ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1273, 4. juuni 2020, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2019/980, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatava prospekti vormi, sisu, kontrolli ja kinnitamisega 
Euroopa Komisjon 04.06.2020 määrus number 1273; jõustumiskuupäev 17.09.2020

redaktsioon 17.09.2020

14.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/6


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1273,

4. juuni 2020,

millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2019/980, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatava prospekti vormi, sisu, kontrolli ja kinnitamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrust (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ, (1) eriti selle artikli 13 lõikeid 1 ja 2, artikli 14 lõiget 3 ja artikli 15 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2019/980 (2) on sätestatud teave, mille peavad avalikustama kapitali- ja mittekapitaliväärtpaberite emitendid. Mittekapitaliväärtpaberite suhtes kohaldatakse vähem rangeid avalikustamisnõudeid kui kapitaliväärtpaberite suhtes. Mõned kapitaliväärtpaberid, näiteks teatavat liiki vahetus- ja asendusväärtpaberid ning tuletisinstrumendid, on enne vahetamist või enne nendega kaasnevate õiguste kasutamist sarnased mittekapitaliväärtpaberitega. Seepärast on asjakohane kohaldada kõnealuste vahetus- ja asendusväärtpaberite ning tuletisinstrumentide emitentide suhtes leebemaid avalikustamiseeskirju kui mittekapitaliväärtpaberite puhul.

(2)

Määruse (EL) 2017/1129 kohaselt võivad emitendid kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/109/EÜ (3) nõutud majandusaasta aruande avalikustamiseks universaalset registreerimisdokumenti. Delegeeritud määrusega (EL) 2019/980 on nõutud, et seda võimalust kasutavad emitendid esitaksid kogu universaalse registreerimisdokumendi XHTML-vormingus (XHTML – Extensible Hypertext Markup Language), millest tuleneb ebaproportsionaalne halduskoormus. Seepärast tuleks delegeeritud määruse (EL) 2019/980 artikli 24 lõiget 4 ja artikli 25 lõiget 5 muuta, et emitentidel oleks võimalik esitada XHTML-vormingus ainult teave, mis sisaldub majandusaasta aruandes.

(3)

Delegeeritud määruse (EL) 2019/980 II peatüki 3. jagu sellise lisateabe kohta, mis tuleb prospekti lisada, kehtib igat liiki prospektidele, sealhulgas ELi kasvuprospektidele. Kuna ELi kasvuprospekti suhtes kohaldatakse standardvormi ja teabe järjekorra nõuet, on vaja täpsustada seda, millises järjekorras avalikustatakse teave seoses tuletisinstrumentidega, ja vajaduse korral, alusaktsiatega ja/või teabega, mis tuleb avalikustada, kui prospekti kasutamiseks on antud nõusolek kooskõlas määruse (EL) 2017/1129 artikli 5 lõikega 1. Delegeeritud määruse (EL) 2019/980 artiklit 32 ning kõnealuse määruse 26. ja 27. lisa tuleks vastavalt ajakohastada.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/2115 (4) artikli 2 lõikega 4 muudeti määruse (EL) 2017/1129 V lisa, tehes ELi kasvuprospektis käibekapitali aruande avalikustamise nõude kohustuslikuks kõigile kapitaliväärtpaberite emitentidele, olenemata nende turukapitalisatsioonist. Delegeeritud määruse (EL) 2019/980 artikli 32 lõike 1 punkti g ja kõnealuse määruse 26. lisa tuleks vastavalt muuta.

(5)

Delegeeritud määruse (EL) 2019/980 1., 3., 6.–9., 24. ja 25. lisas on nõutud, et enamiku kapitali- ja mittekapitaliväärtpaberite puhul peab varasem aruandeaasta finantsteave olema sõltumatult auditeeritud ning et auditiaruanne tuleb koostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/43/EÜ (5) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 537/2014 (6). Nendes lisades on ka nõutud, et kui direktiivi 2006/43/EÜ ja määrust (EL) nr 537/2014 ei kohaldata ja kui vannutatud audiitorid on keeldunud varasemat finantsteavet käsitlevaid auditiaruandeid kinnitamast või kui need aruanded sisaldavad märkusi, arvamuste muudatusi, vastutuse välistamise klausleid või rõhutatud asjaolusid, tuleb need märkused, muudatused, vastutuse välistamise klauslid või rõhutatud asjaolud esitada täies ulatuses ja näidata põhjused. Selleks et investorid saaksid teha teadlikke investeerimisotsuseid, on asjakohane kohaldada emitentide suhtes eespool nimetatud avalikustamisnõudeid, olenemata sellest, kas kohaldatakse direktiivi 2006/43/EÜ või määrust (EL) nr 537/2014. Delegeeritud määruse (EL) 2019/980 1., 3., 6.–9., 24. ja 25. lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(6)

