ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/608, 14. aprill 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1793, milles käsitletakse teatavatest kolmandatest riikidest liitu sisenevate teatavate kaupade ametliku kontrolli ajutiselt rangemaks muutmist ja nende suhtes erakorraliste meetmete kohaldamist ning millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) 2017/625 ja (EÜ) nr 178/2002 ( 1 )
Euroopa Komisjon 14.04.2021 määrus number 608; jõustumiskuupäev 05.05.2021

redaktsioon 05.05.2021

15.4.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 129/119


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/608,

14. aprill 2021,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1793, milles käsitletakse teatavatest kolmandatest riikidest liitu sisenevate teatavate kaupade ametliku kontrolli ajutiselt rangemaks muutmist ja nende suhtes erakorraliste meetmete kohaldamist ning millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) 2017/625 ja (EÜ) nr 178/2002

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 53 lõike 1 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), (2) eriti selle artikli 47 lõike 2 esimese lõigu punkti b, artikli 54 lõike 4 esimese lõigu punkte a ja b ning artikli 90 esimese lõigu punkte a, b ja c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2019/1793 (3) on sätestatud eeskirjad, milles käsitletakse teatavatest kolmandatest riikidest pärit, kõnealuse rakendusmääruse I lisas loetletud mitteloomse toidu ja sööda liitu sisenemisel tehtava ametliku kontrolli ajutist suurendamist, ja eritingimused, millega reguleeritakse teatavatest kolmandatest riikidest pärit, kõnealuse rakendusmääruse II lisas loetletud teatava toidu ja sööda liitu toomist mükotoksiinidega, sealhulgas aflatoksiinidega, pestitsiidijääkidega, pentaklorofenooli ja dioksiinidega saastumise ja mikrobioloogilise saastumise ohu tõttu.

(2)

Rakendusmääruses (EL) 2019/1793 on sätestatud nõuded seoses ametliku sertifikaadi näidisega kõnealuse rakendusmääruse II lisas loetletud toidu ja sööda saadetiste liitu toomiseks ning eeskirjad sellise sertifikaadi väljaandmiseks nii paberkandjal kui ka elektroonilisel kujul. Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/1715 (4) kohaselt on süsteem TRACES ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi (IMSOC) osa, mis võimaldab kogu sertifikaatide koostamise protsessi viia läbi elektrooniliselt, vältides niimoodi ametlike sertifikaatidega seotud võimalikke võltsinguid või pettusi. Seepärast on rakendusmääruses (EL) 2019/1793 sätestatud ametliku sertifikaadi näidis, mis on kooskõlas TRACESiga.

(3)

Rakendusmäärusega (EL) 2019/1793 sätestatud sertifitseerimisnõuded on kooskõlas nõuetega, mis on sätestatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/628 (5) ametlike sertifikaatide kohta saadetiste liitu toomiseks. Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/2235 (6) tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse rakendusmäärus (EL) 2019/628 alates 21. aprillist 2021 ning muudetakse ja täpsustatakse nõudeid kõnealuse rakendusmäärusega sätestatud ametlike sertifikaatide näidiste osas.

(4)

Rakendusmääruses (EL) 2020/2235 tehakse konkreetselt vahet paberkandjal väljastatud ametlikel sertifikaatidel, elektroonilistel ametlikel sertifikaatidel, mis on välja antud vastavalt rakendusmääruse (EL) 2019/1715 artikli 39 lõike 1 nõuetele, ning ametlikel sertifikaatidel, mis on väljastatud paberkandjal, kuid mis on täidetud TRACESis ning trükitud sellest süsteemist. Lisaks on kõnealuse rakendusmäärusega sätestatud liitu sisenemiseks ette nähtud ametlikele sertifikaatidele keelenõuded, et hõlbustada ametlikku kontrolli liitu sisenemise piiripunktis. Selleks et ühtlustada eri kaubakategooriate ametlikke sertifikaate ja tagada kooskõla rakendusmäärusega (EL) 2020/2235 sätestatud uute sertifitseerimisnõuetega liitu sisenemiseks ette nähtud ametlike sertifikaatide osas, on asjakohane muuta rakendusmääruse (EL) 2019/1793 artiklit 11.

(5)

Rakendusmääruse (EL) 2019/1793 artiklis 12 on sätestatud, et selle I ja II lisas esitatud loetelud vaadatakse korrapäraselt läbi vähemalt iga kuue kuu järel, et võtta arvesse riskide ja liidu õigusaktide nõuete rikkumisega seotud uut teavet.

(6)

Määrusega (EÜ) nr 178/2002 loodud toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi (RASFF) kaudu edastatud hiljutiste toiduga seotud juhtumite esinemissagedus ja olulisus ning teave liikmesriikide poolt mitteloomse toidu ja sööda suhtes tehtud ametlike kontrollide kohta näitavad, et rakendusmääruse (EL) 2019/1793 I ja II lisas esitatud loetelusid tuleks muuta.

(7)

Kuna rakendusmääruse (EL) 2019/1793 kohaselt liikmesriikide poolt 2019. aastal ja 2020. aasta esimesel poolaastal tehtud ametlike kontrollide käigus on sageli avastatud mittevastavus liidu õigusaktides sätestatud nõuetele, mis käsitlevad saastumist Salmonella’ga, ning kuna kõnealuse ajavahemiku jooksul on RASFFis esitatud palju teateid, siis on asjakohane suurendada Brasiiliast pärit musta pipra (Pipernigrum) identsus- ja füüsilise kontrolli sagedust 20 %-lt 50 %-le.

(8)

Kuna rakendusmääruse (EL) 2019/1793 kohaselt liikmesriikide poolt 2019. aasta teisel poolaastal ja 2020. aasta esimesel poolaastal tehtud ametlike kontrollide käigus on sageli avastatud mittevastavus liidu õigusaktides sätestatud nõuetele, mis käsitlevad saastumist pestitsiidijääkidega, siis on asjakohane suurendada Taist pärit perekonna Capsicum liikidesse kuuluvate paprikate (v.a harilik paprika) identsus- ja füüsilise kontrolli sagedust 10 %-lt 20 %-le.

(9)

Kuna rakendusmääruse (EL) 2019/1793 kohaselt liikmesriikide poolt 2019. aasta teisel poolaastal ja 2020. aasta esimesel poolaastal tehtud ametlike kontrollide käigus on sageli avastatud mittevastavus liidu õigusaktides sätestatud nõuetele, mis käsitlevad saastumist alfatoksiinidega, ning kuna 2020. aasta esimese poolaasta jooksul on RASFFis esitatud palju teateid, siis on asjakohane suurendada Indiast pärit maapähklite identsus- ja füüsilise kontrolli sagedust 10 %-lt 50 %-le.

(10)

Türgist pärit harilik paprika (Capsicum annuum) on pestitsiidijääkidega saastumise ohu tõttu juba kantud rakendusmääruse (EL) 2019/1793 I lisasse. Türgist pärit perekonna Capsicum liikidesse kuuluvate paprikate (v.a harilik paprika) saadetiste puhul viitavad RASFFi vahendusel 2020. aasta esimesel poolaastal esitatud teadete alusel saadud andmed sellele, et võimalik saastumine pestitsiidijääkidega tekitab uue ohu inimeste tervisele, mistõttu on vajalik rangem ametlik kontroll. Seepärast tuleks muuta Türgist pärit harilikku paprikat (Capsicum annuum) käsitlevat kannet, et hõlmata kõik perekonna Capsicum liikidesse kuuluvad paprikad.

(11)

Pestitsiidijääkidega saastumise ohu tõttu rakendusmääruse (EL) 2019/1793 I lisasse kantud Hiinast pärit taralõnga marjade ning ohratoksiin A-ga saastumise ohu tõttu kõnealusesse lisasse kantud Türgist pärit kuivatatud viinamarjade puhul on 2019. aasta teise poolaasta ja 2020. aasta esimese poolaasta kohta kättesaadava teabe alusel vastavus liidu õigusaktides sätestatud asjakohastele nõuetele üldiselt rahuldaval tasemel. Kuna rangem ametlik kontroll ei ole nende kaupade puhul enam põhjendatud, tuleks rakendusmääruse (EL) 2019/1793 I lisast neid kaupu käsitlevad kanded välja jätta.

