ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1418, 6. oktoober 2020, milles käsitletakse loa andmist paprika (Capsicum annuum) seebistatud ekstrakti (kapsantiini) kasutamiseks broilerite, vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlindude, munakanade ja vähemtähtsate kodulinnuliikide munalindude söödalisandina 
Euroopa Komisjon 06.10.2020 määrus number 1418; jõustumiskuupäev 28.10.2020

redaktsioon 28.10.2020

8.10.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 326/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1418,

6. oktoober 2020,

milles käsitletakse loa andmist paprika (Capsicum annuum) seebistatud ekstrakti (kapsantiini) kasutamiseks broilerite, vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlindude, munakanade ja vähemtähtsate kodulinnuliikide munalindude söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ (2) alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.

(2)

Direktiivi 70/524/EMÜ alusel on antud tähtajatu luba paprika (Capsicum annuum) seebistatud ekstrakti (kapsantiini) kasutamiseks kodulindude söödalisandina, mis kuulub rühma „värvained, sealhulgas pigmendid“ rubriiki „karotenoidid ja ksantofüllid“. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b kanti see söödalisand olemasoleva tootena hiljem söödalisandite registrisse.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 on esitatud taotlus paprika (Capsicum annuum) seebistatud ekstrakti (kapsantiini) uuesti hindamiseks broilerite, vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlindude, munakanade ja vähemtähtsate kodulinnuliikide munalindude söödalisandina. Taotleja taotles kõnealuse söödalisandi liigitamist söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „värvained“ alarühma ii „ained, mis loomadele söötmisel annavad loomsele toidule värvuse.“ Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) jõudis oma 29. jaanuar 2020. aasta arvamuses (3) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda paprika (Capsicum annuum) seebistatud ekstrakt kahjulikku mõju loomade tervisele, tarbijaohutusele ega keskkonnale. Amet märkis, et järeldust paprika (Capsicum annuum) seebistatud ekstrakti (kapsantiini) ohutuse kohta broilerite ja munakanade puhul võib laiendada vähemtähtsate kodulinnuliikide nuum- ja munalindudele. Samuti jõudis amet järeldusele, et asjaomane toimeaine on viskoosne pasta ning seepärast ei puutu kasutajad sellega kokku sissehingamise teel. Taotleja möönab, et toimeaine võib ärritada nahka ja silmi. Seepärast leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste, eelkõige söödalisandi kasutajate tervisele, muu hulgas söödalisandi kasutamisel preparaadina, mille puhul ei ole võimalik välistada selle mürgisust sissehingamisel või selle nahka/silmi ärritavat või nahka sensibiliseerivat toimet. Amet jõudis ühtlasi järeldusele, et kõnealune söödalisand on tõhus, kuna selle abil on võimalik muuta broilerite naha ja munarebu värvust. Seda järeldust laiendatakse vähemtähtsate kodulinnuliikide nuum- ja munalindudele. Ameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Amet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(5)

Paprika (Capsicum annuum) seebistatud ekstrakti (kapsantiini) hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse söödalisandi kasutamiseks vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tingimustele.

(6)

Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuste ainete lubamise tingimuste muudatusi viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „värvained“ alarühma ii „ained, mis loomadele söötmisel annavad loomsele toidule värvuse“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

1.   Lisas nimetatud ainet ja seda sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 27. aprilli 2021 kooskõlas enne 27. oktoobrit 2020 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.

2.   Lisas nimetatud ainet sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 27. oktoobrit 2021 kooskõlas enne 27. oktoobrit 2020 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. oktoober 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).

(3)  EFSA Journal 2020; 18(2): 6023.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Toimeaine karotenoidide üldsisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: värvained. Alarühm ii: ained, mis loomadele söötmisel annavad loomsele toidule värvuse

2a160c

Seebistatud paprikaekstrakt (kapsantiin)

Söödalisandi koostis

Liigi Capsicum annuum L. kuivatatud viljadest saadud kapsantiinirikas seebistatud ekstrakt

Benseenisisaldus: ≤ 2 mg/kg

Heksaanisisaldus: ≤ 130 mg/kg

Kapsaitsiinisisaldus: ≤ 250 mg/kg

Broilerid

-

-

40

1.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

2.

Söödalisandi ja eelsegu etiketile märgitakse karotenoidide üldsisaldus söödalisandis.

3.

Seebistatud paprikaekstrakti (kapsantiini) lastakse turule ja kasutatakse söödalisandina preparaadi kujul.

4.

Seebistatud paprikaekstrakti (kapsantiini) ning muude lubatud karotenoidide ja/või ksantofüllide segu puhul ei tohi karotenoidide ja ksantofüllide üldsisaldus täissöödas olla suurem kui 80 mg/kg.

5.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas silma- ja nahakaitsevahendeid.

27.10.2030

Vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlinnud

-

-

40

Munakanad

-

-

40

Toimeaine kirjeldus

Liigi Capsicum annuum L. kuivatatud viljade seebistatud ekstrakt

Karotenoidide üldsisaldus: 25–90 g/kg

Kapsantiinisisaldus: ≥ 35 % karotenoidide üldsisaldusest

Kapsantiini CASi number: 465–42-9

Kapsantiini EINECSi number: 207–364-1

Viskoosne pasta

Vähemtähtsate kodulinnuliikide munalinnud

-

-

40

Analüüsimeetod (1)

Kapsantiinisisalduse määramine söödalisandis, eelsegus ja söödas:

kõrgefektiivne vedelikkromatograafia koos nähtava valguse mõõtmisega (HPLC-Vis)

Karotenoidide ja ksantofüllide üldsisalduse määramine söödalisandis:

komisjoni määrus (EL) nr 231/2012, milles osutatakse FAO JECFA väljaande

„Combined Compendium for Food Additive Specifications“ („Toidu lisaainete spetsifikatsioonide koondkogumik“) monograafiale nr 5 „Paprika extract“ („Paprikaekstrakt“) (2008)

Karotenoidide ja ksantofüllide üldsisalduse määramine eelsegus ja söödas:

vedelikkromatograafia koos nähtava valguse mõõtmisega (LC-Vis) – AOAC ametlik meetod

970.64


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top

avalikgif