 2 või artikli 20 lõikes 2 osutatud väärtpaberite puhul aluseks olevate aktsiate või aktsiatega samaväärsete muude vabalt võõrandavate väärtpaberite emitent;“;

b)

punkti d alapunktid i ja ii asendatakse järgmisega:

„i)

emitent, kui prospekt on seotud aktsiate või aktsiatega samaväärsete muude vabalt võõrandatavate väärtpaberitega;

ii)

kui prospekt on seotud delegeeritud määruse (EL) 2019/980 artikli 19 lõikes 2 või artikli 20 lõikes 2 osutatud väärtpaberitega, aluseks olevate aktsiate või aktsiatega samaväärsete muude vabalt võõrandavate väärtpaberite emitent;“;

c)

punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

kui kolmandad isikud teevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/25/EÜ (*1) artikli 2 lõike 1 punktis a määratletud uue ülevõtmispakkumise või tehakse mis tahes ülevõtmispakkumine seoses järgmisega:

i)

emitendi omakapital, kui prospekt on seotud aktsiate või aktsiatega samaväärsete muude vabalt võõrandatavate väärtpaberitega;

ii)

kui prospekt on seotud delegeeritud määruse (EL) 2019/980 artikli 19 lõikes 2 või artikli 20 lõikes 2 osutatud väärtpaberitega, aluseks olevate aktsiate või aktsiatega samaväärsete muude vabalt võõrandavate väärtpaberite emitendi omakapital;

iii)

kui prospekt on koostatud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2019/980 artiklitele 6 ja 14, hoidmistunnistuste aluseks olevate aktsiate emitendi omakapital;

(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta (ELT L 142, 30.4.2004, lk 12).“;"

d)

punkti f alapunktid i ja ii asendatakse järgmisega:

„i)

aktsiad või muud aktsiatega samaväärsed vabalt võõrandatavad väärtpaberid;

ii)

delegeeritud määruse (EL) 2019/980 artikli 19 lõikes 2 osutatud väärtpaberid;“;

e)

punkt h asendatakse järgmisega:

„h)

kui prospekt on seotud aktsiatega või aktsiatega samaväärsete muude vabalt võõrandavate väärtpaberitega või delegeeritud määruse (EL) 2019/980 artikli 19 lõikes 2 või artikli 20 lõikes 2 osutatud väärtpaberitega, võib uus märkimisväärne finantskohustus tõenäoliselt tuua kaasa olulise üldise muutuse, nagu on määratletud kõnealuse delegeeritud määruse artikli 1 punktis e;“.

2)

Lisatakse artikkel 22a:

„Artikkel 22a

Ajavahemikul 21. juulist 2019 kuni 16. septembrini 2020 kinnitatud prospektide kokkuvõtted kapitaliväärtpabereid emiteerivate finantssektoriväliste üksuste puhul

I lisa tabelis 3 osutatud teavet sisaldavate ja ajavahemikul 21. juulist 2019 kuni 16. septembrini 2020 kinnitatud prospektide kokkuvõtted jäävad kehtima kuni kõnealuste prospektide kehtivusaja lõpuni.“

3)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse 1. lisale.

4)

VII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse 2. lisale.

Artikkel 2

(ei puuduta eestikeelset versiooni)

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 1 punkte 1, 3 ja 4 ning artiklit 2 kohaldatakse siiski alates 21. juulist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. juuni 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 168, 30.6.2017, lk 12.

(2)  Komisjoni 14. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/979, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad prospekti kokkuvõttes esitatavat põhilist finantsteavet, prospektide avaldamist ja liigitamist, väärtpaberite reklaami, prospekti lisasid ja teavitusportaali ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 382/2014 ja komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/301 (ELT L 166, 21.6.2019, lk 1). Ć

(3)  Komisjoni 7. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 382/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega prospekti lisade avaldamise kohta (ELT L 111, 15.4.2014, lk 36).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


1. LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2019/979 I lisa tabel 3 asendatakse järgmisega:

„Tabel 3

Finantssektorivälise üksuse (kapitaliväärtpaberid) rahavoogude aruanne

 

Aasta

Aasta -1

Aasta -2

Vahearuanne

Eelmise aasta sama perioodi võrdlev vahearuanne

*Asjakohased netorahavood põhitegevusest ja/või rahavood investeerimistegevusest ja/või rahavood finantseerimistegevusest

 

 

 

 

 


2. LISA

Delegeeritud määruse (EL) 2019/979 VII lisa tabeli 1 veerus „Teabe esitamisel kasutatavad vormingud ja standardid“ asendatakse andmeväljal 26 tähis „DRCP“ tähisega „DPRS“.


Top

avalikgif