Kui kohaldatakse teiseste emissioonide lihtsustatud avalikustamiskorda, on delegeeritud määruse (EL) 2019/980 4. lisas nõutud, et investeerimisfondid esitaksid 3. lisa teatavate jagude ja kirjete kohase teabe. Esmaste emissioonide avalikustamisnõuetega vastavusse viimiseks tuleks seda jagude ja kirjete loetelu muuta, et lisada teave oluliste lepingute kohta ja jätta välja pro forma finantsteave.

(7)

Mittekapitaliväärtpaberite teiseste emissioonide puhul tuleks väärtpaberikirjelduses selliste pakutavate või kauplemisele lubatud väärtpaberite liigi, klassi ja koguse kirjeldus esitada nagu esmaste emissioonide puhulgi B-kategoorias, sest kõik selle teabe üksikasjad ei ole põhiprospekti kinnitamise ajal teada. Lisaks on esmaste emissioonide avalikustamisnõuetega vastavusse viimiseks vaja täpsustada, et jaeturu mittekapitaliväärtpaberite teisese emissiooni puhul peaks juhul, kui prospekti kokkuvõte on osaliselt asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014 (7) artikli 8 lõike 3 punktides c–i sätestatud teabega, see teave sisalduma ka väärtpaberikirjelduses. Delegeeritud määruse (EL) 2019/980 16. lisa tuleks vastavalt muuta.

(8)

Delegeeritud määruse (EL) 2019/980 artikli 33 lõikes 7 on 23. lisa asemel ekslikult viidatud kõnealuse määruse 22. lisale. See viga tuleks parandada.

(9)

Määruse (EL) 2017/1129 artikli 26 lõikes 4 on nõutud, et sama artikli lõike 2 kohaselt teavitatud registreerimisdokumendil või universaalsel registreerimisdokumendil oleks lisa, milles esitatakse kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 6 osutatud põhiteave emitendi kohta. Delegeeritud määruse (EL) 2019/980 artikli 42 lõike 2 punktis g on ekslikult nõutud, et selline lisa esitataks igal juhul, mitte ainult juhul, kui selline lisa on nõutav. See viga tuleks parandada.

(10)

Määrust (EL) 2017/1129 ja delegeeritud määrust (EL) 2019/980 hakati kohaldama 21. juulil 2019. Õiguskindluse huvides ja tagamaks, et emitentidele ei panda tarbetut halduskoormust, peaks käesoleva delegeeritud määruse artikli 1 punktide 1–8 ja artikli 2 kohaldamise kuupäev olema sama mis määruse (EL) 2017/1129 ja delegeeritud määruse (EL) 2019/980 oma.

(11)

Õiguskindluse huvides peaksid ajavahemikus 21. juulist 2019 kuni 16. septembrini 2020 kinnitatud prospektid jääma kehtima kuni nende kehtivusaja lõpuni,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2019/980 muudatused

Delegeeritud määrust (EL) 2019/980 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Kapitaliväärtpaberite registreerimisdokument

1.   Kapitaliväärtpaberite puhul peab registreerimisdokument sisaldama käesoleva määruse 1. lisas osutatud teavet, välja arvatud juhul, kui see on koostatud vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 9, 14 või 15.

2.   Erandina lõikest 1 võib jaeväärtpaberite puhul käesoleva määruse artikli 7 või hulgiväärtpaberite puhul käesoleva määruse artikli 8 kohase registreerimisdokumendi koostada järgmiste väärtpaberite kohta, kui need väärtpaberid ei ole aktsiad ega muud aktsiatega samaväärsed võõrandatavad väärtpaberid:

a)

käesoleva määruse artikli 19 lõikes 1 ja artikli 20 lõikes 1 osutatud väärtpaberid;

b)

käesoleva määruse artikli 19 lõikes 2 osutatud väärtpaberid, kui need on asendatavad selliste aktsiatega või vahetatavad selliste aktsiate vastu, mille on emiteerinud või emiteerib emitendi gruppi kuuluv üksus ning mida ei lubata kauplemisele reguleeritud turul;

c)

käesoleva määruse artikli 20 lõikes 2 osutatud väärtpaberid, kui need annavad õiguse märkida või omandada aktsiaid, mille on emiteerinud või emiteerib emitendi gruppi kuuluv üksus ning mida ei lubata kauplemisele reguleeritud turul.“

2)

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Kapitaliväärtpaberite teiseste emissioonide registreerimisdokument

1.   Vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 14 koostatud eriomane kapitaliväärtpaberite registreerimisdokument peab sisaldama käesoleva määruse 3. lisas osutatud teavet.