(12)

Nende juhtumite sagedus, kus liikmesriikide tehtud ametlike kontrollide käigus on avastatud mittevastavus liidu õigusaktides sätestatud nõuetele, on 2019. aasta teisel poolaastal vähenenud ja püsinud 2020. aasta esimesel poolaastal madalal tasemel Brasiiliast pärit maapähklite puhul, mis on kantud rakendusmääruse (EL) 2019/1793 II lisasse seoses aflatoksiinidega saastumise ohuga. Seetõttu on asjakohane jätta Brasiiliast pärit maapähkleid käsitlev kanne rakendusmääruse (EL) 2019/1793 II lisast välja, lisada see kõnealuse rakendusmääruse I lisasse ning kehtestada identsus- ja füüsilise kontrolli sageduseks 10 %.

(13)

Nende juhtumite sagedus, kus liikmesriikide tehtud ametlike kontrollide käigus on avastatud mittevastavus liidu õigusaktides sätestatud nõuetele, on 2019. aasta teisel poolaastal ja 2020. aasta esimesel poolaastal vähenenud Hiinast pärit maapähklite puhul, mis on kantud rakendusmääruse (EL) 2019/1793 II lisasse seoses aflatoksiinidega saastumise ohuga. Seetõttu on asjakohane jätta Hiinast pärit maapähkleid käsitlev kanne rakendusmääruse (EL) 2019/1793 II lisast välja, lisada see kõnealuse rakendusmääruse I lisasse ning kehtestada identsus- ja füüsilise kontrolli sageduseks 10 %. Arvestades kõnealuse kaubaga kauplemise mahtu on see sagedus piisav, et tagada nõutaval tasemel järelevalve.

(14)

Nende juhtumite sagedus, kus liikmesriikide tehtud ametlike kontrollide käigus on avastatud mittevastavus liidu õigusaktides sätestatud nõuetele, on 2019. aasta teisel poolaastal ja 2020. aasta esimesel poolaastal vähenenud Türgist pärit sarapuupähklite puhul, mis on kantud rakendusmääruse (EL) 2019/1793 II lisasse seoses aflatoksiinidega saastumise ohuga. Seetõttu on asjakohane jätta Türgist pärit sarapuupähkleid käsitlev kanne rakendusmääruse (EL) 2019/1793 II lisast välja, lisada see kõnealuse rakendusmääruse I lisasse ning kehtestada identsus- ja füüsilise kontrolli sageduseks 5 %. Arvestades kõnealuse kaubaga kauplemise mahtu on see sagedus piisav, et tagada nõutaval tasemel järelevalve.

(15)

Bangladeshist pärit või sealt lähetatud beetlipipra (Piper betle) lehti sisaldavad või neist koosnevad toiduained on Salmonella’ga saastumise ohu tõttu loetletud rakendusmääruse (EL) 2019/1793 IIa lisas. Seega on nende toodete import liitu alates 2014. aasta juunist keelatud. Bangladesh andis kirjaliku tagatise, esitades 27. juulil 2020 uue tegevuskava, mis sisaldab kõiki tootmisahela etappe hõlmavaid meetmeid, ning komisjon hindas selle kava rahuldavaks. Pärast seda hindamist on asjakohane jätta Bangladeshist pärit või sealt lähetatud beetlipipra (Piper betle) lehti sisaldavaid või neist koosnevaid toiduaineid käsitlev kanne rakendusmääruse (EL) 2019/1793 IIa lisast välja, lisada see kõnealuse rakendusmääruse II lisasse ning kehtestada identsus- ja füüsilise kontrolli sageduseks 50 %.

(16)

Selleks et tagada tõhus kaitse seesamiseemnete mikrobioloogilisest või keemilisest saastumisest tulenevate võimalike terviseohtude eest, tuleks rakendusmääruse (EL) 2019/1793 I ja II lisas tabelite veergudes, kus esitatakse CN-kood, lisada ridades „Seesamiseemned (Toit)“ ka röstitud seesamiseemnete CN-kood.

(17)

Rakendusmääruse (EL) 2019/1793 IV lisas esitatud ametliku sertifikaadi näidise II osas on sätestatud tervishoiualane teave, mille sisestab sertifikaati välja andev ametnik sertifikaati täites. Õiguskindluse tagamiseks tuleks täpsustada, et mitteloomse toidu või sööda tervishoiualane teave võib sisaldada rohkem kui ühte sertifikaati, kui selline sertifikaat on kohustuslik vastavalt rakendusmääruse (EL) 2019/1793 artikli 11 lõikele 1 koostoimes kõnealuse rakendusmääruse II lisaga.

(18)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2019/1793 vastavalt muuta. Järjepidevuse ja selguse tagamiseks on asjakohane asendada kõnealuse rakendusmääruse I, II, IIa ja IV lisa tervikuna.

(19)

Kuna rakendusmäärust (EL) 2020/2235 kohaldatakse alates 21. aprillist 2021, tuleks alates sellest kuupäevast kohaldada ka käesoleva määruse artikli 1 lõiget 1.

(20)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2019/1793 muudatused

Rakendusmäärust (EL) 2019/1793 muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Ametlik sertifikaat

1.   Igale II lisas loetletud toidu ja sööda saadetisele lisatakse ametlik sertifikaat kooskõlas IV lisas esitatud näidisega (edaspidi „ametlik sertifikaat“).

2.   Ametlik sertifikaat peab vastama järgmistele nõuetele:

a)

ametliku sertifikaadi annab välja päritoluriigi või saadetise lähetanud riigi – kui see erineb päritoluriigist – pädev asutus;

b)

ametlikule sertifikaadile märgitakse saadetise tunnuskood, millega see on seotud ja millele on osutatud artikli 9 lõikes 1;

c)

ametlikul sertifikaadil on sertifikaati välja andva ametniku allkiri ja ametlik tempel;

d)

kui ametlik sertifikaat sisaldab mitmeid või alternatiivseid kinnitusi, peab sertifikaati välja andev ametnik kriipsutama läbi need kinnitused, mis ei ole asjakohased, kinnitades seda nimetähtede ja templiga, või need sertifikaadist täielikult kustutama;

e)

ametlik sertifikaat peab koosnema ühest järgmistest osadest:

i)

ühest lehest,

ii)

mitmest lehest, mis kõik on jagamatud ja moodustavad lahutamatu terviku,

iii)

järjestikustest lehekülgedest, millest iga lehekülg on nummerdatud nii, et see näitab kindlat lehekülge kogu järjestuses;

f)

kui ametlik sertifikaat koosneb käesoleva lõigu punkti e alapunktis iii osutatud järjestikustest lehekülgedest, on igal leheküljel määruse (EL) 2017/625 artikli 89 lõike 1 punktis a osutatud kordumatu kood, sertifikaati välja andva ametniku allkiri ja ametlik tempel;

g)

ametlik sertifikaat esitatakse liitu sisenemise piiripunkti pädevale asutusele, kus saadetist ametlikult kontrollitakse;

h)

ametlik sertifikaat tuleb välja anda enne seda, kui selles käsitletud saadetis vabastatakse sertifikaati välja andva kolmanda riigi pädevate asutuste kontrolli alt;

i)

ametlik sertifikaat koostatakse liitu sisenemise piiripunkti liikmesriigi ametlikus keeles või ühes selle ametlikest keeltest;

j)

ametlik sertifikaat kehtib kuni neli kuud alates väljaandmise kuupäevast, kuid igal juhul mitte kauem kui kuus kuud alates artikli 10 lõikes 1 osutatud laboratoorsete analüüside tulemuste kuupäevast.

3.   Erandina lõike 2 punktist i võib liikmesriik anda nõusoleku ametlike sertifikaatide koostamiseks mõnes muus liidu ametlikus keeles, millele on vajaduse korral lisatud tõestatud tõlge.

4.   Lõike 2 punktis c osutatud allkirja ja templi (v.a reljeefpitsati või vesimärgiga templi) värv peab erinema teksti värvist.

5.   Lõike 2 punkte c–g ja lõiget 4 ei kohaldata komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/1715 (*1) artikli 39 lõike 1 nõuete kohaselt välja antud elektrooniliste ametlike sertifikaatide suhtes.

