ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1413, 29. juuni 2020, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) I lisa rootsikeelset versiooni 
Euroopa Komisjon 29.06.2020 määrus number 1413; jõustumiskuupäev 28.10.2020

redaktsioon 28.10.2020

8.10.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 326/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1413,

29. juuni 2020,

millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) I lisa rootsikeelset versiooni

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006, (1) eriti selle artikli 53 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 rootsikeelne versioon sisaldab väära väärtust I lisa tabeli 4.1.0 punkti b alapunktis iii esitatud kroonilise ohu 3. kategooria esimeses ja teises reas.

(2)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa rootsikeelset versiooni vastavalt parandada. Teistes keeleversioonides ei ole vaja parandusi teha,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

(ei puuduta eestikeelset versiooni)

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.


Top

avalikgif