2.   Erandina lõikest 1 võib artikli 9 kohase registreerimisdokumendi koostada järgmiste väärtpaberite kohta, kui need väärtpaberid ei ole aktsiad ega muud aktsiatega samaväärsed võõrandatavad väärtpaberid:

a)

käesoleva määruse artikli 19 lõikes 1 ja artikli 20 lõikes 1 osutatud väärtpaberid;

b)

käesoleva määruse artikli 19 lõikes 2 osutatud väärtpaberid, kui need on asendatavad selliste aktsiatega või vahetatavad selliste aktsiate vastu, mille on emiteerinud või emiteerib emitendi gruppi kuuluv üksus ning mida ei lubata kauplemisele reguleeritud turul;

c)

käesoleva määruse artikli 20 lõikes 2 osutatud väärtpaberid, kui need annavad õiguse märkida või omandada aktsiaid, mille on emiteerinud või emiteerib emitendi gruppi kuuluv üksus ning mida ei lubata kauplemisele reguleeritud turul.“

3)

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Väärtpaberikirjeldus kapitaliväärtpaberite või kinniste investeerimisfondide osakute puhul

1.   Kapitaliväärtpaberite või kinniste investeerimisfondide emiteeritud osakute puhul peab väärtpaberikirjeldus sisaldama käesoleva määruse 11. lisas osutatud teavet, välja arvatud juhul, kui see on koostatud vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 14 või 15.

2.   Erandina lõikest 1 koostatakse käesoleva määruse artikli 19 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 20 lõigetes 1 ja 2 osutatud väärtpaberite registreerimisdokument jaeväärtpaberite puhul käesoleva määruse artikli 15 või hulgiväärtpaberite puhul käesoleva määruse artikli 16 kohaselt, kui need väärtpaberid ei ole aktsiad ega muud aktsiatega samaväärsed võõrandatavad väärtpaberid.“

4)

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 13

Väärtpaberikirjeldus kapitaliväärtpaberite või kinniste investeerimisfondide osakute teiseste emissioonide puhul

1.   Kapitaliväärtpaberite või kinniste investeerimisfondide emiteeritud osakute puhul peab eriomane väärtpaberikirjeldus, mis on koostatud vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 14, sisaldama käesoleva määruse 12. lisas osutatud teavet.

2.   Erandina lõikest 1 koostatakse käesoleva määruse artikli 19 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 20 lõigetes 1 ja 2 osutatud väärtpaberite eriomane väärtpaberikirjeldus kooskõlas käesoleva määruse artikliga 17, kui need väärtpaberid ei ole aktsiad ega muud aktsiatega samaväärsed võõrandatavad väärtpaberid.“

5)

Artikli 24 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.

Kui määruse (EL) 2017/1129 artikli 9 lõike 12 kohaldamisel kasutatakse universaalset registreerimisdokumenti, tuleb selles artiklis osutatud teave esitada kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/815 (*1).

(*1)  Komisjoni 17. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/815, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks ühtne elektrooniline aruandlusvorming (ELT L 143, 29.5.2019, lk 1).“"

6)

Artikli 25 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.

Kui määruse (EL) 2017/1129 artikli 9 lõike 12 kohaldamisel kasutatakse universaalset registreerimisdokumenti, tuleb selles artiklis osutatud teave esitada kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/815.“

7)

Artikkel 28 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 28

ELi kasvuprospekti juurde kuuluv kapitaliväärtpaberite registreerimisdokument

1.   Vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 15 koostatud eriomane kapitaliväärtpaberite registreerimisdokument peab sisaldama käesoleva määruse 24. lisas osutatud teavet.

2.   Erandina lõikest 1 võib käesoleva määruse artikli 29 kohase eriomase registreerimisdokumendi koostada järgmiste väärtpaberite kohta, kui need väärtpaberid ei ole aktsiad ega muud aktsiatega samaväärsed võõrandatavad väärtpaberid:

a)

käesoleva määruse artikli 19 lõikes 1 ja artikli 20 lõikes 1 osutatud väärtpaberid;

b)

käesoleva määruse artikli 19 lõikes 2 osutatud väärtpaberid, kui need on asendatavad selliste aktsiatega või vahetatavad selliste aktsiate vastu, mille on emiteerinud või emiteerib emitendi gruppi kuuluv üksus ning mida ei lubata kauplemisele reguleeritud turul;

c)

käesoleva määruse artikli 20 lõikes 2 osutatud väärtpaberid, kui need annavad õiguse märkida või omandada aktsiaid, mille on emiteerinud või emiteerib emitendi gruppi kuuluv üksus ning mida ei lubata kauplemisele reguleeritud turul.“