6.   Lõike 2 punkte d, e ja f ei kohaldata selliste ametlike sertifikaatide suhtes, mis on välja antud paberkandjal ning täidetud ja välja trükitud süsteemis TRACES.

7.   Pädevad asutused võivad anda välja ametliku asendussertifikaadi ainult kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/2235 (*2) artiklis 6 sätestatud eeskirjadega.

8.   Ametlik sertifikaat koostatakse IV lisas esitatud märkuste alusel.

(*1)  Komisjoni 30. septembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1715, millega kehtestatakse ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi ja selle süsteemikomponentide toimimise eeskirjad (IMSOCi määrus) (ELT L 261, 14.10.2019, lk 37)."

(*2)  Komisjoni 16. detsembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/2235, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) 2016/429 ja (EL) 2017/625 rakenduseeskirjad seoses loomatervise sertifikaatide näidiste, ametlike sertifikaatide näidiste ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidistega teatavate looma- ja kaubakategooriate saadetiste liitu toomiseks ja liidusiseseks liikumiseks, selliste sertifikaatidega seotud ametliku sertifitseerimisega ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 599/2004, rakendusmäärused (EL) nr 636/2014 ja (EL) 2019/628, direktiiv 98/68/EÜ ning otsused 2000/572/EÜ, 2003/779/EÜ ja 2007/240/EÜ (ELT L 442, 30.12.2020, lk 1).“;"

2)

I, II, IIa ja IV lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 1 punkti 1 kohaldatakse alates 21. aprillist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. aprill 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(2)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(3)  Komisjoni 22. oktoobri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1793, milles käsitletakse teatavatest kolmandatest riikidest liitu sisenevate teatavate kaupade ametliku kontrolli ajutiselt rangemaks muutmist ja nende suhtes erakorraliste meetmete kohaldamist ning millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) 2017/625 ja (EÜ) nr 178/2002 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 669/2009, (EL) nr 884/2014, (EL) 2015/175, (EL) 2017/186 ja (EL) 2018/1660 (ELT L 277, 29.10.2019, lk 89).

(4)  Komisjoni 30. septembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1715, millega kehtestatakse ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi ja selle süsteemikomponentide toimimise eeskirjad (IMSOCi määrus) (ELT L 261, 14.10.2019, lk 37).

(5)  Komisjoni 8. aprilli 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/628, milles käsitletakse teatavate loomade ja kaupade ametlike sertifikaatide näidiseid ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 ja rakendusmäärust (EL) 2016/759 sertifikaatide näidiste osas (ELT L 131, 17.5.2019, lk 101).

(6)  Komisjoni 16. detsembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/2235, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) 2016/429 ja (EL) 2017/625 rakenduseeskirjad seoses loomatervise sertifikaatide näidiste, ametlike sertifikaatide näidiste ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidistega teatavate looma- ja kaubakategooriate saadetiste liitu toomiseks ja liidusiseseks liikumiseks, selliste sertifikaatidega seotud ametliku sertifitseerimisega ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 599/2004, rakendusmäärused (EL) nr 636/2014 ja (EL) 2019/628, direktiiv 98/68/EÜ ning otsused 2000/572/EÜ, 2003/779/EÜ ja 2007/240/EÜ (ELT L 442, 30.12.2020, lk 1).


I LISA

Teatavatest kolmandatest riikidest pärit mitteloomne toit ja sööt, mille suhtes kohaldatakse piiri- ja kontrollpunktides ajutiselt rangemat ametlikku kontrolli

Rida

Toit ja sööt

(kavandatud kasutusotstarve)

CN-kood  (1)

TARICi alamrubriik

Päritoluriik

Oht

Identsus- ja füüsilise kontrolli sagedus (%)

1

Lüdimata maapähklid

1202 41 00

 

Boliivia (BO)

Aflatoksiinid

50

Lüditud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Õlikoogid jm maapähkliõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

2305 00 00

Maapähklitest valmistatud peen- ja jämejahu

(Toit ja sööt)

ex 1208 90 00

20

2

Must pipar (Piper nigrum)

(Toit – purustamata ja jahvatamata)

ex 0904 11 00

10

Brasiilia (BR)

Salmonella (2)

50

3

Lüdimata maapähklid

1202 41 00

 

Brasiilia (BR)

Aflatoksiinid

10

Lüditud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Õlikoogid jm maapähkliõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

2305 00 00

Maapähklitest valmistatud peen- ja jämejahu

(Toit ja sööt)

ex 1208 90 00

20

4

Lüdimata maapähklid

1202 41 00

 

Hiina (CN)

Aflatoksiinid

10

Lüditud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Õlikoogid jm maapähkliõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

2305 00 00

Maapähklitest valmistatud peen- ja jämejahu

(Toit ja sööt)

ex 1208 90 00

20

5

Harilik paprika (Capsicum annuum)

(Toit – purustatud või jahvatatud)

ex 0904 22 00

11

Hiina (CN)

Salmonella (6)

20

6

Tee, lõhna- või maitseainetega või ilma

(Toit)

0902

 

Hiina (CN)

Pestitsiidijäägid  (3) (7)

20

7

Baklažaanid (Solanum melongena)

(Toit – värske või jahutatud)

0709 30 00

 

Dominikaani Vabariik (DO)

Pestitsiidijäägid  (3)

20

8

Harilik paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikaani Vabariik (DO)

Pestitsiidijäägid  (3) (8)

50

Perekonna Capsicum liikidesse kuuluvad paprikad (v.a harilik paprika)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Aeduba

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Toit – värske, jahutatud või külmutatud)

ex 0708 20 00 ;

10

ex 0710 22 00

10

9

Harilik paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egiptus (EG)

Pestitsiidijäägid  (3) (9)

20

Perekonna Capsicum liikidesse kuuluvad paprikad (v.a harilik paprika)

(Toit – värske, jahutatud või külmutatud)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

10

Seesamiseemned

(Toit)

1207 40 90

 

Etioopia (ET)

Salmonella (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

11

Koorimata sarapuupähklid

0802 21 00

 

Gruusia (GE)

Aflatoksiinid

50

Kooritud sarapuupähklid

0802 22 00

Sarapuupähklitest valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber

ex 1106 30 90

40

Muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud sarapuupähklid

(Toit)

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99

30

12

Palmiõli

(Toit)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Sudaanvärvained  (10)

50

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

13

Karrilehed (Bergera/Murraya koenigii)

(Toit – värske, jahutatud, külmutatud või kuivatatud)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Pestitsiidijäägid  (3) (11)

50

14

Söödav muskushibisk

(Toit – värske, jahutatud või külmutatud)

ex 0709 99 90 ;

20

India (IN)

Pestitsiidijäägid  (3) (12)

10

ex 0710 80 95

30

15

Aeduba (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Toit – värske või jahutatud)

0708 20

 

Keenia (KE)

Pestitsiidijäägid  (3)

10

16

Lehtseller (Apium graveolens)

(Toit – värsked või jahutatud maitsetaimed)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Pestitsiidijäägid  (3) (13)

50

17

Aeduba

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

ex 0708 20 00 ;

10

Kambodža (KH)

Pestitsiidijäägid  (3) (14)

50

ex 0710 22 00

10

18

Naeris (Brassica rapa ssp. rapa)

(Toit – äädika või äädikhappega toiduks valmistatud või konserveeritud)

ex 2001 90 97

11; 19

Liibanon (LB)

Rodamiin B

50

19

Naeris (Brassica rapa ssp. rapa)

(Toit – soolvee või sidrunhappega toiduks valmistatud või konserveeritud, külmutamata)

ex 2005 99 80

93

Liibanon (LB)

Rodamiin B

50

20

Perekonna Capsicum liikidesse kuuluvad paprikad

(harilik paprika või muud paprikad)

(Toit – kuivatatud, röstitud, purustatud või jahvatatud)

0904 21 10 ;

 

Sri Lanka (LK)

Aflatoksiinid

50

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

21

Lüdimata maapähklid

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksiinid

50

Lüditud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Õlikoogid jm maapähkliõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

