ID-kaart*

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Simuna Kooli arengukava kinnitamine
Väike-Maarja Vallavolikogu 27.05.2021 määrus number 31; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 - 31.12.2025 [RT IV, 08.06.2021, 23]

Simuna Kooli arengukava kinnitamine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Simuna Kooli arengukava aastateks 2021-2025 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrus nr 2 "Simuna Kooli arengukava kinnitamine".

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

avalikgif