ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 "Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord" muutmine
Rahandusminister 08.01.2022 määrus number 1; jõustumiskuupäev 15.01.2022

redaktsioon 15.01.2022 [RT I, 12.01.2022, 8]

Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruse nr 40 "Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord" muutmine

Vastu võetud 08.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse väärtpaberituru seaduse § 108 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 28. novembri 2008. a määruses nr 40 "Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Käesoleva paragrahvi lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata investeerimisühingu konsolideerimisgrupi emaettevõtja suhtes, kellele kohaldub Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/451, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamiseks seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 680/2014 (ELT L 97, 19.3.2021, lk 1–1955), kehtestatud finantsteabe aruandlus.";

2) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Bilansi ja kasumiaruande koostamisel lähtutakse Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/451 lisas III toodud viidetest rahvusvahelise finantsaruandluse standardile, lisas V sätestatud täiendavatest juhistest ning käesoleva määruse lisadest 1 "Bilansi skeem" ja 2 "Kasumiaruande skeem".";

3) paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse tekstiosa "ISO 3166" tekstiosaga "ISO 3166-2";

4) paragrahvi 15 lõikes 3 asendatakse tekstiosa "ISO 8601" tekstiosaga "ISO 8601-1";

5) paragrahvi 15 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Aruannetes määratakse ISIN-kood (International Security Identification Number) vastavalt rahvusvahelisele standardile ISO 6166, mille kohaselt ühetüübilised väärtpaberid kannab emiteerimisel vastavasse registrisse vastava väärtpaberitehinguid haldav ja korraldav institutsioon vastavalt konkreetsele instrumendile väljastatud registrikoodile.";

6) paragrahv 191 sõnastatakse järgmiselt:

"§ 191. Aruannete esitamine

Investeerimisühing peab Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2021/451, Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2021/453, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamiseks seoses tururiskidega seotud aruandluse erinõuetega (ELT L 89, 16.3.2021, lk 3–14), Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2021/763, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL kohaldamiseks seoses omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude täitmise järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisega (ELT L 168, 12.5.2021, lk 1–83) ning Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/2284, 10. detsember 2021, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/2033 kohaldamiseks seoses investeerimisühingute järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisega (ELT L 458, 22.12.2021, lk 48–172), alusel järelevalveliste aruannete esitamisel järgima tehnilisi nõudeid, mis on kehtestatud Eesti Panga presidendi 2. juuli 2014. a määrusega nr 11 "Pangandusmääruse alusel kehtestatud järelevalveliste aruannete edastamise vorm".".

§ 2.  Määruse lisad 2, 5 ja 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 2 Kasumiaruande skeem
Lisa 5 Investeerimisühingu kasumiaruanne
Lisa 6 Investeerimisühingu konsolideeritud kasumiaruanne

avalikgif