2305 00 00

Maapähklitest valmistatud peen- ja jämejahu

(Toit ja sööt)

ex 1208 90 00

20

22

Jaka (Artocarpus heterophyllus)

(Toit – värske)

ex 0810 90 20

20

Malaisia (MY)

Pestitsiidijäägid  (3)

20

23

Seesamiseemned

(Toit)

1207 40 90

 

Nigeeria (NG)

Salmonella  (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

24

Maitseainesegud

(Toit)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakistan (PK)

Aflatoksiinid

50

25

Arbuusi (Egusi, Citrullus spp.) seemned ja nendest saadud tooted

(Toit)

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiinid

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

26

Lüdimata maapähklid

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoksiinid

50

Lüditud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Õlikoogid jm maapähkliõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

2305 00 00

Maapähklitest valmistatud peen- ja jämejahu

(Toit ja sööt)

ex 1208 90 00

20

27

Naeris (Brassica rapa ssp. rapa)

(Toit – äädika või äädikhappega toiduks valmistatud või konserveeritud)

ex 2001 90 97

11; 19

Süüria (SY)

Rodamiin B

50

28

Naeris (Brassica rapa ssp. rapa)

(Toit – soolvee või sidrunhappega toiduks valmistatud või konserveeritud, külmutamata)

ex 2005 99 80

93

Süüria (SY)

Rodamiin B

50

29

Perekonna Capsicum liikidesse kuuluvad paprikad (v.a harilik paprika)

(Toit – värske, jahutatud või külmutatud)

ex 0709 60 99 ;

20

Tai (TH)

Pestitsiidijäägid  (3) (15)

20

ex 0710 80 59

20

30

Koorimata sarapuupähklid (Corylus sp.)

0802 21 00

 

Türgi (TR)

Aflatoksiinid

5

Kooritud sarapuupähklid (Corylus sp.)

0802 22 00

 

 

 

 

Sarapuupähkleid sisaldavad pähklite või kuivatatud puuviljade ja marjade segud

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Sarapuupähklipasta

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud sarapuupähklid, sealhulgas segud

ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98

15

Sarapuupähklitest valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber

ex 1106 30 90

40

Sarapuupähkliõli

(Toit)

ex 1515 90 99

20

31

Mandariinid (k.a tangeriinid ja satsumad); klementiinid, vilkingid jms tsitrushübriidid

(Toit – värske või kuivatatud)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Türgi (TR)

Pestitsiidijäägid  (3)

5

32

Apelsinid

(Toit – värske või kuivatatud)

0805 10

 

Türgi (TR)

Pestitsiidijäägid  (3)

10

33

Granaatõunad

(Toit – värske või jahutatud)

ex 0810 90 75

30

Türgi (TR)

Pestitsiidijäägid  (3) (16)

20

34

Harilik paprika (Capsicum annuum)

Perekonna Capsicum liikidesse kuuluvad paprikad (v.a harilik paprika)

(Toit – värske, jahutatud või külmutatud)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

Türgi (TR)

Pestitsiidijäägid  (3) (17)

10

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

35

Lõpptarbija jaoks turule lastud töötlemata terved, peenestatud, jahvatatud, purustatud või hakitud aprikoosituumad  (18) (19)

(Toit)

ex 1212 99 95

20

Türgi (TR)

Tsüaniid

50

36

Perekonna Capsicum liikidesse kuuluvad paprikad (v.a harilik paprika)

(Toit – värske, jahutatud või külmutatud)

ex 0709 60 99 ;

20

Uganda (UG)

Pestitsiidijäägid  (3)

20

ex 0710 80 59

20

37

Lüdimata maapähklid

1202 41 00

 

Ameerika Ühendriigid (US)

Aflatoksiinid

10

Lüditud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Õlikoogid jm maapähkliõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

2305 00 00

Maapähklitest valmistatud peen- ja jämejahu

(Toit ja sööt)

ex 1208 90 00

20

38

Koorimata pistaatsiad

0802 51 00

 

Ameerika Ühendriigid (US)

Aflatoksiinid

10

Kooritud pistaatsiad

0802 52 00

 

Röstitud pistaatsiad

ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93

20

39

Kuivatatud aprikoosid

0813 10 00

 

Usbekistan (UZ)

Sulfitid  (20)

50

Muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud aprikoosid

(Toit)

2008 50

40

Koriandrilehed

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pestitsiidijäägid  (3) (21)

50

Basiilik (püha basiilik, vürtsbasiilik)

ex 1211 90 86

20

Münt

ex 1211 90 86

30

Petersell

(Toit – värsked või jahutatud maitsetaimed)

ex 0709 99 90

40

41

Söödav muskushibisk

(Toit – värske, jahutatud või külmutatud)

ex 0709 99 90 ;

20

Vietnam (VN)

Pestitsiidijäägid  (3) (21)

50

ex 0710 80 95

30

42

Perekonna Capsicum liikidesse kuuluvad paprikad (v.a harilik paprika)

(Toit – värske, jahutatud või külmutatud)

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnam (VN)

Pestitsiidijäägid  (3) (21)

50

ex 0710 80 59

20


(1)  Kui mõne CN-koodi alla kuuluvate toodete hulgast on vaja kontrollida üksnes teatavaid tooteid, lisatakse koodile „ex“.

(2)  Proovid võetakse ja analüüsid tehakse kooskõlas III lisa punkti 1 alapunktis a sätestatud proovivõtumeetodite ja analüütiliste standardmeetoditega.

(3)  Vähemalt nende pestitsiidide jäägid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 396/2005 (taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta) (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1) artikli 29 lõike 2 kohaselt vastu võetud kontrolliprogrammis ja mida saab analüüsida mitme jäägi samaaegset määramist võimaldava GC-MSil ja LC-MSil põhineva meetodiga (pestitsiidide esinemist tuleb kontrollida ainult taimsetes toodetes või nende pinnal).

(4)  Amitraasijäägid.

(5)  Nikotiinijäägid.

(6)  Proovid võetakse ja analüüsid tehakse kooskõlas III lisa punkti 1 alapunktis b sätestatud proovivõtumeetodite ja analüütiliste standardmeetoditega.

(7)  Tolfeenpüraadijäägid.

(8)  Järgmiste pestitsiidide jäägid: amitraas (amitraas, sealhulgas 2,4-dimetüülaniliinijääki sisaldavad metaboliidid, väljendatud amitraasina), diafentiuroon, dikofool (p,p’- ja o,p’-isomeeri summa), ditiokarbamaadid (ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam).

(9)  Järgmiste pestitsiidide jäägid: dikofool (p,p’- ja o,p’-isomeeri summa), dinotefuraan, folpeet, prokloraas (prokloraasi ja selle 2,4,6-triklorofenooli sisaldavate metaboliitide summa, väljendatud prokloraasina), metüültiofanaat ja triforiin.

(10)  Käesolevas lisas tähistab „sudaanvärvained“ järgmisi keemilisi aineid: i) sudaan I (CASi number 842–07-9); ii) sudaan II (CASi number 3118-97–6); iii) sudaan III (CASi number 85–86-9); iv) sarlakpunane või sudaan IV (CASi number 85–83-6).

(11)  Atsefaadijäägid.

(12)  Diafentiuroonijäägid.

(13)  Fentoaadijäägid.

(14)  Kloorbufaamijäägid.

(15)  Järgmiste pestitsiidide jäägid: formetanaat (formetanaadi ja selle soolade summa, väljendatud formetanaatvesinikkloriidina), protiofoss ja triforiin.

(16)  Prokloraasijäägid.

(17)  Järgmiste pestitsiidide jäägid: diafentiuroon, formetanaat (formetanaadi ja selle soolade summa, väljendatud formetanaatvesinikkloriidina) ja metüültiofanaat.

(18)  Töötlemata tooted on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1).

(19)  Turuleviimine [Termin on muutunud. Uus termin on „turulelaskmine“] ja lõpptarbija on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).

(20)  Standardmeetodid: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 või ISO 5522:1981.

(21)  Järgmiste pestitsiidide jäägid: ditiokarbamaadid (ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam), fentoaat ja kvinalfoss.


