ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Komisjoni määrus (EL) 2020/1557, 21. oktoober 2020, millega Belgia lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse merlangipüügi keeld 8. püügipiirkonnas
Euroopa Komisjon 21.10.2020 määrus number 1557; jõustumiskuupäev 28.10.2020

redaktsioon 28.10.2020

27.10.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 357/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/1557,

21. oktoober 2020,

millega Belgia lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse merlangipüügi keeld 8. püügipiirkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse liidu kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2020/123 (2) on kehtestatud kvoodid 2020. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on merlangivaru püük 8. püügipiirkonnas Belgia lipu all sõitvate või Belgias registreeritud laevade puhul ammendanud 2020. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru teatav püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Belgiale 2020. aastaks lisas osutatud merlangivaru püügiks 8. püügipiirkonnas eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas esitatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

1.   Belgia lipu all sõitvatel või Belgias registreeritud laevadel on keelatud püüda artiklis 1 nimetatud kalavaru alates lisas esitatud kuupäevast. Eelkõige on keelatud kõnealuse kalavaru püügi eesmärgil seda otsida ja püügivahendit vette lasta, paigaldada, vedada või haalata.

2.   Kõnealustel laevadel on lubatud kala ja kalandustooteid ümber laadida, pardal hoida, pardal töödelda, üle anda, sumpadesse paigutada, nuumata või lossida, kui selline kalavaru on püütud enne nimetatud kuupäeva.

3.   Kõnealuste laevade poolt nende liikide juhupüügina püütud saak tuleb tuua kalalaeva pardale ja seal hoida, dokumenteerida, lossida ning arvestada kvootidest maha vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1380/2013 (3) artiklile 15.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. oktoober 2020

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Virginijus SINKEVIČIUS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu 27. jaanuari 2020. aasta määrus (EL) 2020/123, millega määratakse 2020. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 25, 30.1.2020, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).


LISA

Nr

27/TQ123

Liikmesriik

Belgia

Kalavaru

WHG/08.

Liik

Merlang (Merlangius merlangus)

Piirkond

8

Kuupäev

1.10.2020


Top

avalikgif