8)

Artikkel 30 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 30

ELi kasvuprospekti juurde kuuluv väärtpaberikirjeldus kapitaliväärtpaberite puhul

1.   Vastavalt määruse (EL) 2017/1129 artiklile 15 koostatud kapitaliväärtpabereid puudutav eriomane väärtpaberikirjeldus peab sisaldama käesoleva määruse 26. lisas osutatud teavet.

2.   Erandina lõikest 1 koostatakse käesoleva määruse artikli 19 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 20 lõigetes 1 ja 2 osutatud väärtpaberite eriomane väärtpaberikirjeldus kooskõlas käesoleva määruse artikliga 31, kui need väärtpaberid ei ole aktsiad ega muud aktsiatega samaväärsed võõrandatavad väärtpaberid.“

9)

Artikli 32 lõike 1 punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

käesoleva määruse 24. lisa 1. jaos ja 26. lisa 1. jaos osutatud teave või käesoleva määruse 25. lisa 1. jaos ja 27. lisa 1. jaos osutatud teave olenevalt väärtpaberite liigist;“.

10)

Artikli 32 lõike 1 punkt g asendatakse järgmisega:

„g)

kapitaliväärtpaberite puhul käesoleva määruse 26. lisa punktis 2.1 osutatud teave, ja kui kapitaliväärtpaberite emitendi turukapitalisatsioon on üle 200 000 000 euro, käesoleva määruse 26. lisa punktis 2.2 osutatud teave;“.

11)

Artikli 32 lõikele 1 lisatakse punktid p ja q:

„p)

kui käesoleva määruse artikli 19 lõike 2 punkti b, artikli 19 lõike 3 või artikli 20 lõike 2 punkti b kohaselt nõutakse teavet alusaktsia kohta, siis käesoleva määruse 26. lisa 6. jaos osutatud teave või käesoleva määruse 27. lisa 6. jaos osutatud teave olenevalt väärtpaberite liigist;

q)

kui emitent või prospekti koostamise eest vastutav isik nõustub määruse (EL) 2017/1129 artikli 5 lõike 1 teise lõigu kohaselt selle kasutamisega, siis käesoleva määruse 26. lisa 7. jaos või 27. lisa 7. jaos osutatud teave olenevalt väärtpaberite liigist.“

12)

Lisatakse järgmine artikkel 46a:

„Artikkel 46a

Prospektid, mis on kinnitatud ajavahemikus 21. juulist 2019 kuni16. septembrini 2020

Ajavahemikus 21. juulist 2019 kuni 16. septembrini 2020 kinnitatud prospektid jäävad kehtima kuni nende kehtivusaja lõpuni.“

13)

1. lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

14)

3. lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

15)

4. lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

16)

6. lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale.

17)

7. lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse V lisale.

18)

8. lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse VI lisale.

19)

9. lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse VII lisale.

20)

16. lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse VIII lisale.

21)

24. lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IX lisale.

22)

25. lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse X lisale.

23)

26. lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse XI lisale.

24)

27. lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse XII lisale.

Artikkel 2

Delegeeritud määruse (EL) 2019/980 parandused

1)

Delegeeritud määruse (EL) 2019/980 artikli 33 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7.

Eriomases kokkuvõttes võib kasutada käesoleva määruse 23. lisa 2., 3. ja 4. jaos osutatud teabe esitamiseks alapealkirju.“

2)

Artikli 42 lõike 2 punkt g asendatakse järgmisega:

„g)

määruse (EL) 2017/1129 artikli 26 lõikes 4 nõutud lisa, välja arvatud juhul, kui kokkuvõte ei ole nõutav kooskõlas selle määruse artikli 7 lõike 1 teise lõiguga;“.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamise alguskuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 1 punkte 1–8 ja artiklit 2 kohaldatakse siiski alates 21. juulist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. juuni 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 168, 30.6.2017, lk 12.

(2)  Komisjoni 14. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/980, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatava prospekti vormi, sisu, kontrolli ja kinnitamisega ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 809/2004 (ELT L 166, 21.6.2019, lk 26).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ning millega muudetakse direktiivi 2001/34/EÜ (ELT L 390, 31.12.2004, lk 38).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2115, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL ja määruseid (EL) nr 596/2014 ning (EL) 2017/1129 VKEde kasvuturgude kasutamise edendamise osas (ELT L 320, 11.12.2019, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 537/2014, mis käsitleb avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi erinõudeid ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2005/909/EÜ (ELT L 158, 27.5.2014, lk 77).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (ELT L 352, 9.12.2014, lk 1).