II LISA

Teatavatest kolmandatest riikidest pärit toit ja sööt, mille suhtes kohaldatakse liitu sisenemisel mükotoksiinidega, sealhulgas aflatoksiinidega, pestitsiidijääkidega, pentaklorofenooli ja dioksiinidega saastumise ja mikrobioloogilise saastumise ohu tõttu eritingimusi

1.   Artikli 1 lõike 1 punkti b alapunktis i osutatud mitteloomne toit ja sööt

Rida

Toit ja sööt (kavandatud kasutusotstarve)

CN-kood  (1)

TARICi alamrubriik

Päritoluriik

Oht

Identsus- ja füüsilise kontrolli sagedus (%)

1

Lüdimata maapähklid

1202 41 00

 

Argentina (AR)

Aflatoksiinid

5

Lüditud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Õlikoogid jm maapähkliõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

2305 00 00

Maapähklitest valmistatud peen- ja jämejahu

(Toit ja sööt)

ex 1208 90 00

20

2

Koorimata sarapuupähklid (Corylus sp.)

0802 21 00

 

Aserbaidžaan (AZ)

Aflatoksiinid

20

Kooritud sarapuupähklid (Corylus sp.)

0802 22 00

Sarapuupähkleid sisaldavad pähklite või kuivatatud puuviljade ja marjade segud

ex 0813 50 39 ;

70

ex 0813 50 91 ;

70

ex 0813 50 99

70

Sarapuupähklipasta

ex 2007 10 10 ;

70

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

Muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud sarapuupähklid, sealhulgas segud

ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98

15

Sarapuupähklitest valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber

ex 1106 30 90

40

Sarapuupähkliõli

(Toit)

ex 1515 90 99

20

3

Beetlipipra (Piper betle) lehti sisaldavad või neist koosnevad toiduained

(Toit)

ex 1404 90 00  (10)

10

Bangladesh (BD)

Salmonella (6)

50

4

Koorimata Brasiilia pähklid

0801 21 00

 

Brasiilia (BR)

Aflatoksiinid

50

Koorimata Brasiilia pähkleid sisaldavad pähklite või kuivatatud puuviljade ja marjade segud

(Toit)

ex 0813 50 31 ;

20

ex 0813 50 39 ;

20

ex 0813 50 91 ;

20

ex 0813 50 99

20

5

Lüdimata maapähklid

1202 41 00

 

Egiptus (EG)

Aflatoksiinid

20

Lüditud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Õlikoogid jm maapähkliõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

2305 00 00

Maapähklitest valmistatud peen- ja jämejahu

(Toit ja sööt)

ex 1208 90 00

20

6

Piprad perekonnast Piper; perekonda Capsicum või Pimenta kuuluvad kuivatatud, purustatud või jahvatatud viljad

0904

 

Etioopia (ET)

Aflatoksiinid

50

Ingver, safran, kollajuur e kurkum, aed-liivatee, loorberilehed, karri ja muud vürtsid

(Toit – kuivatatud vürtsid)

0910

7

Lüdimata maapähklid

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoksiinid

50

Lüditud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Õlikoogid jm maapähkliõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

2305 00 00

Maapähklitest valmistatud peen- ja jämejahu

(Toit ja sööt)

ex 1208 90 00

20

8

Lüdimata maapähklid

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksiinid

50

Lüditud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Õlikoogid jm maapähkliõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

2305 00 00

Maapähklitest valmistatud peen- ja jämejahu

(Toit ja sööt)

ex 1208 90 00

20

9

Muskaatpähkel (Myristica fragrans)

(Toit – kuivatatud vürtsid)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indoneesia (ID)

Aflatoksiinid

20

10

Beetlipipra (Piper betle L.) lehed

(Toit)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

Salmonella (2)

10

11

Perekonna Capsicum liikidesse kuuluvad paprikad (harilik paprika või muud paprikad)

(Toit – kuivatatud, röstitud, purustatud või jahvatatud)

0904 21 10 ;

 

India (IN)

Aflatoksiinid

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

12

Muskaatpähkel (Myristica fragrans)

(Toit – kuivatatud vürtsid)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

India (IN)

Aflatoksiinid

20

13

Lüdimata maapähklid

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatoksiinid

50

Lüditud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Õlikoogid jm maapähkliõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

2305 00 00

Maapähklitest valmistatud peen- ja jämejahu

(Toit ja sööt)

ex 1208 90 00

20

14

Guarkummi

(Toit ja sööt)

ex 1302 32 90

10

India (IN)

Pentaklorofenool ja dioksiinid  (3)

5

15

Perekonna Capsicum liikidesse kuuluvad paprikad (v.a harilik paprika)

(Toit – värske, jahutatud või külmutatud)

ex 0709 60 99 ;

20

India (IN)

Pestitsiidijäägid  (4) (5)

10

ex 0710 80 59

20

 

16

Seesamiseemned

(Toit)

1207 40 90

 

India (IN)

Salmonella (6)

Pestitsiidijäägid  (4) (11)

20

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

50

17

Koorimata pistaatsiad

0802 51 00

 

Iraan (IR)

Aflatoksiinid

50

Kooritud pistaatsiad

0802 52 00

Pistaatsiaid sisaldavad pähklite või kuivatatud puuviljade ja marjade segud

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

Pistaatsiapasta

ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

Toiduks valmistatud või konserveeritud pistaatsiad, sealhulgas segud

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Pistaatsiatest valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber

(Toit)

ex 1106 30 90

50

18

Arbuusi (Egusi, Citrullus spp.) seemned ja nendest saadud tooted

(Toit)

ex 1207 70 00 ;

10

Nigeeria (NG)

Aflatoksiinid

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

19

Perekonna Capsicum liikidesse kuuluvad paprikad (v.a harilik paprika)

(Toit – värske, jahutatud või külmutatud)

ex 0709 60 99 ;

20

Pakistan (PK)

Pestitsiidijäägid  (4)

20

ex 0710 80 59

20

20

Lüdimata maapähklid

1202 41 00

 

Sudaan (SD)

Aflatoksiinid

50

Lüditud maapähklid

1202 42 00

Maapähklivõi

2008 11 10

Muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud maapähklid

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Õlikoogid jm maapähkliõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

2305 00 00

Maapähklitest valmistatud peen- ja jämejahu

(Toit ja sööt)

ex 1208 90 00

20

21

Seesamiseemned

(Toit)

1207 40 90

 

Sudaan (SD)

Salmonella (6)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

22

Kuivatatud viigimarjad

0804 20 90

 

Türgi (TR)

Aflatoksiinid

20

Viigimarju sisaldavad pähklite või kuivatatud puuviljade ja marjade segud

ex 0813 50 99

50

Kuivatatud viigimarjadest valmistatud pasta

ex 2007 10 10 ;

50

ex 2007 10 99 ;

20

ex 2007 99 39 ;

01; 02

ex 2007 99 50 ;

31

ex 2007 99 97

21

Toiduks valmistatud või konserveeritud kuivatatud viigimarjad, sealhulgas segud

ex 2008 97 12 ;

11

ex 2008 97 14 ;

11

ex 2008 97 16 ;

11

ex 2008 97 18 ;

11

ex 2008 97 32 ;

11

ex 2008 97 34 ;

11

ex 2008 97 36 ;

11

ex 2008 97 38 ;

11

ex 2008 97 51 ;

11

ex 2008 97 59 ;

11

ex 2008 97 72 ;

11

ex 2008 97 74 ;

11

ex 2008 97 76 ;

11

ex 2008 97 78 ;

11

ex 2008 97 92 ;

11

ex 2008 97 93 ;

11

ex 2008 97 94 ;

11

ex 2008 97 96 ;

11

ex 2008 97 97 ;

11

ex 2008 97 98 ;

11

ex 2008 99 28 ;

10

ex 2008 99 34 ;

10

ex 2008 99 37 ;

10

ex 2008 99 40 ;

10

ex 2008 99 49 ;

60

ex 2008 99 67 ;

95

ex 2008 99 99

60

Kuivatatud viigimarjadest valmistatud peen- või jämejahu või pulber

(Toit)

ex 1106 30 90

60

23

Koorimata pistaatsiad

0802 51 00

 

Türgi (TR)

