ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" muutmine
Põlva Vallavolikogu 27.05.2021 määrus number 10; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT IV, 08.06.2021, 7]

Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" muutmine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, noorsootööseaduse § 152 lõike 1 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruses nr 1-2/33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(5) Põlva valla eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) on valla arengukavas määratud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantsplaan vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegia koostatakse arengukava osana.";
  2) paragrahvi 4 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Valdkonna arengukava koostatakse vähemalt neljaks eelarveaastaks, kui seaduses ei ole sätestatud pikemat perioodi.";
  3) paragrahvi 5 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Valla arengukava lähima nelja aasta jooksul teostatavad investeeringuobjektid ja põhitegevused esitatakse investeeringute kavas. Investeeringute kava kinnitatakse arengukava ja eelarvestrateegia osana.";
  4) paragrahvi 6 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Valla arengukava ja eelarvestrateegia ning territooriumi osa arengukava eelnõu koostamist korraldab finantsosakond või valitsuse määratud vastutav isik või töörühm (edaspidi koostaja).";
  5) paragrahvi 6 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(4) Struktuuriüksused, volikogu komisjonid, hallatavad asutused ja sõltuvad üksused esitavad ettepanekud arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks või selle muutmiseks koos rahaliste vahendite vajadustega valitsusele. Ettepanekud valla arengukava kohta esitatakse hiljemalt 15. märtsil.";
  6) paragrahvi 6 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(6) Koostaja edastab ettepanekud, arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koos hinnanguga arengukava ja eelarvestrateegia koostamise või muutmise vajaduse kohta otsustamiseks valitsusele. Arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu esitatakse valitsusele ka juhul, kui arengukava muutmisega kaasneb mõju eelarvele või vastuvõetud eelarvestrateegia periood ei hõlma 15. oktoobri seisuga nelja eelseisvat eelarveaastat.";
  7) paragrahvi 6 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;
  8) paragrahvi 6 lisatakse lõige 9 järgmises sõnastuses:
"(9) Arengukava ja eelarvestrateegia erakorralisel muutmisel ei pea lähtuma määruse § 8 sätestatud tähtaegadest.";
  9) paragrahvi 7 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Territooriumi osa (küla/alevik) arengukava, mille koostajaks ei ole valitsus, koostamisel arvestatakse tasakaalustatult enamuse huvidega ja tagatakse huvigruppide kaasamine.";
  10) paragrahvi 8 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Koostaja avalikustab valitsuse poolt heaks kiidetud arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu vähemalt kaheks nädalaks Põlva valla kodulehel www.polva.ee (edaspidi koduleht) ning valitsuse korralduses määratud kohas.".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

avalikgif