I LISA

1. lisa 18. jagu muudetakse järgmiselt.

1)

Punkt 18.3.1 asendatakse järgmisega:

„Punkt 18.3.1

Varasem aruandeaasta finantsteave peab olema sõltumatult auditeeritud. Auditiaruanne tuleb koostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/43/EÜ (*1) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 537/2014 (*2).

Kui direktiivi 2006/43/EÜ ja määrust (EL) nr 537/2014 ei kohaldata, peab varasem aruandeaasta finantsteave olema auditeeritud või peab olema ära näidatud, kas see annab registreerimisdokumendis õige ja õiglase ülevaate vastavalt liikmesriigis kohaldatavatele auditistandarditele või nendega samaväärsele standardile.

2)

Lisatakse punkt 18.3.1.a:

„Punkt 18.3.1.a

Kui vannutatud audiitorid on keeldunud varasemat finantsteavet käsitlevaid auditiaruandeid kinnitamast või kui need aruanded sisaldavad märkusi, arvamuste muudatusi, vastutuse välistamise klausleid või rõhutatud asjaolusid, tuleb näidata selle põhjus ning esitada need märkused, muudatused, vastutuse välistamise klauslid või rõhutatud asjaolud täies ulatuses.“II LISA

3. lisa 11. jagu muudetakse järgmiselt.

1)

Punkt 11.2.1 asendatakse järgmisega:

„Punkt 11.2.1

Auditiaruanne

Aruandeaasta finantsaruanded peavad olema sõltumatult auditeeritud. Auditiaruanne tuleb koostada kooskõlas direktiiviga 2006/43/EÜ ja määrusega (EL) nr 537/2014.

Kui direktiivi 2006/43/EÜ ja määrust (EL) nr 537/2014 ei kohaldata, peavad aruandeaasta finantsaruanded olema auditeeritud või peab olema ära näidatud, kas need annavad registreerimisdokumendis õige ja õiglase ülevaate vastavalt liikmesriigis kohaldatavatele auditistandarditele või nendega samaväärsele standardile. Vastasel juhul peab registreerimisdokument sisaldama järgmist teavet:

a)

sõnaselge märge selle kohta, milliseid auditistandardeid on kohaldatud;

b)

selgitus mis tahes oluliste lahknevuste kohta rahvusvahelistest auditistandarditest.“

2)

Lisatakse punkt 11.2.1.a:

„Punkt 11.2.1.a

Kui vannutatud audiitorid on keeldunud aruandeaasta finantsaruandeid käsitlevaid auditiaruandeid kinnitamast või kui need aruanded sisaldavad märkusi, arvamuste muudatusi, vastutuse välistamise klausleid või rõhutatud asjaolusid, tuleb näidata selle põhjus ning esitada need märkused, muudatused, vastutuse välistamise klauslid või rõhutatud asjaolud täies ulatuses.“


III LISA

4. lisas asendatakse 1. jao ees olev sissejuhatus järgmisega:

 

„Lisaks selles lisas nõutavale teabele peab investeerimisfond esitama teabe, mida nõutakse käesoleva määruse 1. lisa jagudes/punktides 1, 2, 3, 4, 6, 7.1, 7.2.1, 8.4, 9 (kuigi selle regulatiivse keskkonna kirjeldus, milles emitent tegutseb, peab puudutama üksnes emitendi investeeringute seisukohast olulist regulatiivset keskkonda), 11, 12, 13, 14, 15.2, 16, 17, 18 (välja arvatud pro forma finantsteave), 19, 20 ja 21, või kui investeerimisfond vastab määruse (EL) 2017/1129 artikli 14 lõike 1 nõuetele, peab ta esitama käesoleva määruse 3. lisa jagudes/punktides 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 (välja arvatud pro forma finantsteave), 12, 13, 14 ja 15 nõutud teabe.

Kui osakuid emiteerib investeerimisfond, mis on asutatud fondivalitseja valitsetava lepingulise fondina, avaldada fondivalitseja kohta käesoleva määruse 1. lisa jagudes/punktides 6, 12, 13, 14, 15.2, 16 ja 20 osutatud teave ning nii fondi kui ka fondivalitseja kohta käesoleva määruse 1. lisa punktides 2, 4 ja 18 osutatud teave.“


IV LISA

6. lisa 11. jagu muudetakse järgmiselt.

