ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Määruste kehtetuks tunnistamine
Jõgeva Vallavolikogu 27.05.2021 määrus number 158; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT IV, 08.06.2021, 6]

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 158

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel.


Tunnistatakse kehtetuks:
1) Palamuse Vallavolikogu 24. mai 2006 määrus nr 21 "Palamuse valla maagaasi arengukava vastuvõtmine“;
2) Palamuse Vallavolikogu 27. augusti 2009 määrus nr 104 "Palamuse valla soojamajanduse arengukava vastuvõtmine“;
3) Torma Vallavolikogu 18. märtsi 2005 määrus nr 39 "Torma aleviku soojamajanduse arengukava kinnitamine“.


Peep Põdder
volikogu esimees

avalikgif