ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Komisjoni määrus (EL) 2021/376, 24. veebruar 2021, millega kehtestatakse Euroopa Liidu liikmesriigi lipu all sõitvatele laevadele ajutine meriahvenate püügi keeld NAFO 3M püügipiirkonnas
Euroopa Komisjon 24.02.2021 määrus number 376; jõustumiskuupäev 04.03.2021

redaktsioon 04.03.2021

3.3.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 72/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2021/376,

24. veebruar 2021,

millega kehtestatakse Euroopa Liidu liikmesriigi lipu all sõitvatele laevadele ajutine meriahvenate püügi keeld NAFO 3M püügipiirkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse liidu kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2021/92 (2) on kehtestatud kvoodid 2021. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on meriahvenate varu püük NAFO 3M püügipiirkonnas Euroopa Liidu liikmesriigi lipu all sõitvate või Euroopa Liidu liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud vahekvoodi, mis on eraldatud perioodiks enne 1. juulit 2021.

(3)

Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru sihtpüük 30. juunini 2021,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Euroopa Liidu liikmesriikidele ajavahemikuks 1. jaanuarist 2021 kuni 30. juunini 2021 (kaasa arvatud) meriahvenate varu püügiks NAFO 3M püügipiirkonnas eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates käesoleva määruse lisas esitatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Euroopa Liidu liikmesriigi lipu all sõitvatel või Euroopa Liidu liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda artiklis 1 osutatud kalavaru sihtpüügina alates lisas esitatud kuupäevast kuni 30. juunini 2021 (kaasa arvatud).

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. veebruar 2021

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Virginijus SINKEVIČIUS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  Nõukogu 28. jaanuari 2021. aasta määrus (EL) 2021/92, millega määratakse 2021. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 31, 29.1.2021, lk 31).


LISA

Nr

02/TQ92

Liikmesriik

Euroopa Liit (kõik liikmesriigid)

Kalavaru

RED/N3M.

Liik

Meriahvenad (Sebastes spp.)

Piirkond

NAFO 3M

Periood

10. veebruar 2021 kell 24.00 UTC kuni 30. juuni 2021


Top

avalikgif