1)

Punkt 11.3.1 asendatakse järgmisega:

„Punkt 11.3.1

Varasem aruandeaasta finantsteave peab olema sõltumatult auditeeritud. Auditiaruanne tuleb koostada kooskõlas direktiiviga 2006/43/EÜ ja määrusega (EL) nr 537/2014.

Kui direktiivi 2006/43/EÜ ja määrust (EL) nr 537/2014 ei kohaldata, peab varasem finantsteave olema auditeeritud või peab olema ära näidatud, kas see annab registreerimisdokumendis õige ja õiglase ülevaate vastavalt liikmesriigis kohaldatavatele auditistandarditele või nendega samaväärsele standardile.“

2)

Lisatakse punkt 11.3.1.a:

„Punkt 11.3.1.a

Kui vannutatud audiitorid on keeldunud varasemat finantsteavet käsitlevaid auditiaruandeid kinnitamast või kui need aruanded sisaldavad märkusi, arvamuste muudatusi, vastutuse välistamise klausleid või rõhutatud asjaolusid, tuleb näidata selle põhjus ning esitada need märkused, muudatused, vastutuse välistamise klauslid või rõhutatud asjaolud täies ulatuses.“


V LISA

7. lisa 11. jagu muudetakse järgmiselt.

1)

Punkt 11.2.1 asendatakse järgmisega:

„Punkt 11.2.1

Varasem aruandeaasta finantsteave peab olema sõltumatult auditeeritud. Auditiaruanne tuleb koostada kooskõlas direktiiviga 2006/43/EÜ ja määrusega (EL) nr 537/2014.

Kui direktiivi 2006/43/EÜ ja määrust (EL) nr 537/2014 ei kohaldata, peab varasem finantsteave olema auditeeritud või peab olema ära näidatud, kas see annab registreerimisdokumendis õige ja õiglase ülevaate vastavalt liikmesriigis kohaldatavatele auditistandarditele või nendega samaväärsele standardile. Vastasel juhul peab registreerimisdokument sisaldama järgmist teavet:

a)

sõnaselge märge selle kohta, milliseid auditistandardeid on kohaldatud;

b)

selgitus mis tahes oluliste lahknevuste kohta rahvusvahelistest auditistandarditest.“

2)

Lisatakse punkt 11.2.1.a:

„Punkt 11.2.1.a

Kui vannutatud audiitorid on keeldunud varasemat finantsteavet käsitlevaid auditiaruandeid kinnitamast või kui need aruanded sisaldavad märkusi, arvamuste muudatusi, vastutuse välistamise klausleid või rõhutatud asjaolusid, tuleb näidata selle põhjus ning esitada need märkused, muudatused, vastutuse välistamise klauslid või rõhutatud asjaolud täies ulatuses.“


VI LISA

8. lisa 10. jagu muudetakse järgmiselt.

1)

Punkt 10.2.1 asendatakse järgmisega:

„Punkt 10.2.1

Auditiaruanne

Aruandeaasta finantsaruanded peavad olema sõltumatult auditeeritud. Auditiaruanne tuleb koostada kooskõlas direktiiviga 2006/43/EÜ ja määrusega (EL) nr 537/2014.

Kui direktiivi 2006/43/EÜ ja määrust (EL) nr 537/2014 ei kohaldata, peavad aruandeaasta finantsaruanded olema auditeeritud või peab olema ära näidatud, kas need annavad registreerimisdokumendis õige ja õiglase ülevaate vastavalt liikmesriigis kohaldatavatele auditistandarditele või nendega samaväärsele standardile. Vastasel juhul peab registreerimisdokument sisaldama järgmist teavet:

a)

sõnaselge märge selle kohta, milliseid auditistandardeid on kohaldatud;

b)

selgitus mis tahes oluliste lahknevuste kohta rahvusvahelistest auditistandarditest.“

2)

Lisatakse punkt 10.2.1.a:

Punkt 10.2.1.a

Kui vannutatud audiitorid on keeldunud aruandeaasta finantsaruandeid käsitlevaid auditiaruandeid kinnitamast või kui need aruanded sisaldavad märkusi, arvamuste muudatusi, vastutuse välistamise klausleid või rõhutatud asjaolusid, tuleb näidata selle põhjus ning esitada need märkused, muudatused, vastutuse välistamise klauslid või rõhutatud asjaolud täies ulatuses.“


VII LISA

9. lisa 8. jagu muudetakse järgmiselt.

