ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Lääne maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus
Keskkonnaminister 27.05.2021 määrus number 27; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT I, 01.06.2021, 9]

Lääne maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus

Vastu võetud 27.05.2021 nr 27

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 ja § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk

  (1) Määruse eesmärk on tagada Lääne maakonnas asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide säilimine.

  (2) Määrusega nimetatakse Lääne maakonnas asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide või -objektide rühma nimi, asukoht ja määratakse piiranguvööndi ulatus. Määruses nimetatud kaitstava looduse üksikobjekti või -objektide rühma piiranguvööndi ulatus või pindala on esitatud kaartidel määruse lisades1.

§ 2.  Üksikpuude ja puude gruppide piiranguvööndi ulatus

  Määrusega kehtestatakse Lääne maakonnas paiknevatele üksikpuudele või puude gruppidele järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Kärbla tamm12 Lääne-Nigula vallas Kärbla külas – 0,22 ha (lisa 1);
  2) Lusti tamm6 Haapsalu linnas Võnnu külas – 0,28 ha (lisa 2);
  3) Lõpre tamm12 Haapsalu linnas Puise külas, Matsalu rahvuspargis – 0 m (lisa 3);
  4) Pürksi pöök13 Lääne-Nigula vallas Pürksi külas / Birkases, Pürksi mõisa pargis – 0 m (lisa 4);
  5) Risti mänd13 Lääne-Nigula vallas Risti alevikus – 0,02 ha (lisa 5);
  6) Ungru tammed14 Haapsalu linnas Rohukülas – 1,49 ha (lisa 6);
  7) Uuemõisa tammed12 Haapsalu linnas Uuemõisa külas – erikujuline 0,80 ha (lisa 7).

§ 3.  Geoloogiliste üksikobjektide piiranguvööndi ulatus

  Määrusega kehtestatakse Lääne maakonnas paiknevatele geoloogilistele üksikobjektidele järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Eedu kivi10 Lääne-Nigula vallas Nõmmemaa külas – 0,20 ha (lisa 8);
  2) Hindaste kivikülv14 Lääne-Nigula vallas Hindaste külas – 1,17 ha (lisa 9);
  3) Hollandi kivi3 Haapsalu linnas Saanika külas – 10 m (lisa 10);
  4) Järvekivi5 Lääne-Nigula vallas Kudani külas / Gutanäsis, Nõva-Osmussaare hoiualal – 30 m (lisa 11);
  5) Kadaka kivi9 Lääne-Nigula vallas Hindaste külas – 30 m (lisa 12);
  6) Kalevipoja (Truumani) kivid5 Lääne-Nigula vallas Saare külas / Lyckholmis, Silma looduskaitsealal – 0 m (lisa 13);
  7) Kerkstain11 Vormsi valla Diby küla rannavees, Väinamere hoiualal – 50 m (lisa 14);
  8) Klaanemaa Laanekivi7 Lääne-Nigula vallas Vanakülas / Gambynis – 30 m (lisa 15);
  9) Kuradikivi12 Lääne-Nigula vallas Ehmja külas – erikujuline 0,22 ha(lisa 16);
  10) Kürema männikivi12 Lääne-Nigula vallas Variku külas – 10 m (lisa 17);
  11) Linama kivid9 Lääne-Nigula vallas Nõmmemaa külas – 10 m (lisa 18);
  12) Männiku talu rändrahnud9 Lääne-Nigula vallas Variku külas – 0,77 ha (lisa 19);
  13) Nõmmemaa kivikülv10 Lääne-Nigula vallas Nõmmemaa külas – 3,47 ha (lisa 20);
  14) Osmussaare "kaksikud" / Hoitstaina4 Lääne-Nigula vallas Osmussaare külas / Odensholmis, Osmussaare maastikukaitsealal – 0 m (lisa 21);
  15) Parunikivi11 Vormsi vallas Hullo külas – 50 m (lisa 22);
  16) Parunite kivi12 Lääne-Nigula vallas Keedika külas – erikujuline 0,11 ha (lisa 23);
  17) Peetrikivi3 Haapsalu linnas – 0,63 ha (lisa 24);
  18) Põõsaspea neeme rändrahn / Pestain8 Lääne-Nigula vallas Spithami külas / Spithamnis – 10 m (lisa 25);
  19) Saanika rändrahn3 Haapsalu linnas Saanika külas – 0,13 ha (lisa 26);
  20) Salajõe Allika rahn ja Kasemetsa rahn4 Lääne-Nigula vallas Salajõe külas – Salajõe Allika rahn 10 m ja Kasemetsa rahn – 0,13 ha (lisa 27);
  21) Sarapiku kivi10 Lääne-Nigula vallas Hindaste külas – 0,16 ha (lisa 28);
  22) Skärestain11 Vormsi vallas Sviby külas, Väinamere hoiualal – 30 m (lisa 29);
  23) Smen11 Vormsi vallas Borrby külas – 30 m (lisa 30);
  24) Soontaga kivi13 Lääne-Nigula vallas Keedika külas, Leidissoo looduskaitsealal – 0 m (lisa 31);
  25) Sturesten ehk Lambakivi5 Lääne-Nigula vallas Einbi külas / Enbys – 30 m (lisa 32);
  26) Suur Patstein7 Lääne-Nigula vallas Sutlepa külas / Sutlepis – 10 m (lisa 33);
  27) Tõllukivi (Kalevipoja lingukivi)12 Haapsalu linnas Haeska külas – 0,03 ha (lisa 34);
  28) Vanapagana lingukivi3 Haapsalu linnas Saanika külas – 10 m (lisa 35);
  29) Vargstein11 Vormsi vallas Kersleti külas – 30 m (lisa 36);
  30) Väike Patstein (Ristikivi)7 Lääne-Nigula vallas Väike-Nõmmkülas / Persåkeris – 0,09 ha (lisa 37).