Aflatoksiinid

50

Kooritud pistaatsiad

0802 52 00

Pistaatsiaid sisaldavad pähklite või kuivatatud puuviljade ja marjade segud

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

Pistaatsiapasta

ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

Toiduks valmistatud või konserveeritud pistaatsiad, sealhulgas segud

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97 ;

22

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Pistaatsiatest valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber

(Toit)

ex 1106 30 90

50

24

Viinamarjalehed

(Toit)

ex 2008 99 99

11; 19

Türgi (TR)

Pestitsiidijäägid  (4) (7)

20

25

Seesamiseemned

(Toit)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (6)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

26

Pitahaia (draakonivili)

(Toit – värske või jahutatud)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Pestitsiidijäägid  (4) (8)

10

2.   Artikli 1 lõike 1 punkti b alapunktis ii nimetatud liittoit

Rida

Liittoit, mis sisaldab käesoleva lisa punkti 1 tabelis seoses aflatoksiinidega saastumise ohuga loetletud mis tahes tooteid, kui kogus ületab 20 % ühest tootest või loetletud toodete kogumist

 

CN-kood  (12)

Kirjeldus  (13)

1

ex 1704 90

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod, v.a närimiskumm, suhkruga kaetud või mitte

2

ex 1806

Šokolaad jm kakaod sisaldavad toiduvalmistised

3

ex 1905

Leiva- ja saiatooted, valikpagaritooted, koogid, küpsised jms pagaritooted, kakaoga või kakaota, armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstusele, oblaadid, riispaber jms


(1)  Kui mõne CN-koodi alla kuuluvate toodete hulgast on vaja kontrollida üksnes teatavaid tooteid, lisatakse koodile „ex“.

(2)  Proovid võetakse ja analüüsid tehakse kooskõlas III lisa punkti 1 alapunktis b sätestatud proovivõtumeetodite ja analüütiliste standardmeetoditega.

(3)  Artikli 10 lõikes 3 osutatud analüüsiaruande annab välja labor, mis on akrediteeritud vastavalt standardile EN ISO/IEC 17025 pentaklorofenooli analüüsimiseks toidus ja söödas.

Analüüsiaruanne peab sisaldama järgmist:

a)

proovivõtu ja analüüsi tulemused pentaklorofenooli esinemise kohta, mille on teinud päritoluriigi pädev asutus või saadetise lähetanud riigi pädev asutus, kui saadetis on lähetatud teisest riigist;

b)

analüüsi tulemuse mõõtemääramatus;

c)

analüüsimeetodi avastamispiir ning

d)

analüüsimeetodi määramispiir.

Ekstraheerimine enne analüüsi teostatakse hapestatud lahustiga. Analüüs tehakse vastavalt QuEChERSi meetodi muudetud versioonile, mis on esitatud Euroopa Liidu pestitsiidijääkide referentlaborite veebisaitidel, või vastavalt muule samavõrd usaldusväärsele meetodile.

(4)  Vähemalt nende pestitsiidide jäägid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 396/2005 (taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta) (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1) artikli 29 lõike 2 kohaselt vastu võetud kontrolliprogrammis ja mida saab analüüsida mitme jäägi samaaegset määramist võimaldava GC-MSil ja LC-MSil põhineva meetodiga (pestitsiidide esinemist tuleb kontrollida ainult taimsetes toodetes või nende pinnal).

(5)  Karbofuraanijäägid.

(6)  Proovid võetakse ja analüüsid tehakse kooskõlas III lisa punkti 1 alapunktis a sätestatud proovivõtumeetodite ja analüütiliste standardmeetoditega.

(7)  Järgmiste pestitsiidide jäägid: ditiokarbamaadid (ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam) ja metrafenoon.

(8)  Järgmiste pestitsiidide jäägid: ditiokarbamaadid (ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam), fentoaat ja kvinalfoss.

(9)  Kauba kirjeldus on esitatud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa kombineeritud nomenklatuuri kirjelduse veerus (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(10)  Beetlipipra (Piper betle) lehti sisaldavad või neist koosnevad toiduained, sealhulgas, kuid mitte ainult, CN-koodi 1404 90 00 alla kuuluvad toiduained.

(11)  Etüleenoksiidi jäägid (etüleenoksiidi ja 2-klooretanooli summa, väljendatud etüleenoksiidina).

(12)  Kui mõne CN-koodi alla kuuluvate toodete hulgast on vaja kontrollida üksnes teatavaid tooteid, lisatakse koodile „ex“.

(13)  Kauba kirjeldus on esitatud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa kombineeritud nomenklatuuri kirjelduse veerus (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


IIa LISA

Teatavatest kolmandatest riikidest pärit toit ja sööt, mille liitu toomine on peatatud, nagu on osutatud artiklis 11a

Rida

Toit ja sööt

(kavandatud kasutusotstarve)

CN-kood  (1)

TARICi alamrubriik

Päritoluriik

Oht

1

Kuivatatud ubadest koosnevad toiduained

(Toit)

0713 35 00

0713 39 00

0713 90 00

 

Nigeeria (NG)

Pestitsiidijäägid


(1)  Kui mõne CN-koodi alla kuuluvate toodete hulgast on vaja kontrollida üksnes teatavaid tooteid, lisatakse koodile „ex“.


IV LISA

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUSE (EL) 2019/1793 ARTIKLIS 11 OSUTATUD AMETLIKU SERTIFIKAADI NÄIDIS LIITU TOODAVA TEATAVA TOIDU VÕI SÖÖDA JAOKS

Image 1

 

RIIK

Sertifikaat toidu või sööda liitu toomiseks

II osa. Sertifitseerimine

II.

Terviseteave

II.a

Sertifikaadi viitenumber

II.b

IMSOCi viitenumber

 

II.1.

Mina, allakirjutanu, kinnitan, et olen tutvunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 183/2005 (millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded) (ELT L 35, 8.2.2005, lk 1) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määruse (EL) 2017/625 (mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus)) (ELT L 95, 7.4.2017, lk 1) asjaomaste sätetega, ning kinnitan,

 

et (1)

[II.1.1.

toit eespool kirjeldatud saadetises tunnuskoodiga … (märkida komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/1793 artikli 9 lõikes 1 osutatud saadetise tunnuskood) on toodetud kooskõlas määruste (EÜ) nr 178/2002 ja (EÜ) nr 852/2004 nõuetega ja eelkõige järgmisega:

sellise toidu esmatootmine ja sellega kaasnev tegevus, mis on loetletud määruse (EÜ) 852/2004 I lisas, vastavad määruse (EÜ) 852/2004 I lisa A osas kehtestatud üldistele hügieeninõuetele;

(1) (2) ning mis tahes tootmise, töötlemise ja turustamise etapi puhul pärast esmatootmist ja kaasnevat tegevust:

on käitlemine ja vajaduse korral ettevalmistamine, pakendamine ning ladustamine toimunud hügieeniliselt vastavalt määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa nõuetele ning

toit on pärit ettevõttest või ettevõtetest, kus rakendatakse ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) põhimõtetele tuginevat programmi vastavalt määrusele (EÜ) nr 852/2004;]

 

(1) või

[II.1.2.

sööt eespool kirjeldatud saadetises tunnuskoodiga … (märkida rakendusmääruse (EL) 2019/1793 artikli 9 lõikes 1 osutatud saadetise tunnuskood) on toodetud kooskõlas määruste (EÜ) nr 178/2002 ja (EÜ) nr 183/2005 nõuetega ja eelkõige järgmisega:

sellise sööda esmatootmine ja sellega kaasnev tegevus, mis on loetletud määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 1, vastavad määruse (EÜ) nr 183/2005 I lisa nõuetele;

(1) (2) ning mis tahes tootmise, töötlemise ja turustamise etapi puhul pärast esmatootmist ja kaasnevat tegevust:

on käitlemine ja vajaduse korral ettevalmistamine, pakendamine ning ladustamine toimunud hügieeniliselt vastavalt määruse (EÜ) nr 183/2005 II lisa nõuetele ning

sööt on pärit ettevõttest või ettevõtetest, kus rakendatakse ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) põhimõtetele tuginevat programmi vastavalt määrusele (EÜ) nr 183/2005.]

