ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/1274, 1. juuli 2020, millega kehtestatakse kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava sorgo imporditollimaksu kindlamääraline vähendus
Euroopa Komisjon 01.07.2020 määrus number 1274; jõustumiskuupäev 17.09.2020

redaktsioon 17.09.2020

14.9.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/24


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1274,

1. juuli 2020,

millega kehtestatakse kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava sorgo imporditollimaksu kindlamääraline vähendus

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artiklit 185,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (2) sõlmitud lepingute alusel kohustus liit lubama importida Hispaaniasse 300 000 tonni sorgot aastas.

(2)

Ajavahemikul 1. jaanuarist 2020 kuni 26. aprillini 2020 imporditi Hispaaniasse 43 069 tonni sorgot. Kõnealuse ajavahemiku jooksul oli sorgo imporditollimaksuks kehtestatud komisjoni määruse (EL) nr 642/2010 (3) kohaselt 0 eurot tonni kohta. Alates 27. aprillist 2020 ning pärast sorgo suhtes 0 eurost suurema imporditollimaksu taaskehtestamist on Hispaaniasse imporditud 2 366 tonni sorgot.

(3)

Impordikvootide täitmise tagamiseks on määruse (EÜ) nr 1296/2008 (4) artikliga 6 ette nähtud, et võib kohaldada määruse (EL) nr 642/2010 kohaselt kindlaks määratud imporditollimaksude vähendust.

(4)

Selleks et lihtsustada sorgo importimist Hispaaniasse kuni 2020. aasta lõpuni, on vaja määruse (EÜ) nr 1296/2008 kohaselt 1. jaanuaril 2020 avatud tariifikvoodi alusel Hispaaniasse imporditavate sorgokoguste suhtes kohaldada vastavalt määrusele (EL) nr 642/2010 kindlaks määratud imporditollimaksu 100 %-list kindlamääralist vähendust.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1296/2008 artiklis 6 osutatud sorgo importimise suhtes kohaldatav imporditollimaksu kindlamääraline vähendus kehtestatakse 100 % ulatuses imporditollimaksule, mis sorgo suhtes on kindlaks määratud vastavalt määrusele (EL) nr 642/2010. Kõnealust vähendust kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1296/2008 kohaselt 1. jaanuaril 2020 avatud tariifikvoodi alusel Hispaaniasse imporditava sorgo järelejäänud koguste suhtes.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuli 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta otsus 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid tema pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994) (EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1).

(3)  Komisjoni 20. juuli 2010. aasta määrus (EL) nr 642/2010 nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjade kohta teraviljasektori imporditollimaksude osas (ELT L 187, 21.7.2010, lk 5).

(4)  Komisjoni 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1296/2008, millega kehtestatakse tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad Hispaaniasse imporditava maisi ja sorgo ning Portugali imporditava maisi kohta (ELT L 340, 19.12.2008, lk 57).


Top

avalikgif