ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Komisjoni määrus (EL) 2020/1419, 7. oktoober 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses askorbiinhappe (E 300) ja sidrunhappe (E 330) kasutamisega edasiseks töötlemiseks ettenähtud valgetel köögiviljadel 
Euroopa Komisjon 07.10.2020 määrus number 1419; jõustumiskuupäev 28.10.2020

redaktsioon 28.10.2020

8.10.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 326/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/1419,

7. oktoober 2020,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses askorbiinhappe (E 300) ja sidrunhappe (E 330) kasutamisega edasiseks töötlemiseks ettenähtud valgetel köögiviljadel

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas on sätestatud liidu loetelu toidus kasutada lubatud lisaainetest ja kõnealuste lisaainete kasutustingimused.

(2)

Kõnealust loetelu võib komisjoni algatusel või pärast taotluse esitamist ajakohastada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1331/2008 (2) artikli 3 lõikes 1 osutatud ühtse menetluse kohaselt.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa kohaselt on askorbiinhapet (E 300) ja sidrunhapet (E 330) praegu lubatud kasutada toidu lisaainetena mitmesugustes toitudes.

(4)

Komisjon sai 17. detsembril 2018 taotluse toidugrupis 04.1.2 „Kooritud, tükeldatud ja hakitud marjad, puu- ja köögiviljad“ sisalduva askorbiinhappe (E 300) ja sidrunhappe (E 330) kasutustingimuste muutmiseks, et lubada nende ainete kasutamist valgetel köögiviljadel, mis on ette nähtud edasiseks töötlemiseks, sealhulgas kuumtöötlemiseks, nagu röstimine, aurutamine või grillimine, enne nende tarbimist lõpptarbija poolt.

(5)

Viilutatud või tükeldatud valgete köögiviljade puhul toimub kergesti ensümaatiline pruunistumine, kuna rakkude lagunedes vabanevad kudedest ensüümid, eelkõige polüfenooloksüdaasid. Ensümaatilist pruunistumist saab pidurdada köögiviljade kastmisega paariks minutiks vesilahusesse, mis sisaldab maksimaalselt 1 % askorbiinhapet (E 300) ja sidrunhapet (E 330). Taotlusest järeldub, et kõnealuste lisaainete kavandatav kasutamine antioksüdandina töötlemata köögiviljade puhul, mis on ette nähtud edasiseks tarbimiseelseks töötlemiseks, sealhulgas kuumtöötlemiseks, vähendab toidujäätmete teket, kuna köögiviljade üldine kvaliteet püsib kuni viis päeva kauem ja samavõrra pikeneb ka säilivusaeg.

(6)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikele 2 peab komisjon selleks, et ajakohastada määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas sätestatud toidu lisaaineid käsitlevat liidu loetelu, küsima Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet“) arvamust, välja arvatud juhul, kui kõnealune ajakohastamine ei mõjuta inimeste tervist.

(7)

6. mail 2015 avaldas toiduohutusamet teadusliku arvamuse, milles muu hulgas hinnati uuesti askorbiinhappe (E 300) toidu lisaainena kasutamise ohutust. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et askorbiinhappe (E 300) kasutamine toidu lisaainena teatatud kasutusviiside ja koguste juures ei ole ohtlik ning et askorbiinhappe ja selle soolade puhul ei ole vaja kehtestada aktsepteeritavat arvulist päevadoosi. Selline järeldus tähendab, et aine on väga madala ohutasemega, olemas on usaldusväärsed andmed nii kokkupuute kui ka toksilisuse kohta ning tõenäosus, et inimeste tervist võiksid kahjustada kogused, mis ei põhjusta loomadel toitumusliku tasakaalu kõikumisi, on väike (3).

(8)

Sidrunhappe (E 330) ohutust hindas 1990. aastal toidu teaduskomitee, kes määras selle aktsepteeritavaks päevadoosiks „kindlaks määramata“ (4). Termin „kindlaks määramata“ tähendab, et olemasolevate toksikoloogiliste, biokeemiliste ja kliiniliste andmete alusel ei kujuta aine summaarne päevadoos endast ohtu tervisele, võttes arvesse aine loomulikku esinemist ja kasutusviise toiduainetes sellistes kogustes, mis on vajalikud soovitud tehnoloogilise mõju saavutamiseks. Kuni sidrunhappe (E 330) uuesti hindamiseni komisjoni määruses (EL) nr 257/2010 (5) sätestatud toidu lisaainete uuesti hindamise programmi raames leiab komisjon, et kõnealune ohutushinnang on endiselt asjakohane alus otsuse tegemiseks samadel põhjustel, miks komisjon leidis varem kõnealuse määruse põhjenduses 5 nimetatud kriteeriumide alusel, et sidrunhape (E 330) ei ole probleemne ja selle uuesti hindamine ei olnud esmatähtis.

(9)

Kuna askorbiinhappe (E 300) ja sidrunhappe (E 330) kasutamine antioksüdantidena müügipakendis valgetel köögiviljadel, mis on ette nähtud edasiseks töötlemiseks, sealhulgas kuumtöötlemiseks, ei avalda kahjulikku mõju inimeste tervisele, ei ole vaja küsida toiduohutusameti arvamust.

(10)

Seega tuleks määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. oktoober 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1331/2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus (ELT L 354, 31.12.2008, lk 1).

(3)  EFSA Journal 2014; 12(6): 3697.

(4)  Reports of the Scientific Committee for Food, 25. seeria, 1991, lk 13 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scf_reports_25.pdf).

(5)  Komisjoni 25. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 257/2010, millega kehtestatakse toidus lubatud lisaainete uue hindamise kava kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 80, 26.3.2010, lk 19).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa E osa muudetakse järgmiselt.

1)   

Toidugrupis 04.1.2 „Kooritud, tükeldatud ja hakitud marjad, puu- ja köögiviljad“ asendatakse askorbiinhapet (E 300) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 300

Askorbiinhape

quantum satis

 

Ainult müügipakendis jahutatud tarbimisvalmis töötlemata marjad, puu- ja köögiviljad, müügipakendis töötlemata kooritud kartulid ning müügipakendis valged köögiviljad, mis on ette nähtud tarbimiseelseks töötlemiseks, sh kuumtöötlemiseks“

2)   

Toidugrupis 04.1.2 „Kooritud, tükeldatud ja hakitud marjad, puu- ja köögiviljad“ asendatakse sidrunhapet (E 330) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 330

Sidrunhape

quantum satis

 

Ainult müügipakendis jahutatud tarbimisvalmis töötlemata marjad, puu- ja köögiviljad, müügipakendis töötlemata kooritud kartulid ning müügipakendis valged köögiviljad, mis on ette nähtud tarbimiseelseks töötlemiseks, sh kuumtöötlemiseks“


Top

avalikgif