ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Haapsalu Linnavolikogu 19.06.2015.a määruse nr 32 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" muutmine
Haapsalu Linnavolikogu 28.05.2021 määrus number 88; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT IV, 08.06.2021, 15]

Haapsalu Linnavolikogu 19.06.2015.a määruse nr 32 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“ muutmine

Vastu võetud 28.05.2021 nr 88

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Haapsalu Linnavolikogu 19.06.2015.a määruses nr 32 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

  (1) paragrahvi 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Avaliku ürituse korraldamise soovist teavitatakse linnavalitsust avaliku ürituse teate (Lisa) esitamisega paberkandjal või läbi Haapsalu linna kodulehel oleva elektroonilise iseteeninduse vähemalt kümme tööpäeva enne avaliku ürituse toimumist, kuid mitte varem kui kuus kuud enne ürituse toimumist.“.

  (2) paragrahvi 9 muudetakse ja lisatakse lõige 3 järgmises sõnastuses:
"Tunnistada kehtetuks Ridala Vallavolikogu 27.05.2014.a määrus nr 18 "Ridala vallas avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

avalikgif