ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Saue Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 12 "Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine" muutmine
Saue Vallavolikogu 27.05.2021 määrus number 11; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT IV, 08.06.2021, 5]

Saue Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 12 "Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ muutmine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Saue Vallavolikogu 22.02.2018 määrust nr 12 "Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine" muudetakse järgmiselt:
  1) Paragrahv 25 Määruse rakendamine muuta järgmises sõnastuses:
"§ 25 Hädaolukorra seaduse ülesannete täitmine
(1) Vallavalitsus täidab hädaolukorra seadusega (HOS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
1) analüüsib HOS § 9 lg 5 alusel oma kriisireguleerimisülesannete täitmiseks riske;
2) korraldab HOS § 36 lg 4 alusel elutähtsate teenuste (kaugküttega varustamine; kohaliku tee sõidetavuse tagamine; veega varustamine ja kanalisatsioon) toimepidevust, kui omavalitsuse üksuse korraldatavat teenust osutab elutähtsa teenuse osutaja;
3)kehtestab HOS § 37 lg 2 alusel määrusega elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded;
4) kinnitab HOS § 40 lg 2 alusel elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani.
(2) Ametiasutus täidab hädaolukorra seadusega (HOS) kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud alljärgnevaid ülesanded:
1) kooskõlastab HOS § 15 lg 5 alusel hädaolukorra lahendamise plaani Päästeametiga;
2) aitab HOS § 16 lg 4 alusel kaasa isikute evakueerimisele ning evakueeritute majutamisele ja toitlustamisele;
3) koordineerib HOS § 37 lg 1 alusel elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamist, arvestades elutähtsate teenuste ristsõltuvust;
4) nõustab HOS § 37 lg 1 alusel elutähtsate teenuste osutajaid;
5) teeb HOS § 37 lg 1 alusel järelevalvet elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise, sealhulgas elutähtsa teenuse katkestusi ennetavate meetmete rakendamise üle;
6) juhib HOS § 37 lg 1 alusel hädaolukorra lahendamist, koostab hädaolukorra lahendamise plaani ning korraldab riskikommunikatsiooni ja kriisireguleerimisõppusi hädaolukorra seaduse 3. peatükis sätestatu kohaselt.“

  (2) Lisada paragrahv 26 pealkirjaga Määruse rakendamine järgmises sõnastuses:
"§ 26 Määruse rakendamine
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.“

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

avalikgif