II.2

Mina, allakirjutanu, kinnitan vastavalt komisjoni 22. oktoobri 2019. aasta rakendusmäärusele (EL) 2019/1793, milles käsitletakse teatavatest kolmandatest riikidest liitu sisenevate teatavate kaupade ametliku kontrolli ajutiselt rangemaks muutmist ja nende suhtes erakorraliste meetmete kohaldamist ning millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) 2017/625 ja (EÜ) nr 178/2002 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 669/2009, (EL) nr 884/2014, (EL) 2015/175, (EL) 2017/186 ja (EL) 2018/1660 (ELT L 277, 29.10.2019, lk 89), et

[II.2.1.

Sertifikaat mitteloomse toidu ja sööda ning liittoidu kohta, mis on loetletud rakendusmääruse (EL) 2019/1793 II lisas seoses mükotoksiinidega saastumise ohuga

Eespool kirjeldatud saadetisest võeti proovid kooskõlas

komisjoni määrusega (EÜ) nr 401/2006, et määrata saasteaine aflatoksiini B1 sisaldus ja aflatoksiinide üldsisaldus toidus

komisjoni määrusega (EÜ) nr 152/2009, et määrata aflatoksiini B1 sisaldus söödas

… (kuupäev) ning neid analüüsiti laboratoorselt … (kuupäev)

laboris… (labori nimi) meetoditega, millega uuritakse vähemalt rakendusmääruse (EL) 2019/1793 II lisas kindlaksmääratud ohte.

Lisatud on üksikasjad laboratoorsete analüüside meetodite kohta ja kõik tulemused, millest nähtub vastavus liidu õigusaktides esitatud aflatoksiinide piirnormidele.]

(3) ja/või

[II.2.2.

Sertifikaat mitteloomse toidu ja sööda ning liittoidu kohta, mis on loetletud rakendusmääruse (EL) 2019/1793 II lisas seoses pestitsiidijääkidega saastumise ohuga meetoditega, millega uuritakse vähemalt rakendusmääruse (EL) 2019/1793 meetoditega, millega uuritakse vähemalt rakendusmääruse (EL) 2019/1793 II lisas kindlaksmääratud ohte.

Eespool kirjeldatud saadetisest võeti proovid kooskõlas komisjoni direktiiviga 2002/63/EÜ … (kuupäev) ning neid analüüsiti laboratoorselt … (kuupäev) laboris… (labori nimi)

Lisatud on üksikasjad laboratoorsete analüüside meetodite kohta ja kõik tulemused, millest nähtub vastavus liidu õigusaktides esitatud pestitsiidijääkide piirnormidele.]

(3) ja/või

[II.2.3.

Sertifikaat guarkummi ning liittoidu kohta, mis on loetletud rakendusmääruse (EL) 2019/1793 II lisas seoses pentaklorofenooli ja dioksiinidega saastumise ohuga meetoditega, millega uuritakse vähemalt rakendusmääruse (EL) 2019/1793 II lisas kindlaksmääratud ohte.

Eespool kirjeldatud saadetisest võeti proovid kooskõlas komisjoni direktiiviga 2002/63/EÜ … (kuupäev) ning neid analüüsiti laboratoorselt … (kuupäev) laboris… (labori nimi) tulemused, millest nähtub, et kaup ei sisalda pentaklorofenooli rohkem kui 0,01 mg/kg.]

Lisatud on üksikasjad laboratoorsete analüüside meetodite kohta ja kõik

(3) ja/või

[II.2.4.

Sertifikaat mitteloomse toidu ning liittoidu kohta, mis on loetletud rakendusmääruse (EL) 2019/1793 II lisas seoses mikrobioloogilise saastumise ohuga

Eespool kirjeldatud saadetisest võeti proovid kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2019/1793 III lisaga

… (kuupäev) ning neid analüüsiti laboratoorselt … (kuupäev)

laboris… (labori nimi) meetoditega, millega uuritakse vähemalt rakendusmääruse (EL) 2019/1793 II lisas kindlaksmääratud ohte.

Lisatud on üksikasjad laboratoorsete analüüside meetodite kohta ja kõik tulemused, millest nähtub, et 25 g materjalis ei leidu salmonellat.]

II.3

Käesolev sertifikaat on välja antud enne selles käsitletud saadetise vabastamist sertifikaati väljastava pädeva asutuse kontrolli alt.

II. 4

Käesolev sertifikaat kehtib neli kuud alates väljaandmise kuupäevast, kuid mitte kauem kui kuus kuud alates viimase laborianalüüsi tulemuste kuupäevast.

Märkused

Vt märkusi sertifikaadi täitmise kohta käesolevas lisas.

II osa:

(1)

Vajaduse korral kustutage või kriipsutage läbi (nt toit või sööt)

(2)

Kehtib ainult mis tahes tootmis-, töötlemis- või turustusetapil pärast esmatootmist ja kaasnevat tegevust.

(3)

Vajaduse korral kustutage või kriipsutage läbi, kui te ei vali seda punkti sertifikaadi esitamiseks.

(4)

Allkirja värv peab erinema teksti värvist. Sama põhimõte kehtib ka templite suhtes, v.a reljeeftemplid ja vesimärgid.

 

 

Sertifikaati välja andev ametnik:

Nimi (trükitähtedega):

Kvalifikatsioon ja ametinimetus:

Kuupäev:

Allkiri:

Tempel:

MÄRKUSED KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUSE (EL) 2019/1793 ARTIKLIS 11 OSUTATUD, LIITU TOODAVA TEATAVA TOIDU VÕI SÖÖDA JAOKS ETTE NÄHTUD AMETLIKU SERTIFIKAADI NÄIDISE KOOSTAMISE KOHTA

Üldist

Märgistage sobiva variandi lahter ristiga (X).

Lühendi „ISO“ puhul on tegemist riiki tähistava rahvusvahelise kahetähelise koodiga vastavalt rahvusvahelisele standardile ISO 3166 alpha-2 (1).

Lahtrites I.15, I.18, I.20 võib valida ainult ühe variandi.

Kui ei ole teisiti märgitud, on lahtrite täitmine kohustuslik.

Kui kaubasaaja, sisenemise piiripunkt või veo üksikasjad (st transpordivahend ja kuupäev) muutuvad pärast sertifikaadi väljaandmist, peab saadetise eest vastutav ettevõtja teavitama sellest sisenemise liikmesriigi pädevat asutust. Sellise muudatuse puhul ei ole asendussertifikaati vaja taotleda.

Kui sertifikaat esitatakse ametliku kontrolli teabehaldussüsteemis (IMSOC), kohaldatakse järgmist:

I osas märgitud kanded või lahtrid kujutavad endast andmesõnastikke ametliku sertifikaadi elektroonilise versiooni jaoks;

ametliku sertifikaadi näidise I osa lahtrite järjestus ning lahtrite suurus ja kuju on soovituslikud;

kui tempel on nõutav, käsitatakse selle elektroonilise vastena e-templit. Tempel peab vastama määruse (EL) 2017/625 artikli 90 punktis f osutatud elektrooniliste sertifikaatide väljaandmise eeskirjadele.

I osa. Lähetatud saadetise andmed

Riik:

sertifikaati välja andva kolmanda riigi nimi.

Lahter I.1.

Kaubasaatja/eksportija: saadetist lähetava füüsilise või juriidilise isiku nimi ja aadress (tänav, linn ja piirkond, vajaduse korral provints või osariik), mis peab asuma asjaomases kolmandas riigis.

Lahter I.2.

Sertifikaadi viitenumber: kolmanda riigi pädeva asutuse enda liigituse kohaselt määratud kohustuslik kordumatu kood. See lahter on kohustuslik kõigi sertifikaatide puhul, mida ei edastata ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi IMSOC vahendusel.

Lahter I.2.a

IMSOCi viitenumber: IMSOCis automaatselt määratud kordumatu viitekood, kui sertifikaat on IMSOCis registreeritud. Seda lahtrit ei ole vaja täita sertifikaadi puhul, mida ei edastata IMSOCi vahendusel.

Lahter I.3.

Pädev keskasutus: sertifikaati välja andva kolmanda riigi pädeva keskasutuse nimetus.

Lahter I.4.