1)

Punkt 8.2.a.3 asendatakse järgmisega:

„Punkt 8.2.a.3

Auditiaruanne

Varasem aruandeaasta finantsteave peab olema sõltumatult auditeeritud. Auditiaruanne tuleb koostada kooskõlas direktiiviga 2006/43/EÜ ja määrusega (EL) nr 537/2014.

Kui direktiivi 2006/43/EÜ ja määrust (EL) nr 537/2014 ei kohaldata, peab varasem finantsteave olema auditeeritud või peab olema ära näidatud, kas see annab registreerimisdokumendis õige ja õiglase ülevaate vastavalt liikmesriigis kohaldatavatele auditistandarditele või nendega samaväärsele standardile. Vastasel juhul peab registreerimisdokument sisaldama järgmist teavet:

a)

sõnaselge märge selle kohta, milliseid auditistandardeid on kohaldatud;

b)

selgitus mis tahes oluliste lahknevuste kohta rahvusvahelistest auditistandarditest.“

2)

Lisatakse punkt 8.2.a.4:

„Punkt 8.2.a.4

Avaldus selle kohta, et varasem finantsteave on auditeeritud. Kui vannutatud audiitorid on keeldunud varasemat finantsteavet käsitlevaid auditiaruandeid kinnitamast või kui need aruanded sisaldavad märkusi, arvamuste muudatusi, vastutuse välistamise klausleid või rõhutatud asjaolusid, tuleb näidata selle põhjus ning esitada need märkused, muudatused, vastutuse välistamise klauslid või rõhutatud asjaolud täies ulatuses.“


VIII LISA

16. lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Punkt 4.1 asendatakse järgmisega:

„Punkt 4.1

a)

Avalikkusele pakutavate ja/või kauplemisele lubatud väärtpaberite liigi, klassi ja koguse kirjeldus;

b)

avalikkusele pakutavate ja/või kauplemisele lubatud väärtpaberite rahvusvaheline identifitseerimisnumber (ISIN-kood).“

B-kategooria

C-kategooria

2)

Lisatakse punkt 7.3.a:

„Punkt 7.3.a

(üksnes jaeturg)

Kui kokkuvõte on osaliselt asendatud määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 8 lõike 3 punktides c–i sätestatud teabega, tuleb avaldada kogu kõnealune teave, kui seda pole mujal väärtpaberikirjelduses juba avaldatud.“

C-kategooria


IX LISA

24. lisa 5. jagu muudetakse järgmiselt.

1)

Punkt 5.3.1 asendatakse järgmisega:

„Punkt 5.3.1

Varasem aruandeaasta finantsteave peab olema sõltumatult auditeeritud. Auditiaruanne tuleb koostada kooskõlas direktiiviga 2006/43/EÜ ja määrusega (EL) nr 537/2014.

Kui direktiivi 2006/43/EÜ ja määrust (EL) nr 537/2014 ei kohaldata, peab varasem finantsteave olema auditeeritud või peab olema ära näidatud, kas see annab registreerimisdokumendis õige ja õiglase ülevaate vastavalt liikmesriigis kohaldatavatele auditistandarditele või nendega samaväärsele standardile.“

2)

Lisatakse punkt 5.3.1.a:

Punkt 5.3.1.a

Kui vannutatud audiitorid on keeldunud varasemat finantsteavet käsitlevaid auditiaruandeid kinnitamast või kui need aruanded sisaldavad märkusi, arvamuste muudatusi, vastutuse välistamise klausleid või rõhutatud asjaolusid, tuleb näidata selle põhjus ning esitada need märkused, muudatused, vastutuse välistamise klauslid või rõhutatud asjaolud täies ulatuses.“


X LISA

25. lisa 5. jagu muudetakse järgmiselt.

1)

Punkt 5.3.1 asendatakse järgmisega:

„Punkt 5.3.1

Varasem aruandeaasta finantsteave peab olema sõltumatult auditeeritud. Auditiaruanne tuleb koostada kooskõlas direktiiviga 2006/43/EÜ ja määrusega (EL) nr 537/2014.

Kui direktiivi 2006/43/EÜ ja määrust (EL) nr 537/2014 ei kohaldata, peab varasem finantsteave olema auditeeritud või peab olema ära näidatud, kas see annab registreerimisdokumendis õige ja õiglase ülevaate vastavalt liikmesriigis kohaldatavatele auditistandarditele või nendega samaväärsele standardile.“

2)

Lisatakse punkt 5.3.1.a:

„Punkt 5.3.1.a

Kui vannutatud audiitorid on keeldunud varasemat finantsteavet käsitlevaid auditiaruandeid kinnitamast või kui need aruanded sisaldavad märkusi, arvamuste muudatusi, vastutuse välistamise klausleid või rõhutatud asjaolusid, tuleb näidata selle põhjus ning esitada need märkused, muudatused, vastutuse välistamise klauslid või rõhutatud asjaolud täies ulatuses.“


XI LISA

26. lisa muudetakse järgmiselt.

