ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Maardu Linnavolikogu 30.09.2014 määruse nr 19 "Maardu linna arengukava aastateks 2014-2025 kinnitamine" muutmine
Maardu Linnavolikogu 27.10.2020 määrus number 78; jõustumiskuupäev 22.11.2020

redaktsioon 22.11.2020 [RT IV, 19.11.2020, 3]

Maardu Linnavolikogu 30.09.2014 määruse nr 19 "Maardu linna arengukava aastateks 2014-2025 kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 27.10.2020 nr 78

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1, lg 2 p 4, § 372 ja Maardu linna põhimääruse § 52 lg 3

§ 1.   Maardu Linnavolikogu 30.09.2014 määrusega nr 19 kinnitatud Maardu linna arengukavas aastateks 2014-2025 tehakse järgmised muudatused:


1) punkt 6.1.1 kuni tabelini "Lasteaiaealiste laste arvukus Maardu linnas 2010-2015“ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


"6.1.1 Alusharidus


Koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldavad Maardu linnas 4 lasteaeda:


- Lasteaed Sipsik (eestikeelne) aadressil Haigla tn 6, Kellamäe tn 1


- Muuga Lasteaed (eestikeelne) aadressil Ploomipuu puiestee 52/54


- Lasteaed Rõõm (venekeelne) aadressil Noorte tn 8


- Lasteaed Rukkilill (venekeelne) aadressil Nurga tn 2, Kellamäe tn 1.


Maardu linna neljas lasteaias on kokku 39 rühma: 26 lasteaiarühma, 9 sõimerühma, 2 liitrühma ning 2 vene õppekeelega tasandusrühma (lasteaedades Rõõm ja Rukkilill). Kokku käib lasteaedades 772 last, neist 296 last eestikeelsetes Lasteaias Sipsik ja Muuga Lasteaias. Laste juurdekasvu dünaamikat jälgides on neli munitsipaallasteaeda suutnud rahuldada lastevanemate vajadused lasteaiakohtade saamisel Maardus. Samas on viimastel aastatel linnas tunduvalt suurenenud vajadus lasteaia kohtade järgi Muugal. Muugal toimub aktiivne ehitustegevus ja sinna asub elama palju noori perekondi. Seetõttu perspektiivis on linnal kavas avada Muuga lasteaias lisaks 80-kohaline juurdeehitus.
Maardu linna lasteaedades töötab kokku 106 pedagoogi.“.


2) punkt 6.1.1.2.14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


"6.1.1.2.14 Muuga lasteaia hoone laienduse ehitamine.“.


3) arengukava täiendatakse punktiga 6.5.1.9 järgmises sõnastuses:


"6.5.1.9 Noorte Huvikeskuse ehitamine.“.


4) arengukava täiendatakse punktiga 7.3.10 järgmises sõnastuses:


"7.3.10 uue Kultuurikeskuse ehitamine.“.


5) arengukava täiendatakse punktiga 8.6.2.10 järgmises sõnastuses:


"8.6.2.10. Muugale hooldekodu ehitamine.“.


6) punkt 9.4.5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

avalikgif