Pädev kohalik asutus: vajaduse korral sertifikaati välja andva kolmanda riigi pädeva kohaliku asutuse nimetus.

Lahter I.5.

Kaubasaaja/importija: selle füüsilise või juriidilise isiku nimi ja aadress, kellele saadetis on liikmesriigis ette nähtud.

Lahter I.6.

Saadetise eest vastutav ettevõtja: selle isiku nimi ja aadress, kes vastutab Euroopa Liidus saadetise eest, kui see on jõudnud piiripunkti, ning kes importijana või importija nimel esitab vajalikud deklaratsioonid pädevatele asutustele. Selle lahtri täitmine on vabatahtlik.

Lahter I.7.

Päritoluriik: selle riigi nimi ja ISO-kood, kust kaup on pärit või kus see on kasvatatud, koristatud või toodetud.

Lahter I.8.

Ei kohaldata.

Lahter I.9.

Sihtriik: toodete sihtriigiks oleva Euroopa Liidu liikmesriigi nimi ja ISO-kood.

Lahter I.10.

Ei kohaldata.

Lahter I.11.

Lähtekoht: nende majandite või ettevõtete nimi ja aadress, kust tooted pärinevad.

Igasugune toidu- või söödasektori üksus. Märkida tuleb üksnes tooteid lähetava ettevõtte nimi. Rohkem kui üht kolmandat riiki hõlmava kaubanduse (kolmnurkkaubandus) puhul on lähtekoht ekspordiahela viimane kolmanda riigi ettevõte, kust lõplik saadetis Euroopa Liitu transporditakse.

Lahter I.12.

Sihtkoht: selle teabe esitamine on vabatahtlik.

Turule laskmise eesmärgil: koht, kuhu tooted lõplikuks mahalaadimiseks saadetakse. Vajaduse korral märkida sihtkoha majandite või ettevõtete nimi, aadress ja tunnustamisnumber.

Lahter I.13.

Laadimiskoht: ei kohaldata.

Lahter I.14.

Väljumiskuupäev ja -aeg: transpordivahendi (lennuk, laev, raudtee- või maanteesõiduk) väljumise kuupäev.

Lahter I.15.

Transpordivahend: lähteriigist väljuv transpordivahend.

Transpordiliik: lennuk, laev, raudtee- või maanteesõiduk või muu. „Muu“ tähendab nõukogu määrusega (EÜ) nr 1/2005  (2) reguleerimata transpordiliiki.

Transpordivahendi identifitseerimisandmed: lennukite puhul lennu number, laevade puhul laeva nimi/nimed, raudteesõidukite puhul rongi tunnusandmed ja vaguni number ning maanteesõidukite puhul registreerimismärk ja vajaduse korral haagise registreerimismärk.

Parvlaeva puhul märkida maanteesõiduki tunnus, vajaduse korral haagise registreerimismärk, ning reisiks kavandatud parvlaeva nimi.

Lahter I.16

Sisenemise piiripunkt: märkida piiripunkti nimi ja sellele IMSOCis määratud tunnuskood.

Lahter I.17.

Saatedokumendid

Laboriaruanne: märkida rakendusmääruse (EL) 2019/1793 artikli 10 lõikes 1 osutatud laborianalüüside aruande/tulemuste viitenumber ja väljastamise kuupäev.

Muu: kui saadetisele on lisatud mõni muu dokument, nt äridokument (näiteks lennuveokirja või laeva lastikirja number või raudtee- või maanteetranspordi puhul kaubasaatelehe number), tuleb märkida selle liik ja viitenumber.

Lahter I.18.

Veotingimused: nõutud temperatuurikategooria toodete veo ajal (keskkonnatemperatuur, jahutatud, külmutatud). Valida võib ainult ühe kategooria.

Lahter I.19.

Konteineri nr/plommi nr: vajaduse korral vastavad numbrid.

Konteineri number tuleb esitada, kui kaupa veetakse suletud konteineris.

Märkida tuleb üksnes ametliku plommi number. Ametlik plomm kehtib, kui plomm on konteinerile, veoautole või raudteevagunile paigaldatud sertifikaati välja andva pädeva asutuse järelevalve all.

Lahter I.20.

Kaubale antud kinnitus järgmisel eesmärgil: märkida toodete kavandatud kasutusotstarve, nagu on sätestatud Euroopa Liidu asjaomases ametlikus sertifikaadis.

Inimtoit: ainult inimtoiduks ettenähtud tooted.

Sööt: ainult loomasöödaks ettenähtud tooted.

Lahter I.21.

Ei kohaldata.

Lahter I.22.

Siseturu jaoks: kõik saadetised, mis on ette nähtud turule laskmiseks Euroopa Liidus.

Lahter I.23.

Pakkeüksuste koguarv: pakkeüksuste arv. Lahtise lasti puhul on selle lahtri täitmine vabatahtlik.

Lahter I.24.

Kogus

Kogunetokaal: netokaal määratletakse kaupade massina ilma kontaktpakendite ja muude pakenditeta.

Kogubrutokaal: kogukaal kilogrammides. Brutokaal määratletakse toodete kogukaaluna koos kontaktpakendite ja muude pakenditega, välja arvatud transpordikonteinerid ja muu transpordivarustus.

Lahter I.25.

Kauba kirjeldus: märkida Maailma Tolliorganisatsiooni määratletud asjaomane harmoneeritud süsteemi (HS) kood ja jaotis, nagu on osutatud nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87  (3). Kõnealust tollikirjeldust tuleb vajaduse korral täiendada toodete klassifitseerimiseks vajaliku lisateabega.

Märkida liik, tooteliik, pakkeüksuste arv, pakendi liik, partii number, netokaal ja lõpptarbija (kui tooted on pakendatud lõpptarbija jaoks).

Liik: teaduslik nimetus või nagu on määratletud kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega.

Pakendi liik: pakendi liik tuleb kindlaks määrata vastavalt ÜRO kaubanduse hõlbustamise ja elektroonilise äritegevuse keskuse (UN/CEFACT) soovituse nr 21 lisades V ja VI esitatud määratlusele.

II osa. Sertifitseerimine

Selle osa täidab sertifikaati välja andev ametnik, keda kolmanda riigi pädev asutus on volitanud ametlikku sertifikaati allkirjastama, nagu on sätestatud määruse (EL) 2017/625 artikli 88 lõikes 2.

Lahter II.

Tervishoiualane teave: palun täitke see osa vastavalt Euroopa Liidu tervisealastele erinõuetele, mis on seotud toodete laadiga, ning nagu need on määratletud teatavate kolmandate riikidega sõlmitud samaväärsuslepingutes või Euroopa Liidu muudes õigusaktides, milles käsitletakse sertifitseerimist.

Valige punktide II.2.1, II.2.2, II.2.3 ja II.2.4 hulgast punkt, mis vastab toote liigile ja ohule, mille kohta sertifikaat välja antakse.

Kui ametlikku sertifikaati ei edastata IMSOCi vahendusel, peab sertifikaati välja andev ametnik mitteasjakohased kinnitused läbi kriipsutama ning lisama oma nimetähed ja pitseri või sellised kinnitused sertifikaadist täielikult välja jätma.

Kui sertifikaat edastatakse IMSOCi vahendusel, tuleb kinnitused, mis ei ole asjakohased, läbi kriipsutada või sertifikaadist täielikult välja jätta.

Lahter II.a.

Sertifikaadi viitenumber: sama viitenumber nagu lahtris I.2.

Lahter II.b.

IMSOCi viitenumber: sama viitenumber nagu lahtris I.2.a; kohustuslik üksnes IMSOCis välja antud ametlike sertifikaatide puhul.

Sertifikaati välja andev ametnik:

kolmanda riigi pädeva asutuse ametnik, keda selline asutus on volitanud ametlikke sertifikaate allkirjastama; sisestada nimi trükitähtedega, kvalifikatsioon ja ametinimetus, kui see on asjakohane, pädeva asutuse tunnusnumber ja originaaltempli jäljend ning allkirjastamise kuupäev.


(1)  Riiginimed ja koodi elemendid:http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Komisjoni 22. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, 5.1.2005, lk 1).

(3)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


Top

avalikgif