1)

2. jagu asendatakse järgmisega:

„2. JAGU

KÄIBEKAPITALI ARUANNE NING KAPITALISATSIOONI JA VÕLGADE ARUANNE

Selle jao kohase avalikustamisega antakse teavet emitendi käibekapitalivajaduse ning tema kapitalisatsiooni ja võlgade kohta.

Punkt 2.1

Käibekapitali aruanne

Emitendi avaldus selle kohta, et tema arvates on käibekapital piisav emitendi praeguste vajaduste jaoks, või kui see seda ei ole, kuidas ta kavatseb vajaliku lisakäibekapitali hankida.

Punkt 2.2

Üksnes 200 000 000 eurot ületava turukapitalisatsiooniga emitendid

Kapitalisatsioon ja võlad

Kapitalisatsiooni ja võlgade aruanne (tehes vahet garanteeritud ja garanteerimata, tagatud ja tagamata võlgade vahel) mitte varasema kui 90 päeva dokumendi kuupäevale eelneva kuupäeva seisuga. Võlgade hulka kuuluvad ka kaudsed ja tingimuslikud võlad.

Kui emitendi kapitalisatsioon ja võlad on 90päevase ajavahemiku jooksul oluliselt muutunud, tuleb esitada lisateavet, kirjeldades neid muutusi või ajakohastades asjaomaseid arvnäitajaid.“

2)

Lisatakse punkt 4.2:

„Punkt 4.2

Optsioonitunnistusega aktsiate emiteerimise korral artikli 20 lõikes 2 osutatud teave.“

3)

Lisatakse 6. ja 7. jagu:

6. JAGU

TEAVE ALUSAKTSIA KOHTA (VAJADUSE KORRAL)

Punkt 6.1

Vajaduse korral 18. lisas osutatud teave.

7. JAGU

TEAVE NÕUSOLEKU KOHTA (VAJADUSE KORRAL)

Punkt 7.1

Kui emitent või prospekti koostamise eest vastutav isik nõustub määruse (EL) 2017/1129 artikli 5 lõike 1 teise lõigu kohaselt selle kasutamisega, järgmine lisateave:

a)

käesoleva määruse 22. lisa 1. jaos ja 2A. jaos osutatud teave juhul, kui nõusolek on antud ühele või enamale konkreetsele finantsvahendajale;

b)

käesoleva määruse 22. lisa 1. jaos ja 2B. jaos osutatud teave juhul, kui nõusolek on antud kõigile finantsvahendajatele.“


XII LISA

27. lisa muudetakse järgmiselt.

1)

3. jagu muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 3.1.17 jäetakse välja;

b)

lisatakse punkt 3.2:

„Punkt 3.2

Tuletisinstrumente puudutav teave

Tuletisinstrumentide emiteerimise korral järgmine teave:

a)

artikli 20 lõikes 1 osutatud tuletisinstrumentide puhul selles lõikes osutatud teave;

b)

artikli 20 lõikes 2 osutatud tuletisinstrumentide puhul selles lõikes osutatud teave;

c)

artikli 20 lõikes 3 osutatud tuletisinstrumentide puhul selles lõikes osutatud teave.“

 

2)

Lisatakse 6. ja 7. jagu:

„6. JAGU

TEAVE ALUSAKTSIA KOHTA (VAJADUSE KORRAL)

Punkt 6.1

a)

Vajaduse korral 26. lisa punktides 2.1 ja 2.2 osutatud teave alusvara emitendi kohta.

b)

Vajaduse korral 18. lisas osutatud teave.

7. JAGU

TEAVE NÕUSOLEKU KOHTA (VAJADUSE KORRAL)

Punkt 7.1

Kui emitent või prospekti koostamise eest vastutav isik nõustub määruse (EL) 2017/1129 artikli 5 lõike 1 teise lõigu kohaselt selle kasutamisega, järgmine lisateave:

a)

käesoleva määruse 22. lisa 1. jaos ja 2A. jaos osutatud teave juhul, kui nõusolek on antud ühele või enamale konkreetsele finantsvahendajale;

b)

käesoleva määruse 22. lisa 1. jaos ja 2B. jaos osutatud teave juhul, kui nõusolek on antud kõigile finantsvahendajatele.“


Top

avalikgif