§ 4.  Hüdrogeoloogiliste üksikobjektide piiranguvööndi ulatus

  Määrusega kehtestatakse Lääne maakonnas paiknevale hüdrogeoloogilisele üksikobjektile Vormsi Suurallikas13 Vormsi vallas Suuremõisa külas, Vormsi maastikukaitsealal, piiranguvöönd ulatusega 0 m (lisa 38).

§ 5.  Kaitsekord

  (1) Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrusega nr 27 "Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri".

  (2) Kaitstava looduse üksikobjekti paiknemisel kaitsealal või hoiualal tuleb tegevuste kavandamisel lähtuda ka vastavas kaitseala kaitse-eeskirjas või looduskaitseseaduses sätestatust.

§ 6.  Üksikobjektide kaitsmise ja piiranguvööndi ulatuse määramise põhjendused

  Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti piiranguvööndi ulatuse ja piiri kulgemise kohta.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 8.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 16. mai 2019. a käskkirjaga nr 1-2/18/681 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 9.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Üksikobjektid ja piiranguvööndi piir on kantud määruse lisas esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

3 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Looduskaitse Nõukogu 13. jaanuari 1937. a otsusega "Üksikute puude ja rändrahnude kaitses".

4 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Looduskaitse Nõukogu 22. mai 1937. a otsusega "Üksikute puude ja rändrahnude kaitses".

5 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Looduskaitse Nõukogu 1. oktoobri 1937. a otsusega "Üksikute puude ja rändrahnude kaitses".

6 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Looduskaitse Nõukogu 8. veebruari 1938. a otsusega "Üksikute puude ja rändrahnude kaitse alla võtmise asjas".

7 Üksikobjekt on kaitse alla võetud sotsiaalministri 13. juuni 1938. a otsusega "Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus".

8 Üksikobjekt on kaitse alla võetud sotsiaalministri 4. märtsi 1939. a otsusega "Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus".

9 Üksikobjekt on kaitse alla võetud sotsiaalministri 6. oktoobri 1939. a otsusega "Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus".

10 Üksikobjekt on kaitse alla võetud sotsiaalministri 26. veebruari 1940. a otsusega "Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus".

11 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Eesti NSV hariduse rahvakomissari 22. veebruari 1941. a otsusega "Üksikute puude, rändrahnude ja hiiukirnu looduskaitse alla võtmise asjas".

12 Üksikobjekt on kaitse alla võetud ENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirjaga nr 25 "Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest".

13 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Haapsalu rajooni TSN Täitevkomitee 10. juuni 1959. a otsusega nr 45 "Looduskaitse organiseerimisest Haapsalu rajoonis".

14 Üksikobjekt on kaitse alla võetud Haapsalu rajooni TSN Täitevkomitee 21. novembri 1984. a otsusega nr 267 "Looduskaitse objektide nimekirja täpsustamine".

Tõnis Mölder
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Kärbla tamm
Lisa 2 Lusti tamm
Lisa 3 Lõpre tamm
Lisa 4 Pürksi pöök
Lisa 5 Risti mänd
Lisa 6 Ungru tammed
Lisa 7 Uuemõisa tammed
Lisa 8 Eedu kivi
Lisa 9 Hindaste kivikülv
Lisa 10 Hollandi kivi
Lisa 11 Järvekivi
Lisa 12 Kadaka kivi
Lisa 13 Kalevipoja kivid / Truumani kivid
Lisa 14 Kerkstain
Lisa 15 Klaanemaa Laanekivi
Lisa 16 Kuradikivi
Lisa 17 Kürema männikivi
Lisa 18 Linama kivid
Lisa 19 Männiku talu rändrahnud
Lisa 20 Nõmmemaa kivikülv
Lisa 21 Osmussaare „kaksikud” / Hoitstaina
Lisa 22 Parunikivi
Lisa 23 Parunite kivi
Lisa 24 Peetrikivi
Lisa 25 Põõsaspea neeme rändrahn / Pestain
Lisa 26 Saanika rändrahn
Lisa 27 Salajõe Allika rahn ja Kasemetsa rahn
Lisa 28 Sarapiku kivi
Lisa 29 Skärestain
Lisa 30 Smen
Lisa 31 Soontaga kivi
Lisa 32 Sturesten ehk Lambakivi
Lisa 33 Suur Patstein
Lisa 34 Tõllukivi
Lisa 35 Vanapagana lingukivi
Lisa 36 Vargstein
Lisa 37 Väike Patstein (Ristikivi)
Lisa 38 Vormsi Suurallikas

avalikgif