ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Komisjoni määrus (EL) 2021/375, 24. veebruar 2021, millega kehtestatakse tursapüügikeeld 1. ja 2.b püügipiirkonnas teatavate liikmesriikide lipu all sõitvatele laevadele
Euroopa Komisjon 24.02.2021 määrus number 375; jõustumiskuupäev 04.03.2021

redaktsioon 04.03.2021

3.3.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 72/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2021/375,

24. veebruar 2021,

millega kehtestatakse tursapüügikeeld 1. ja 2.b püügipiirkonnas teatavate liikmesriikide lipu all sõitvatele laevadele

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse liidu kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2021/92 (2) on kehtestatud kvoodid 2021. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on tursavaru püük 1. ja 2.b püügipiirkonnas teatavate liikmesriikide lipu all sõitvate või neis liikmesriikides registreeritud laevade puhul ammendanud 2021. aastaks „muudele liikmesriikidele“ eraldatud kvoodi.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru teatav püük,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

„Muude liikmesriikide“ kvoodi all kala püüdvatele liikmesriikidele 2021. aastaks lisas osutatud tursavaru püügiks 1. ja 2.b püügipiirkonnas eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas esitatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

„Muude liikmesriikide“ kvoodi all kala püüdvate liikmesriikide lipu all sõitvatel või nendes liikmesriikides registreeritud laevadel on keelatud püüda artiklis 1 nimetatud kalavaru alates lisas esitatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast nimetatud kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. veebruar 2021

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Virginijus SINKEVIČIUS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu 28. jaanuari 2021. aasta määrus (EL) 2021/92, millega määratakse 2021. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarude rühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 31, 29.1.2021, lk 31).


LISA

Nr

01/TQ/92

Liikmesriik

„Muude liikmesriikide“ kvoodi all kala püüdvad liikmesriigid

Kalavaru

COD/1/2B_AMS

Liik

Tursk (Gadus morhua)

Piirkond

1 ja 2b

Kuupäev

21.1.2021 kell 00.00 UTC


Top

avalikgif